Evangélikus kerületi lyceum, Késmárk, 1899

11 mányok elemzése és megtanulása. Erlkönig. Der Sänger. Die drei Zi­geuner. Der Glockenguss zu Breslau. Die Bürgschaft. Die Theilung der Erde. Der Schatzgräber. Das Amen der Steine. Der Ring des Polykrates Die Hoffnung. Latin nyelv, hetenként 7 óra. Mondattan: Esettan. A városnevek szókötése. Melléknév. Névmás. Az idők használata. Consecutio temporum. Imperativus. Infinitivus. Supinum. Acc. és Nom. cum infinitivo. K. k. Schultz-Kiss és Dávid J. Irálygyakorlatok, fordítások latinra. Olvastatott Corn. Neposból: Miltiades, Cimon, Conon, Timotheus. Phaedrus meséiből. Siebelis-Szamosi „Tirocinium poeticuma“ szerint 15 mese elemezve és em- lékeltetve. Cor. Nepos Vass J. és Dr. Ring M. kiadásai szerint. Természettani földrajz, hetenként 2 óra. A szilárd cseppfolyós és légnemű testekről. Hőtünemények. Fény tünemények Elektromosság. Mág- nességi tünemények. Mathematikai és physikai földrajz elemei. K k. Dr. Bozóky Endre: „Physika és physikai földrajz“. Történet, hetenként 4 óra. Magyarország története, 1867-ig, különös tekintettel az utolsó három század és az 18U0—1848 terjedő időköz kor­szakalkotó eseményeire. K. k. Török István. Történeti térképek. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. Egyszerű és összetett arányok. Ka­matszámítás. Olasz gyakorlat. Egyszerű és összetett társaságszabály. Vegyi- tési szabály. Lánczszabály. Hatványozás, gyökvonás, a Ludolf-féle szám, mint annak alkalmazása. K. k. Moénik. Dr. Schmidt Ágoston. Rajzoló mértan, hetenként 2 óra. A mértan gyakorlati alkalmazása. Pont, irány és távolság; kisebbített mérték. Távolságok, azok egyenlő­sége és arányossága. A hosszmérésre szolgáló eszközök megismertetése és használata. Alapműveletek távolságokkal. Szög, szögmérés és másolás. Alapmiveletek szögekkel. Háromszögek, négyszögek és sokszögek alaptu­lajdonságai és ezen idomok szerkesztése adott alkotórészekből, összeillő- ség, hasonlóság és symmetria. Másolás. A földrész felmérése: A coordi- náták és triangulatio módja szerint. Helyszínrajzolás. A kör. Egyenes és a kör. Középponti és kerületi szög. A négyszög és a kör. Beirt és körülírt szabályos sokszög szerkesztése. A körök relativ helyzete. Érintők szer­kesztése Nivellázás fogalma, műszerei, módja, egyenlő magasságú pontok. A sikítás. K. k. Fodor-Wagner: Constructiv planimetria. Torna, hetenként 2 óra. Tananyag: Az előbbi osztály szabadgyakor­latainak bővítése 6 —8 ütemig, ugyszinte ismétlése és bővítése a katonai és tornázó rendgyakorlatoknak, kettes rendek képzése, kanyarodás arcz- vonalban. Szergyakorlatok: a megkezdett gyakorlatok a korláton és nyúj­tón, különös tekintettel a szabados kivitelre. Kötélhúzás, játékok és kor­csolyázás. Ének, hetenként 1 óra. A vonalrendszer, hangjegyek Írása, ezek meg-

Next

/
Oldalképek
Tartalom