Újpesti Napló, 2011 (5. évfolyam, 1-46. szám)

2011-01-13 / 1. szám

1 Közélet Újpestiek kérdeznek- a polgármester válaszol Az újesztendő első megjelenése alkalmából arra kértük Újpest polgármester­ét, hogy lapunk idei első számában olyan kérdésekre válaszoljon, amelyeket maguk az újpesti emberek tesznek föl neki a kerület jövőjéről. Az ünnepek előtt közel két héten átjártuk az utcákat, sokakat szólítottunk meg. A leggyak­rabban előforduló kérdésekből állt össze az alábbi rendhagyó interjú. Beveze­tőként egy kérdést mi is föltettünk a Wintermantel Zsolt polgármesternek. Újpesti Napló: Ön azonnal igent mondott, amikor, amikor erre a szokatlan interjúra felkér­tük? Mit gondolt elsőre az ötletről? WZ Jó ötletnek tartom, akár hagyományt is teremthetünk ebből. Én mindenestre jövő janu­árban is kapható leszek rá. Azért választottam a politikai pályát, mert szeretek emberek között lenni, emberekkel foglalkozni. A magyar közéletben az utóbbi években zajlik egyfajta nemzedékváltás, és én magamat is az új politikai nemzedékhez sorolom. Mi már abból in­dulunk ki, hogy nem szabad, és nem is érdemes az emberek feje fölött dönteni, rájuk erőltetni dolgokat, amiket nem akarnak. Hálistennek, mi, magyarok kezdjük kinőni azt a pártállami felfo­gást, hogy senki ne akarjon beleszólni semmibe, hiszen a vezetők jobban tudják, mi a jó a népnek. Az emberek egyre öntudatosabbak, és igenis be­le akarnak szólni a saját sorsuk alakításába, a vá­rosuk, hazájuk építésébe. És ez így van rendjén. Szerintem a politika igazi célja, hogy öntuda­tos magabiztos közösséget építsünk, amely képes formálni a saját életét, jövőjét. Polgármesterként is ezt tartom a fő feladatomnak. Az is köztudott, hogy Derce Tamás személyé­ben egy élő legendától vettem át ősszel a stafé­tát, akitől a legfontosabbat megtanultam: egy új­pesti polgármester számára Újpest a világ köze­pe, és az újpestiek érdeke minden más szempon­tot felülír. A polgármesteri kódexemben az első pont az, hogy Újpesten mindig az újpestieknek van igaza, és minden egyéb esetben az első pont lép életbe. Ebben mindenképpen folytatója leszek elődöm sikeres munkásságának. Újpest az itt élő embereké, itt tehát annak kell történnie, amit őt akarnak. Ennek szellemében ja­nuárban elindítjuk az Újpesti Párbeszédet, vagyis minden újpesti háztartásba eljuttatunk egy kérdő­ívet, amelyben megkérdezzük az embereket Új­pest jövőjéről, a legfontosabb teendőkről, problé­mákról. Nagyon kíváncsi vagyok, hányán vesznek majd részt ebben, és mit válaszolnak, milyen kép bontakozik majd ki a válaszokból. Azt szeret­nénk, hogy sokan vegyenek részt benne, felké­szültünk rá. Ugyanezért tartom jó ötletnek ezt az inter­jút is. Schmidt Monika: Én a Kar­olyi kórházban dolgozom, úgy­hogy az egészségügy sorsa ér­dekel. Jól tudom, hogy nem könnyű rendbe rakni ezt a szférát, de valamit tenni kellene. Kíváncsi vagyok, az új polgármesternek milyen elképzelései vannak e tekintetben? Nagy Sándorné: Mikor lesz felújítva a Károlyi Kórház és az Árpád Kórház? I I ■ Dr. Somos András: tesz-e Újpestnek és az agglomeráci­ónak egy legalább olyan jó kórháza, mint a Honvéd Kór­ház? WZs: Az én célom az, hogy az hat-nyolc év múlva az Újpest legyen a legegészségesebb buda­pesti kerület. Újpest egészen az elmúlt évekig, mindig méltán lehetett büszke az egészségügyi el­látására. Sajnos az elmúlt években ez megválto­zott. A főváros előző, szocialista-szabaddemokrata vezetése az elmúlt években megszüntette az új­pesti szülőotthont, teljesen elhanyagolta az SZTK- t és a kórházainkat, a Károlyit gyakorlatilag csőd­be vitték. Ezt a siralmas helyzetet hagyták ránk. Nem lesz könnyű, nem fog egyik napról a má­sikra menni, de meg fogjuk újítani Újpest egész­ségügyi ellátását. Első lépésként már múlt ősszel elindítottunk egy oltási programot, és dolgozunk a további lépéseken. Az SZTK-t, ami jelenleg fővárosi kezelésben van, fel kell újítani, a kórházainkat meg kell men­teni, ami vagy felújítással, vagy új kórház építésé­vel történhet. Azt a megoldást akarjuk megtalál­ni, ami Újpestnek a legelőnyösebb. Az új kormány és a főváros új vezetése is más politikát képvisel, mint az eddigiek, ami remé­nyeim szerint jóval előnyösebb lesz Újpest szá­mára. Hozzá kell tennem, az ország és a főváros is hihetetlen gondokkal küzd, és Újpesten is ko­moly pénzügyi problémákra derült fény az az ön- kormányzat gazdálkodásának átvilágítása során. Ezeket rendbe kell tennünk, hogy lássuk, mekko­ra mozgásterünk van az idén. De az egészségügy mindenképp elsőséget élvez. Kovács Sándor: Újpesten is ja­vítani kellene a közbiztonsá­gon. Úgy tapasztalom, hogy a vasúti pályaudvar környéke nem elég biztonságos. Hogy csak egy esetet mondjak, este hét órakor belékö- töttek a barátnőmbe. Mikor érezzük magunkat biztonságban a pályaudvaron? W2: Senki sem akar félelemben élni, én is tu­dom, milyen érzés manapság aggódni, amikor ké­sik valaki a családból, és nem veszi föl egyből a te­lefont. A közbiztonság javítása országszerte és ná­lunk is nagyon fontos és sürgető feladat. Már több­ször egyeztettem a kerületi rendőrkapitány úrral arról, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mér­ten miben tudja segíteni a rendőrség munkáját. Meg fogjuk erősíteni a közterület-felügyeletet, és hatékonyabb együttműködést szeretnék kiala­kítani a polgárőr szervezetekkel. UTPESTI NAPLÓ Kiadó: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. • Ügyvezető igazgató: Tóth Sándor • Főszerkesztő: Zsidai Péter • Szerkesztőségvezető: Bangha Katalin • Szerkesztő: Ádám Tamás • Fotó: Horváth Dávid • Irodavezető: Szerencsi Csilla • Szerkesztőség: Ady Endre Művelődési Központ, 1043 Bp., Tavasz utca 4., I. em. Telefon: 785-0366, fax: 785-0466, e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu • Lapterv, nyomdai előkészítés: K8 • Nyomdai előállítás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ, Felelős vezető: Jens Dänhardt - ügyvezető igazgató «Terjeszti: DM Hungary Kft., Tel.: 885-5337 • Print ISSN: 2061-7283 • Online ISSN: 2061-7291 • Megjelenik minden héten 48 000 példányban. • Hirdetésfelvétel az ujpestinaplo@gmail.com e-mail címen • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát! • A megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk • Részletes információk, tudnivalók: www.ujpest.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom