Újpesti Napló, 2014 (8. évfolyam, 1-45. szám)

2014-09-18 / 33. szám

Köztér Egészségnap: bevált recept Számos támogatóval és közreműködő partnerrel, gazdag kínálattal várja az újpestieket szep­tember 29-én a Káposztásmegyeri Egészség- és Sportnap. Az 9 órakor kezdődő egészségnap­pal párhuzamosan, pár méternyi távolságban zajlik az Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztivál.- A legsportosabb városban ez már hosszú évek óta természetes - mond­ja Nagy István alpolgármester, az egészségnap egykori kezdeménye­zője, aki úgy fogalmaz: - A futó- és kerékpáros fesztivál őszi fordulójá­tól elválaszthatatlan az egészségnap, amelyet Újpest Önkormányzata a Káposztásmegyeri Településrészi Ön­kormányzattal karöltve rendez. Az önkormányzat eme rendezvénye már valóban önjáró, ismerik és várják az újpestiek. Oldott légkörben valóban van idő és lehetőség a beszélgetésre, a tanácsadásra. Az elvárás, hogy mi­nél szélesebbre nyissuk a szűrővizsgá­latok körét és a tanácsadást, azt is je­lenti, a szervezők nem adhatják alább, a színvonalat tartani kell. Folyamato­san bővül a választható tanácsadások köre, ebben az évben például először van jelen a kínálatban az EKG-szűrő- vizsgálat. A kérdésre válaszolva, amely sze­rint az újpestiek törődnek-e egész­ségükkel, az alpolgármester szemlé­letváltozást említ: most már a fiata­lok is eljönnek a szűrővizsgálatokra, a Karinthy épületébe.- Sokan tudják, hogy az esetle­ges egészségkárosodás mértékét időben fel lehet térképezni, példá­ul az egészségnap szolgáltatásai­nak segítségével is. Lényeges, hogy a szűrővizsgálatot tanácsadást kö­veti, és minden esetben szakorvosi intézményi háttér áll Újpesten ren­delkezésre. Fontos ugyanis a visz- szacsatolás, a tanácsok megfogadá- sa, az orvosi segítség kérése. Önkor­mányzatunk éppen ezért lett gazdá­ja a Görgey úti szakorvosi rendelő- intézetnek, és ezért fejleszti a szak- rendeléseket műszerek beszerzé­sével is. Lényeges lépés volt több, orvosszakmai szempontok alapján történt átszervezés az SZTK-ban, s a 24 órás felnőttügyelet létrejötte. Az egészség megőrzésében pedig az új uszoda, az önkormányzati sportna­pok, a sípálya és egyéb szabadidős programok teremtenek lehetőséget a sportra, a mozgásra a család ap- raja-nagyja számára - emeli ki Nagy István alpolgármester. B. K (Részletes egészségnapi program a 12. oldalon.) Találkozások A Marica grófnő óriási sikert aratott! Újpest Önkormányzata a Találkozások programso­rozatban operett-előadás­sal várta az újpesti szépko- rúakat vasárnap délután a káposztásmegyeri Jégpalo- tába. A térítésmentes elő­adásra a publikum lakcím­kártyájának felmutatásával léphetett be, amit jól látha­tóan meg is tett, hiszen a bő két és fél órás produkcióra a többezres befogadó helyű nézőtér meg is telt. Elsőként Wintermantel Zsolt lépett a színpadra, és elmondta, hogy immá­ron harmadik alkalommal rendeznek operettműsort, így lassan elmondhat­juk, hogy ezzel hagyományt teremtett az önkormányzat. Egyben azt a sze­mélyes dolgot is megosztotta a kö­zönséggel, hogy legnagyobb támoga­tói és egyben legnagyobb kritikusai, a szülei is végignézik az előadást. Mind­ezek után nagyon jó szórakozást és kellemes kikapcsolódást kívánt a dél­utánhoz, majd a színpadra szólítot­ta dr. Hollósi Antalt, aki a Találkozá­sok rendezvénysorozat ötletgazdája. A Károlyi-kórház orvos igazgatója sok szeretettel köszöntötte a vendégeket, és örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan elfogadták az önkormányzat meghí­vását, amit színházi nyelven is meg­fogalmazott, mondván: „Szép házunk van." Mindezek után a Találkozások tavaszi folytatásának lehetőségéről is szólt, amikor is a Mágnás Miska kerül majd színpadra. Ezen a vasárnap délutánon Kálmán Imre világhírű operettjét, a Marica grófnőt egy szünettel vitték színpadra a Turay Ida Színház művészei, a muzsi­kát a Váci Filharmonikusok keltették életre, Farkas Pál vezényletével. Az előadás a vártnál jóval tovább tartott, mert a közönség egy-egy dalt többször is visszatapsolt, a színészek pedig sem energiájukat, sem a rá­adást nem sajnálták, a publikum leg­nagyobb örömére! R. Zs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom