Evangélikus kerületi lyceum, Késmárk, 1898

23 Das Amen der Steine. Der Ring des Polykrates. Die Hoffnung. Das Mäd­chen aus der Fremde. Physikai földrajz, hetenkint 2 óra. A szilárd, cseppfolyós és lég­nemű testekről. Hötünemények. Elektromosság. Mágnességi tünemények. A kosmographia elemei. Kk. dr. Bozóky Endre: Physika és physikai földrajz. Történet, hetenkint 4 óra. Magyarország története 1867-ig, különös tekintettel az utolsó három század és a jelen század első felének kor­szakalkotó eseményeire. Magyarország a jelenben. Magyarország rövid politikai ismertetése. Kk. Török István. Magyarország története. Tör­téneti térképek. Mennyiségtan, hetenkint 3 óra Egyszerű és összetett arányok. Kamat­számítás. Olasz gyakorlat. Egyszerű és összetett társaságszabály. Vegyitési szabály. Lánczszabály. Hatványozás, gyökvonás, a ludolfi szám, valamint annak alkalmazása. Kk. Moénik dr. Schmidt Ágoston. Rajzoló mértan, hetenkint 2 óra. A mértan gyakorlati alkalmazása. Pont, irány és távolság; kisebbített mérték. Távolságok, azok egyenlősége és arányossága. A hosszmérésre szolgáló eszközök megismertetése és hasz­nálata. Alapmiveletek távolságokkal. Szög, szögmérés és másolás. Alap­mivel etek szögekkel. Háromszögek, négyszögek és sokszögek alaptulajdon­ságai és ezen idomok szerkesztése adott alkotórészekből, összillöség, ha­sonlóság és symmetria. Másolás. A földrész felmérése: A coordinátak és triangulátió módja szerint. Helyszinrajzolás. A kör. Egyenes és a kör. Kö­zépponti és kerületi szög. A négyszög és a kör. Beirt és körülirt szabályos sokszög szerkesztése. A körök relativ helyzete. Érintők szerkesztése. Nivel- lázás fogalma, műszerei, módja egyenlő magasságú Pontok. A sikitás. Kk. Fodor-Wagner: Constructiv planimetria. Torna, hetenkint 2 óra. Tananyag: Az előbbi osztály szabadgya­korlatainak bővítése 6—8 ütemig úgyszinte ismétlése és bővítése a katonai és tornázó rendgyakorlatoknak, kettes rendek képzése, kanyarodások arcz- vonalban. Szergyakorlatok: a megkezdett gyakorlatok a korláton és nyúj­tón, különös tekintettel a szabados kivételre. Kötélhúzás, játékok és kor­csolyázás. Énele, hetenkint 1 óra. A vonalrendszer, hangjegyek Írása, ezek meg­nevezése. Magasság és időtartam. Szünjegyek. Két- és háromszólamú dalok és egyházi énekek begyarkorlása. IY. osztály, Osztályfőnök: Gretzmacher Gyula. Vallás, hetenkint 2 óra. Evangyéliumi hit- és erkölcstan. Kk. Mayer Endre: E. hit- és erkölcstan. Latin nyelv, hetenkint 6 óra. Szókötés, mondattan folytatása; jelző

Next

/
Oldalképek
Tartalom