Újpesti Napló, 2014 (8. évfolyam, 1-45. szám)

2014-08-26 / 30. szám

1 I I NAPLÓ - Vili E V FOLYAM. í 0 S Z A ,V , 2014. augusztus 26 Hitélet Új helyen a plébánia Mindenki számára ünnep Ünnepi szentmise után adták át az Egek Király­néja katolikus főplébánia­templom új plébániaépü­letét. A parókiát dr. Erdő Péter bíboros, az Eszter- gom-Budapesti Főegyház­megye érseke áldotta meg. A Szent István tér 21 szám alatti, kívül-belül felújí­tott patinás épületbe költö­zött át a plébánia, amely az egyház és az önkormányzat példás összefo­gásával készült el. Az épület átadása egy újabb állomása a Szent István tér megújulásának, és miközben a ház méltó otthont ad a plébániának egy­ben teret nyújt közösségi alkalmak­nak, rendezvényeknek is. A felújított épületért cserébe az önkormányzat megkapta a korábbi plébánia épüle­tét és annak telkét, ahol felépülhet a piac majdani új csarnoka. Augusztus 24-én, vasárnap délelőtt tíz órától ünnepi szentmisét celebrált dr. Erdő Péter bíboros az Egek Király- néja-templomban. Ezen a vasárna­pon a templom búcsúját is ünnepel­ték a hívek. A szertartáson részt vett Wintermantel Zsolt polgármester, dr. Molnár Szabolcs és Rádi Attila alpol­gármesterek és Újpest Önkormányza­tának több képviselője is. A mise után körmenetben vonultak az ünneplők az új plébániához, amelynek erkélyén Wintermantel Zsolt, dr. Szecskó Jó­zsef egyházközségi elnök és Horváth Zoltán atya, az Egek Királynéja-fő- plébánia plébánosa, Újpest díszpol­gára mondott avatóbeszédet. Ezután ünnepélyes, liturgikus keretek között dr. Erdő Péter bíboros, prímás érsek megáldotta az épületet.- Ez olyan, mint amikor egy nagy család új otthonba költözik. Ezért is meséltem arról a szentmisén, hogy édesapám mennyit igyekezett annak idején, hogy megoldja a családunk la­kásproblémáját. Ez esetben is ilyesmi­ről van szó, hiszen a régi plébánia már nagyon rossz állapotba került. Ezzel a költözéssel szerintem mindenki jól járt, hiszen az új vásárcsarnok építése a régi plébánia helyén valóban célsze­rűen megoldható, mi pedig a temp­lom közelében kaptunk egy szépen felújított épületet, amely a közössé­gi élet mindenfajta funkciójára alkal­mas. Úgyhogy azt hiszem, ez minden­ki számára ünnep - emelte ki Erdő Péter. Az egyházközség új otthona né­hány hét múlva készül el teljesen, ek­kor veheti birtokba a plébánia. Az ün­nepélyes ceremóniát közös fogadás, agapé követte az Ifjúsági Házban. J. M. „Minden, ami történt, Isten kegyelme volt"- ezekkel a szavakkal összegezte éle­tének eddigi 78 évét Pályi László atya, az Újpest-Kertvárosi Szent Ist- ván-plébánia plébánosa, Újpest dísz­polgára, akinek a visszavonulása al­kalmából augusztus 20-án délelőtt ünnepi szentmisét rendeztek a Rá­kóczi téri plébániatemplomban. M egható, bölcs szavakkal búcsúzott el a hívőktől, akiktől az elmúlt 18 év alatt sok szeretetet és figyelmet kapott, egy­ben arra is figyelmeztetve őket, hogy ne szomor- kodjanak, hiszen „az emberi élet utolsó negyedé­ben" ideje van az elköszönésnek tőlük és attól a helytől is, amely ennyi idő elteltével igazi otthoná­vá vált. Az egyházközségi képviselő-testület részéről dr. Cerber Cábor elnök, Újpest Önkormányzatának képviseletében pedig dr. Molnár Szabolcs alpolgár­mester ajándékozta meg az ünnepeltet, és köszön­te meg Pályi atya áldozatos szolgálatát, amelynek köszönhetően nemcsak az egyházkerület hitélete, hanem a határon túli magyarsággal való testvéri közösség is megújult az utóbbi években. Az istentiszteletet követően szeretetvendégség- gel várták a hívőket a plébánia épületében. M. A.

Next

/
Oldalképek
Tartalom