Premontrei katolikus gimnázium, Keszthely, 1910

99 VII. Tanári könyvtár. Az 1909 -910. tanév végén volt leltár sferint 5432 mü, 8100 kötet, 3459 füzet és 7357 db. középiskolai értesítő. Az 1910-911. évi gyarapodás: 1. Vétel utján a) Önálló művek. Kherndl Antal, Kisfaludy Lipthay Sándor emlékezete. Kosutány Tamás, Schenek István emlékezete Monori Wertheimer Ede, Qróf Andrássy Gyula élete és kora. Kollányi Ferenc, Az Akadémia és a Nemzeti Muzeum. Komáromy Andor, Magyarországi boszorkányperek oklevéltára. A székes­fehérvári tankerület II. igazgatói értekezletének jegyzőkönyve. Bleyer Jakab, Hazánk és a német filologia a XIX. sz. elején. Pauer Imre, A logika alaptanai. Iván Müller, Handbuch d. klass. Altertüms— Wissenchaft 3 1/ 3 2. Hbd. Ballagi Aladár, Régi magyar nyelvünk és a Nyelvtörténeti Szótár. A. üille, Philosophisches Lesebuch. Dr. Bozóky Dezső, l\ét év Keletázsiában. 2 kt. Antipa, Die Stőre d. Donau u. Schwarz. Meeres. U. a. Fauna ichthyolog. a Romaniei. Kaposi József, Dante Magyarországon. Dr. Gombos F. Albin, Középkori krónikások X -XI. k. Starke, Experimentelle Elektrici­tátslehre. Dr Konkoly Thege Miklós, Emlékbeszéd Herényi Got­hárd Jenő felett. Vécsey Tamás, Jánok és az 1569:58 törvény­cikk. Schütz Antal, Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben. Dr. Zubriczkv Aladár, Párhuzamok a kereszténvség és más vallások j 7 v O közt Dr. Lukcsics József, A Galilei-kérdés. Dr. Platz Bonifác, Természettudomány és igazság. Wagner János, A magyarországi Centaureák ismertetése. Lengyel Béla, Emlékbeszéd Moissan Hen­rik felett. Pecz Vilmos, Emlékbeszéd Krumbacher Károly felett. Philipp Kálmán, A direkt módszer. Monumenta Hungáriáé Histo­rica XXXV. k. Dr. Márki Sándor. II. Rákóczy Ferenc 111. k. Pro­hászka Ottokár, Az intellectuaiismus túlhajtásai. Geyza Némethy, P. Vergilii Maronis Catalepton. Óváry Lipót, Emlékbeszéd Mala­gola Károly felett. Kollányi Ferenc, Emlékbeszéd Knauz Nándor felett. Dr. Szádeczky Lajos, A csiki székely krónikáról. Finkey Ferenc, Az északamerikai büntetőjog mai vezéreszméi és reformin­tézményei. Berzeviczy Albert, A tájképfestés a XVII. században. Földes Béla. A socialismus I—II. k. Hornyászky Gyula, A görög fel­világosodás tudománya. Iván Müller, Handbuch d. klass. Altertüms— Wissenschaft. 3 3/ :j 4 Hbd. Dr. H. Luckenbach, Kunst u. Geschichta. 7*

Next

/
Oldalképek
Tartalom