Premontrei katolikus gimnázium, Keszthely, 1941

22 tudott javadalomhoz jutni Sopronban, Piery Miklós theológiai doktort aján­lotta Sopronnak valamilyen beneficiumra. 3 0) Fenntartotta a csornai konventet is. Tagjai világi papok voltak, kik mind kisebb körben ugyan, de hiteles helyi működést lejtettek ki. Személyzetéből: Aranyani Dómján prothonotariust (világi ember) és káplán­ját, Benedeket említik a konvent fennmaradt Protocollumai. 3 1) Egy alkalommal valami csekélységet örököl is: 2 forintot és egy karmazsin nyerget. 9 2) Utolsó említésével 1571-ben találkozunk. 3 3) Ekkoriban már hetven év körül járt. Galamboki Máté. 1573—1593'.») 1551-ben a bécsi egyetem hallgatója, 2) 1562-ben vasvári dékán és kanonok. 3) 1567-ben vasvári őrkanonok. 4) A csornai prépostságot Nádasdy Ferenctől kapta, valószínűleg 1573­bjan. Az 1574. 32-. tc. elrendelte, hogy a csornai konventet helyre kell állí­tani és prépostját kötelezte, hogy gondoskodjék elegendő konventuálisról és jegyzőről, akik mindig rendelkezésére álljanak a feleknek. 5) llogy meggyőződjék, eleget tett-e ennek a rendelkezésnek a csornai prépost, 1574. aug. 19-én egész bizottság szállt ki Csornára. A jelenvolt Ostffy Jakab, sopronmegyei alispán és szolgabirák, jobaházi Jó Balázs, a királyi jogügyek igazgatója, Thuri Benedek és többen meggyőződtek arról, hog|y a préptost 7 papot és jegyzőt, tehát egész konventet tart. 6) Már csornai prépost korában — 1573-ban — kért és kapott bene­ficiumot Sopronban, melyet holtig meg is tartott. 7) 1577-ben a győri káptalan dékánja pörbe idézi 8) a csornai prépostot, mert az a győri káptalan baráti szőlőjét a földesurat megillető kilenceddel és a nagyobb hordók után járó pecsétpénzzel rótta meg. Ugyanebben az évben a prépost fel is menti a győri kaptalan jobbágyait mindkettő alól. 9) 3 0) Sopron, vár. lev. Iád. 50. f. 6. n. 364/27. (Év nélkül.) 3 1) Csornai hit. lev. Prot. említi: 1564-ben Bcnedictus capellanu domini nostri 1568-ban Damianus de Arányán prothonotarius, 1568—71. többször Kamanczy et (onventus. Csorna, hit. lev. Prot. IV. 26. (1564): Sándor Mátyás végrendelete. ") Csorna, hit. lev. Prot. IV. sztlan levél. ') l^gy 1613-iki oklevél Cornis .Máténak nevezi. (Csornai prép. lev. 1. 47. n. 12. 2) Magyarországi tanulók külföldön: I. 204. 3) Pannonhalmi Rt. VII. 128. sz. oki. 4) Zrinyi oklev. II. 512.; 1566—67. Vasvári kápt. hit. lev. Litt. Instrumenta í. 56. n. 4. és Prot. 1566. 3. 6) Magyar törvénytár. (Millenáris kiadás.) 6) Csorna, hit. lev. Prot. II. 59.; 1590-ben már csak 5 konventualis van a pré­posttal együtt. (Csorna, hit. lev. I'rot. V. 104.) 7) Sopron, városi lev. lad. 51. 1. 5. n. 49/13. 8) Bedy Vince: A győri székeskáptalan története 381. 9) Bedy V.: A győri székeskáptalan tört. 220.

Next

/
Oldalképek
Tartalom