Evangélikus kerületi lyceum, Késmárk, 1897

16 Phisikai földrajz, hetenkint 2 óra. A természettan feladata. Anyag, test, tömeg. A testek különös és általános tulajdonságai, Tömeg és tömegvonzás. Erő és mozgás. A munka. Az egyszerű gépek. A folyadé­kokról. A levegőről A hőtünemények. A hang és fénytünemények. A magnesség és elektromosság. A kosmographia elemei. Kk Dr. Bozóky Endre: Physikai földrajz. Történet, hetenkint 4 óra. Magyarország története 1867-ig, különös tekintettel a 3 utolsó század és 3 jelen század első felének korszakalkotó eseményeire Politikai földrajz: Magyarország a jelenben. Magyarország rövid földrajzi és politikai ismertetése Kk. Török István: Magyarország története. Történeti térképek. Mennyiségtan, hetenkint 3 óra. Egyszerű és összetett arányok. Ka­matszámítás Olasz gyakorlat Egyszerű és összetett társaságszabály. Ve- gyitésiszabály. Lánczszabály. Hatványozás, gyökvonás, a ludolfi szám, va­lamint annak alkalmazása. Kk. Moőnik dr Schmidt Ágoston Rajzóló mértan, hetenkint 2 óra. A mértan gyakorlati alkalmazása Pont, irány és távolság; kisebbített mérték. Távolságok, azok egyenlősége és arányossága. A hosszmérésre szolgáló eszközök megismertetése és hasz nálata. Alapmiveletek távolságokkal. Szög, szögmérés és másolás. Alap- miveletek szögekkel. Háromszögek, négyszögek és sokszögek alaptulajdon­ságai és ezen idomok szerkesztése adott alkatórészekböl. összillőség, ha­sonlóság és symmetria. Másolás. A földrész felmérése: a coordináták és tria' gulatió módja szerint. Helyszinrajzolás. A kör. Egyenes és a kör. Kö­zépponti és kerületi szög. A négyszög és a kör. Beirt és körülirt szabályos sokszög szerkesztése A körök relatív helyzete. Érintők szerkesztése Nivel- lázás fogalma, műszerei, módja, egyenlő magasságú pontok. A sikitás Kk. Fodor-Wagner: Constructiv planimetria Torna, hetenkint 2 óra. Tananyag: az előbbi osztály szabadgyakor- latáinak ismétlése és bővítése 6 - 8 ütemig. Ugyszinte ismétlése és bőví­tése a katonai és tornázó rendgyakorlatoknak, kettős rendek képzése. Szer­gyakorlatok: a megkezdett gyakorlatok ismétlése, tekintettel a szabatos kivitélre. Gyakorlatok a lovon, mászás a kötélen, kötélhúzás, Játékok és korcsolyázás. Ének, hetenként 1 óra. A vonalrendszer, hangjegyek Írása, ezek megnevezése. Magasság és idötartan. Szünjegyek. Két- és háromszólamu dalok és egyházi énekek begyakorlása. IV. osztály. Osztályfőnök: Gretunachnr Gyula Vallas, hetenkint 2 óra. Evangyéliumi hit- és erkölcstan. K. k. Mayer Endre : E. Hit- és erkölcstan Latin nyelv, hetenkint 6 óra. Szókötés, mondattan folytatása; jelző

Next

/
Oldalképek
Tartalom