Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1899

- 30 ­óta tenni szokta, a maga kegyes adományát s évi nyereményé­ből az előbbi 100, az utóbbi 50 koronát utalványozott egyesü­letünknek. Fogadja nemes ténykedéséért ez úttal is az egyesü­let vezetőségének legmélyebb köszönetét. Sajnálatos azonban az, hogy míg a múlt évben is többen léptek be tagokul az egyesületbe, addig a jelen évben gazdag és áldozatkész társadalmunkból senki sem kívánt nemes törek­vésű egyesületünk tagja lenni. Egyesületünk tagjai: Jllapitó tagok: Br Hornig Károly veszprémi püspök. Reg- don Geyza kir. mérnök. Lovász Kálmán plébános. Dr. Fejes Bertalan orvos. Frank Ignátz kereskedő. Özv. Kalmár Józsefné. Csák Alajos Czyrjék minorita rendfőnök. Pásztor Ferenez ügy­véd. Özv. Feuer Mihályné. Tarjányi Józsefné. Holló Mihály vas­úti és gőzhajózásí főfelügyelő. Dr. Móczár Gyula. Tóth Endre ügyvéd. Özv. Szabó Károlyné. Kun-Félegyházi Takarékpénztár. Temetkezési Egyesület. Feuer Illés könyvkereskedő. Betegse- gélyző Egyesület. Félegyházi Keresk. és Ipar-Hitelintézet. Dr. Holló Lajos országgyűlési képviselő, a főgymnasiümi tanárikar. Egyesült Gőzmalom Részvénytársaság. Dr. Beke Lajos főgymn. tanár. K.-félegyházi Izraelita Nőegylet. Dr. Fazekas Kálmán ügyvéd. Molnár Imre. Dr. Zámbó Géza ügyvéd. Lajos László és neje. Agócs János kanonok. Csima István új-templomi főkántor. Póka Lajos rendőrkapitány. Holló Sándor takarékpénztári igaz­gató. Bánhidy István. Szabó László tanácsnok. Zámbó Dezső segédlelkész. Kiss Boldizsár esperes plébános. Sebők Lajosné, szül. Jakubek Emma polgáriskolai tanítónő. Özv. Nagy Gyuláné. Szabó S. Józsefné. Rendes tagok: Mihálovits Alajos. Dr. Sor Ferenez. Ring Pál. Benkő Ákos. Kripóczky Gábor. Nagy F. László. Eyszrich György. Ifj. Steiner Gusztáv. Fekete Péterné. Pál Károly. Bálint Flórián. Feuer Lajos. Dr. Róth Zsigmond. Kiasz testvérek. Ros- ner Ignácz. Rosner Mór. Kristóf József. Szalay Gyula. Lengyel Imre. Ulrich Antal. Spolarich Lajos. Hegedűs Imre Vesszősi József. Molnár Béla. Kanyó N. Özv. Pásztor Ferenczné. Ungar Rudolf. Schweizer Adolf. Holló József. Hollósi Alajos. Strasz- szer Mihály.

Next

/
Oldalképek
Tartalom