Újpesti Napló, 2009 (3. évfolyam, 1-30. szám)

2009-12-14 / 29. szám

Testületi ülés Ülésezett a képviselő-testület Folytatjuk a november 24-i testületi ülésről szóló beszámolónkat. H armadik pontban a „Hitel- szerződés folyószámlahitel biztosítására" tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról esett szó. A Raiffeisen Bank Zrt., mint aján­lattevő ajánlatát a Bíráló Bizottság érvényesnek nyilvánította. Szalma Botond képviselő (KDNP) szerint új eljárást kellene kiírni, mivel magas­nak tartotta az ellenszolgáltatás mértékénél szereplő 2,5%-ot. Végül 20 igen, 1 nem, 9 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadták. A testület ezt követően a forga­lomtechnikai beruházási munkála­tok tárgyában kiírt közbeszerzési el­járás megindítását tárgyalta. Az elő­terjesztő, dr. Trippon Norbert arról tájékoztatta a testületet, hogy egy november elsején hatályba lépett kormányrendelet miatt a közbeszer­zési eljárás értékelési szempontjai változtak, így a jelenlegi ajánlatkérés sem megfelelő. A 19 igen, 1 nem mellett megszavazott eredeti javas­latot ezért visszavonták, és rövid szünet után a módosított előterjesz­tésről szavaztak a képviselők: 20 igen, 1 nem, 8 tartózkodás mellett elfogadták a közbeszerzési eljárás megindítását. Módosult a köz- és díszkivilágítás! fejlesztési munkák elvégzése tárgyá­ban megindított egyszerű közbeszer­zési eljárás is. A megfelelően kivilágí­tott területeken a közbiztonság is magasabb szintű, s ez indokolja en­nek a területnek a fejlesztését. A fő­városi közgyűlés elfogadta, hogy Új­pesten 14 db épület díszkivilágítása megtörténhessen, ebben az évben az Egek Királynéja Katolikus Templom díszkivilágítását végzik el. A főváros csak az üzemeltetés költségét vállal­ja, a beruházást nem, azt a 2010. évi költségvetés terhére előzetesen vál­lalja az önkormányzat. A közbeszer­zés tárgya építési beruházás, becsült értéke nettó 60 MFt. A képviselők 19 igen, 1 nem mellett elfogadták a ja­vaslatot. Lezárult a karácsonyi szociális utalvány beszerzés tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás. Ha­táridőig három ajánlat érkezett, a bí­ráló bizottság mindhárom ajánlatot érvényesnek tartotta. 26 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett a testü­let nyertesnek az ACCOR SERVICES Kft-t jelölte meg, a következő leg­kedvezőbb ajánlatot a Le Chéque Déjeuner Kft. adta. Ezután Nagy István alpolgármes­ter (Fidesz) előterjesztései következ­tek. A Szociális és Egészségügyi In­tézmény alapító okiratának módosí­tása a szervezeti változások követ­keztében vált szükségessé. Ez érinti egyrészt az Őszi Fény Gondozási Központ Király utcai telephelyén lé­vő apartmanok gondozóházi férő­hellyé minősítését; illetve a Twist Olivér Alapítvány által használt Fóti út 4. szám alatti ingatlant, mivel az a SZEI irányítása alól szeptember 30- tól átkerült a Polgármesteri Hiva­talhoz. A képviselők 29 igennel sza­vaztak. Módosult a SZEI szervezeti és mű­ködési szabályzata is az alapító okirat korábbi módosítása illetve az előző előterjesztésben lévő módosítások miatt is. Aktualizálták továbbá az in­tézményvezetők feladatait, illetve az Őszi Fény Integrált Gondozási Köz­pont szervezeti és működési szabály­zatának módosítása is szükségessé vált. Hasonlóképp az Újpesti Önkor­mányzati Bölcsődék Intézménye szervezeti és működési szabályzata is módosításra került, mivel a testület szeptember 29-i ülésén módosította az intézmény alapító okiratát. 27 igennel szavaztak a képviselők. Egy korábbi ellátási szerződésben a Twist Olivér Alapítvánnyal hajlék­talan személyek nappali ellátásra kö­tött megállapodást az újpesti képvi­selő-testület. A nagy kihasználtságra való tekintettel az alapítvány meg­kérte a Közép-magyarországi Regio­nális Államigazgatási Hivatal Szociá­lis és Gyámhivatalától a férőhelyek 30-ról 40 főre emelését, melyre en­gedélyt kapott. A férőhely emelke­désénél az önkormányzati támoga­tás összege is emelkedik, 137 500 Ft/hó-ról 183 500 Ft/hó-ra. 25 igen, 3 tartózkodás mellett a képviselők egyetértettek Nagy István javaslatá­val. A Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) keretén belül „szociális alapszolgáltatások és gyer­mekjóléti alapellátások infrastruktu­rális fejlesztése bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és ka­pacitásának bővítése" tárgyában pá­lyázati felhívás jelent meg. A projek­tek az EU támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinan­szírozásával valósulnak meg helyi önkormányzatok, jogi személyiségű non-profit szervezetek és szociális szövetkezetek számára. Mivel a böl­csődei férőhely iránti igények száma megnövekedett, szükségessé vált a férőhelyek bővítése. Első körben a káposztásmegyeri Homoktövis böl­csődét célszerű bővíteni, ahol két egység kialakítása lehetséges. A kép­viselők egyhangúlag támogatták a javaslatot. Ezután következtek az „Egyebek" pontok tárgyalása. Ahogy előző szá­munkban olvashatták, dr. Derce Ta­más polgármester javaslatot tett ar­ra, hogy a káposztásmegyeri fejlesz­tések céljából lét rehozott, a Főváros­sal közös tulajdonú Épít Zrt. műkö­dését szabályozó szerződés meg­hosszabbításra kerüljön. Amennyi­ben nem sikerül a szerződés meg­hosszabbítása, vagy új szerződés írá­sa, úgy az Épít Zrt. működése ve­szélybe kerül, fűzte hozzá dr. Derce Tamás. A testületi ülés előtt megér­kezett szerződéstervezet több pont­ban hiányos, félő, hogy a fővárosnak nem lesz elég ideje ezzel a kérdéssel határidőig foglalkozni. Ha a főváros a meghosszabbításra nem lesz hajlan­dó, úgy a cég ellen végelszámolást kell elindítani, mivel a Zrt-nél komoly összeg gyűlt össze a káposztásmegy­eri fejlesztéseikből. Wintermantel Zsolt (Fidesz) úgy vélte, a főváros meg akarja lopni Újpestet, amit nem sza­bad hagyni, hiszen az Épít Zrt-nél lé­vő pénz Újpestet érinti. Azt javasolta, hogy a három újpesti fővárosi képvi­selő tegyen lépéseket az ügy érdeké­ben. Végül 29 igen mellett elfogadták dr. Derce Tamás polgármester javas­latát. Dr. Trippon Norbert kért ezután szót. A Pénzügyi, Költségvetési Bi­zottság szerint lehetőség van arra, hogy az önkormányzati dolgozók (azaz a polgármesteri hivatal dolgo­zói, az intézményvezetők és a közal­kalmazottak) év végi jutalomban ré­szesüljenek. Wintermantel Zsolt a szempontrendszerről kérdezte az al­polgármestert. Végül rövid frakciószünet után dr. Trippon Norbert javaslatáról szavaz­tak a képviselők, miszerint a testület felkéri a 2010. évi országgyűlési vá­lasztásokat követően hivatalba lépő kormányt, illetve az új kormányt tá­mogató parlamenti képviselőket, hogy a költségvetési törvény hala­déktalan módosításával juttassanak érdemben több forrást az önkor­mányzatoknak, így Újpestnek is az eredetileg elfogadandó költségvetési törvényhez képest. Felkérik azon ön- kormányzati képviselőket, akik az új kormányt támogató parlamenti képviselők lesznek, hogy a fentiek fi­gyelembevételével járjanak el. Ha a testület kérése nem valósul meg, mondjanak le mindkét mandátu­mukról. Végül 18 igen, 1 nem mel­lett a javaslatot elfogadták a képvi­selők. - P. K

Next

/
Oldalképek
Tartalom