Premontrei katolikus gimnázium, Keszthely, 1891

an den Gymn. in Oesterreich« 1) kt. ; 4) Dr. Fischer Lajos >Lelkigyakorlatok kézikönyve* 1 kt. ; 5) Dr. Szabó József »Geologia kiváló tekintettel Petrographiára* 1 kt.; 6) Dr. Adolf Baginsky »Handbuch der Schulhygiene 1 kt.; 7) Csiky Gergely »Ribbeck Ottó : A római költészet története* 2 kt.; 8) Szász Károly »Dante Alighieri: A purgatorium« 1 kt. ; 9) Lőrincz Béla >Paul Janet : A politikai tndomány története* 1 kt. ; 10) Magy. tud. akad. almanach, 1 kt. ; 11) Dr Wesze­lovszky kár. »Éghajlati viszonyok Árvavaralján 1850—1884-ig* 1 kt. ; 12) Szily Kálmán »A mágnesség és elektromosság* 1 kt.; 13 Nagy Imre »Anjoukori okmánytár 6-ik köt. * 1 kt. ; 14) Dr. Kiss János cs Sulyok István. »P. Didón : Jézus Krisz tusi 1 kt. ; 15) Marczali Henrich »Magyarorszag története II. József korában* 2 kt. ; 16) Fröchlich Izidor »Kinematika* 1 kt. ; 17) Marczali Henrich »A legújabb kor története 1825—1880* 1 kt. ; 18) Ferenczy József »Garay János ösz­szes munkái* 5 kt. ; 19) Lévay József «Tompa Mihály összes költeményei* 4 kt.; 20) Szarvas Gábor »A magyar igeidők* 1 kt. ; 21) Beöthy Zsolt »A szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban* 2 kt. ; 22) Simonyi Zsigmond »A ma­gyar nyelv a müveit közönségnek 2 kt. ; 23) Heinrich Gusz­táv »A német irodalom története* 2 kt.; 24) Greguss Ágost »Arany János balladai* 1 kt. ; 25) Entz Géza »Tanulmá­nyok a véglények köréből* 1 kt. ; 26) Hermann Ottó »A magyar halászat könyvet 2 kt. ; 27) Brehm »Thierleben« 4—7 kt. 4 kt. ; 28) E. Siebold »Die Süss wasserfische von Mitteleuropa* 1 kt. ; 29) Heckel és Dr. R. Knez »Die Süss­war.serfiische der östreichischer Monarchie* 1 kt. ; 30 Hanken Miksa »Uj adatok a déli Bakony föld- és őslénytani ismere­téhez* 1 kt. ; 31) Böck János »A Bakony déli részének föld­tani viszonyai* 2 kt. ; 34) F. Tóth Ágoston »A helyszínrajz és földképkészités történelme, elmélete és jelen állasa* 1 kt. ; 35) Dr. Öreg János »Dr. Schuchhardt Karoly : Schliemann ásatásai* 1 kt. ; 36) Dr. Heinrich G. »Német olvasókönyv I. r.« 1 kt. ; 37) Dr. Bozóky Alajos »A művészetek a római császárság fénykoraban« 1 kt. ; 38) Péch Antal »Emlékbe­széd Zsigmondy Vilmosról* 1 füz. ; 39) Ormay Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom