Újpesti Napló, 2009 (3. évfolyam, 1-30. szám)

2009-01-16 / 1. szám

Hősökre emlékezve 1945. januártizedike jelentős nap volta kerület életében: ekkor fejeződtek be Újpesten a II. világháborús harcok. A német meg­szállás utolsó napjára emlékezve idén január tizedikén a hagyo­mányoknak megfelelően ismét koszorúzási ünnepséget szerve­zett az Újpesti Munkásmozgalmi Klub a Pozsonyi úton található partizán emlékműnél. A Himnusz közös éneklése után Nyári István eló'adómú'vész tolmácsolásában emlékeztek meg a megjelentek a háború áldozatairól, hőseiről és a 64 évvel ezelőtti eseményekről. Megemlékeztek azokról a partizánokról is, akik meg­akadályozták a Víztorony felrobbantását, és akik az egykori Apollo-házbó! ki­szabadították a foglyokat. Az ünnepség végén a megjelentek elhelyezték a megemlékezés koszorúit: Dr. Derce Tamás polgármester, Dr. Trippon Norbert és Bélán Beatrix alpolgármesterek után önkormányzati képviselők, az Újpesti Munkásmozgalmi Klub tagjai, és az újpesti lakosok is lerótták kegyeletüket. Véleményük szerint erre a politikai közéletben és erkölcsi viszonyokban, közbiztonsági állapotokban bekövetke­zett hanyatlás és romlás megállítása érdekében van szükség. Közös felelős­ségük ugyanis - hangsúlyozták -, hogy mindent megtegyenek az emberi élet, a tulajdon, a magyar társadalom védel­mében. A Szövetség nyílt szervezet, amelyhez remélik, mielőbb más települések pol­gármesterei is csatlakoznak, hiszen a célokkal nagyon sokan egyetértenek. Az aláírók a továbbiakban, mint ügyvivő testület kívánnak működni, és a fórum működésének jogi feltételrendszerének kidolgozása érdekében intézkednek is. A Szövetség célja, hogy minden olyan kérdésben hangot adjon vélemé­nyének, mely a társadalom tagjai életét és mindennapjait érinti és befolyásolja. Ily módon konkrét javaslatokat kíván­nak például megfogalmazni a közbiz­tonságot érintő kérdésekben. Az állam­polgárok biztonságérzetét javító intéz­kedéseket kezdeményeznek, szorgal­mazzák az alapvető társadalmi normák betartatása érdekében való közremű­ködést, továbbá az önkormányzatokat érintő alapvető kérdésekben összegzik véleményüket. Első lépésként szorgal­mazzák az önkormányzati rendőrség létrejöttét és a jogbiztonság megte­remtését. Ezáltal is kiállnak az elkerül­hetetlen és szükségszerű változások kezdeményezése mellett. - B. K. Szövetség a változások érdekében Heten polgármesterek - fővárosi kerület, község, nagyközség ve­zetői - január 14-én, lapunk nyomdai zárásakor az újpesti Vá­rosházán megtartott sajtótájé­koztatón jelentették be a Polgár- mesterek a Változásért Szövetség megalakulását és írták alá a célju­kat összegző Nyilatkozatot. Szövetséget megalapító polgár- mesterek: házigazdaként Dr. i Derce Tamás, Újpest polgár- I mestere, valamint Bethlen Farkas, Verőce, Franko Tibor, Kerepes, Dr. Kovács Tibor, Áporka, az ötletgazda Dr. Répás József, Kiskunlacháza, Szepessp Zsolt, Monok, Hajdú János Hernádkak független polgármesterei egyetértenek ugyanis abban, hogy a mindenkori pártpolitikától függetlenül, a közös társadalompolitikai célokat szem eló'tt tartva készek arra, hogy megoldási javaslatokat dolgozzanak ki és közvetítsék azokat a Parlament felé. 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom