Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1898

— 29 ­Benedek Elek; Történetek a gyermekszobából. — Petelei István: Fülemile. — Good Arthur: Tom Tit száz kísérlete és produkcziója. — Tom Tit második száz kísérlete és produkcziója. — Jókai Mór: Mire megvénülünk ? — A régi jó táblabirák. — Gaal József: Alföldi képek és humoros rajzok. — Pallas Lexikon 16 kötet. — Kölesei Ferencz : Elbeszélések. — Smiles-Dáni: Filet és munka. — Bartha Miklós: Hangulatok. — FIrdélyi Zoltán : Epizódok. — Tóth Sándor: A jó erdélyiek. — Gelléri Mór : Az ezeréves Ma­gyarország. Összesen : 171 frt 65 kr. értékben. Jljándék: Méltóságos bizáki P u k y József cs. és kir. kamarás: Dr. Szendrei János : Magyar hadtörténelmi emlékek. — Pál Károly: Br. Kemény Zsigmond, mint regényíró. — Ver ess Gyula VII. oszt tanuló: Dr. Popini Albert: Byron és Shelly. — Bán Aladár : Egyedül. — Feuer Illés könyvkereskedő : Mathelos-Miháli: Pry Pál megházasodott. — Szász Károly : A magyar költészet madártávlatból. — Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem. — Greguss Ágost: Mesék. — Szabó Endre: Három vig be- szély. — Lánczy Gyula: Magyarország az Árpádok korá­ban. — Andrien Chabot: A nevelőnő. — H a j b o k La­jos: Endrődy Sándor: Balatoni ég alatt. — Kisfaludy Ká­roly : A fösvény. — Überny Károly : Az örökség. — Czakó Zsigmond : Végrendelet. Bleyer Gyula: Br. Eötvös József: A nővérek. — Lam pel Róbert könyvkiadó : Kölcsey Ferencz: Parainesis. — Vaszary Kolos: Törté­nelmi életrajzok. — Madarassy L á s z 1 ó : 10 kötet Vasárnapi Újság. — Madarassy-Faluvégi: Előre I. folyam. Főtisztelendő Kiss Boldizsár plébános és esperes : Két kötet Magyar Szalon — A k i s-k u n-f élegyházi kaszinó: Vasárnapi Újság és Ország Világ. — S z a- lay Gyula: Baráti Lajos : Münchausen báró kalandjai. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom