Újpesti Napló. 2007 (1. évfolyam, 1-21. szám)

2007-12-07 / 20. szám

I 1 I ÚJPESTI NAPLÓ - I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM ff Téli szünet karácsony nélkül Sokunk számára nyilvánvaló, hogy ha eljön a december, akkor adventét, karácsonyt ünnepiünk a családban. Nos, azért nem árt néha odafigyelni azokra is, akiknél ez egyáltalán nem természetes. A Langlet Valdemar Általános és Fel- nőttképző Iskolában jártunk november utolsó napján, ahol az iskola vezetése, az Újpesti Roma Kisebbségi Önkor­mányzat és az Ifjúsági Karitas Egyesü­let közös adventi koszorúkötést szer­vezett. Giczy Bélát, az iskola igazgatóját fag­gattuk arról, miért is fontos itt, ebben a közösségben az adventi, karácsonyi ha­gyományok megismertetése a gyere­kekkel.- Minden évben, a karácsony kör­nyezetében kitalálunk valamit, amibe bevonjuk a szülőket, gyerekeket egy­aránt - tudtuk meg az igazgatótól. - Nem csupán a mi iskolánkból jönnek gyerekek, más intézmények tanulói is érkeztek.hozzánk szüleikkel. Noha ezen a környéken is építenek már mostanság szép, igényes, minden komforttal ellá­tott házakat, de valójában régebben ez volt Újpestnek az üzemekkel, gyárakkal tűzdelt része. Sokan élnek komfort nél­küli házakban, egy udvarban 8-10 la­kás, mellékhelyiség az udvarban, stb. Ezen a területen van a mi iskolánk. So­kan nem is tudták, hogy mire jönnek, hiszen az advent hagyományát, az ad­venti koszorút nem is ismerik. Mint kiderült, volt olyan gyermek, aki azt hitte, hogy kosárfonás lesz a program, hiszen az elképzelhető volt számára, míg az adventtel, mint foga­lommal nem tudott mit kezdeni. Nagyon sok családnak karácsonyfája sincsen, ezért az iskolában külön odafigyelnek arra, hogy mindenkinek jusson egy cseppnyi ünnep. Minden osztályban ál­lítanak fát, sőt, sokszor az önkormány­zat fáját is az idejáró gyermekek díszít­hették fel. Hogy pontosabb képet kapjunk a je­lenlévő gyerekek és családjaik ünnep- lési szokásairól, egy szűk körű megbe­szélést tartottunk néhány kisiskolással. Talán Katica és Kriszti beszámolója volt a legmegrázóbb, hiszen ők egyáltalán nem ünnepelnek. Ahogy mondták, szá­mukra a karácsony éppen olyan nap, mint bármelyik másik. A kis cserfes Zsanett különleges ajándékot kap az idén: szenteste lesz a keresztelője. Amint mondja, el sem tud képzelni szebb ünnepet. A hivatalos ceremónia után hajnalig buliznak, ahova termé­szetesen legjobb barátnőjét, Vivient is meghívja. Vivienéknél egyébként min­den a szokás szerint zajlik, állítanak ka­rácsonyfát, este megvacsorázik a csa­lád, majd másnap átmennek a nagyszü­lőkhöz és ott ajándékoznak. Rövid, nem reprezentatív felméré­sünk is jól mutatja, hogy bizony ahány család, annyi féle ünnep. Nem függ a pénztől, sem az ajándék méretétől. Az ajándékozás éppolyan fontos, mint az, hogy mit kap az illető. Ahol viszont nem ünnepelnek, ott, ha nem is vallják be, szomorúság bújhat a szívekbe. -T.K. Karácsonyi koncertek, műsorok Magyar karácsonyi dalok és a világ más tá­járól ismert énekek, zeneművek segítségé­vel varázsolnak több helyen emlékezetes adventi pillanatokat az újpesti általános és középiskolás diákok, és tanárok a koncerten résztvevő szülőknek, családtagoknak. A koncertekre természetesen örömmel várnak érdeklődőket is. íme a kínálat: A SZŰCS SÁNDOR ALTAIAN OS ISKOLA diákjai karácsonyi koncertjüket december 20-án, 17 órakor tartják a káposztásmegyeri Szenthá­romság Plébániatemplomban. A PÉCSI SEBESTYÉN ÁLTALÁNOS ÉS ZENETA60­december 20-án 17 órakor a szülők számára mutatják be az alsó tagozatosok műsorait, december 21-én, 11 órakor a 7-12 évfolya­mosok karácsonyi ünnepélyére kerül sor. A HOMOKrö^S iÁt»ULÁM(^ ISKOLA kórusa az is­kolában (Homoktövis u. 100.) tartja december 20-án, 18 órakor karácsonyi koncertjét, ame­lyen az ünnepkör népszerű és kevésbé ismert dalai csendülnek fel, különféle feldolgozás­ban, Szaniszló Lajos tanár úr betanításában. A BAJZA JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA karácsonyi koncertjét december 20-án tartja a Katolikus Körben. A kis és nagydiákok az ünnephez kap­csolódó énekekkel, versekkel, prózával, betle- hemes játékkal szerepelnek Az iskolai énekkar mellett kedves perceket ígér az angol kórus éneke is. SODS ISK0IA karácsonyi koncertjére a Kert­városi Szent István Plébániatemplomban ke­rül sor december 19-én, 17 órakor. Az isko­lában tanszaki növendék hangversenyre hív­ják szülőket, érdeklődőket, melynek idő­pontja december 12., 17 óra 30 perc. Az isko­lában kerül sor december 13-án, 17 órai kez­dettel Vilmányi Alexandra csembalóművész koncertjére. A KÖNYVES KÁLMÁN GIMNÁZIUM diáksága és nevelőtestülete december 13-án, 17 órai kezdettel tartja karácsonyi koncertjét a gim­názium dísztermében. A BABITS MIHÁLY HMNÁZNIM énekkara a Káposztásmegyeri Szentháromság Plé­bániatemplomban tartja hangver senyét - Mészöly Géza karvezető vezényletével - december 19-én, J7 óra 30 perces kezdettel. Mű­sorukban Bach, Mendelssohn, Corelli, Praetorius, Corelli művei csendülnek fel, vala­mint Szokolai Sándor és Bárdos Lajos feldolgozásá­ban magyar karácsonyi dalok. A belépés díjtalan, mindenkit sze retettel várnak. A BROOY IMRE GIMNÁZIUM diákjai és dolgozói december 14-én, 17 órai kez­dettel tartják karácsonyi műsorukat a gimná­zium tetőtéri nagytermében (Attila u. 8- 10.)A műsort a gimnázium dráma tagozatos osztályai állították össze Nagy Károly tanár úr rendezésében. A KÁROLYI ISTVÁN 12 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZI­UM kis-, és nagydiákjai négy alkalommal lépnek fel- korcsoporttól függően, hogy be­mutassák karácsonyi ünnepségüket. A ren­dezvényeknek az Újpesti Gyermek- és Ifjúsá­gi Ház ad otthont: december 19-én 11 órakor az 5-7. évfolyam számára, december 19-én, 14 óra 30 perckor az 1 -4. évfolyam számára, KONCUL BECSBEN Néhány éve már annak, hogy az Újpesti Német Kisebbségi Önkormány­zat kezdeményezésére Újpest Önkormányzata testvérvárosi kapcsolatot ápol Bécs negyedik - Wieden - kerületével. Kedves színfoltja az együttműködésnek, hogy az Újpesti Német Ki­sebbségi önkormányzat kezdeményezésére, és annak támogatásával ismételten közös kon­certen lép fel advent idején, december 12-én, Bécsben az Újpesti Erkel Gyula Zeneiskola nö­vendékeinek szimfonikus zenekara, valamint a Babits Mihály Gimnázium kamarakórusa. A fel­lépés színhelye Wieden kerület városházájá­nak díszterme lesz. A UONS ÁRPÁD USB ÉVEST ebben az esztendőben sem feledkezik meg azokról a gyermekekről, akik szá­mára a karácsonyi ajándékok bi­zony nem a bőség zavarát jelen­tik. December 11-én, 14 órára az Ady Endre Művelődési Központba várják azt a négyszázötven újpesti gyermeket, akik iskoláju­kon keresztül kaptak meghí­vást e játékos délutánra. A szer­vezők várják az Aranyhíd átmeneti otthon lakóit és eljuttatták meghívá­sukat egy fogyatékkal élő gyermekeket támogató alapítvány számára is. KŐMŰVES HtöttUaSÁS, ŰNNERÉS ÉS ÖYÉÉS Az Újpesti Baptista Gyülekezet december 8-án, 15-17 óráig kézműves foglalkozást tart a Kas­sai utca 26. szám alatti templomában. A belé­pés díjtalan és minden érdeklődőt szeretettel várnak. A kézműves foglalkozás idejét, és egy december 15-i délutánt szeretnék a szervezők arra is felhasználni, hogy karácsonyi ajándé­kokat gyűjtsenek nehéz körülmények között élő gyermekek számára. Az ajándékot cipős dobozokba csomagolva kérik és még az ünne­pek előtt a Baptista Szeretetszolgálat közremű­ködésével fogják célba juttatni. www.ujpest.hu 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom