Újpesti Napló. 2007 (1. évfolyam, 1-21. szám)

2007-02-16 / 1. szám

ÚJPESTI NAPLÓ 1 1 . ÉVFOLYAM, 1 1 . SZÁM I PJJÜÍ m mm 1 XM* A minőség megtartása a legfontosabb Február 22-én fogja tárgyalni a képviselő-testület az idei költségve­téssel kapcsolatos előterjesztéseket. Ezzel kapcsolatban kerestük meg az előterjesztésért felelős szakembereket, hogy néhány előzetes gondolattal vázolják, miként tud gazdálkodni 2007-ben az újpesti önkormányzat. A központi, kormányzati megszorí­tó-intézkedések, a konvergen­cia-program az újpesti önkor­mányzatot is sújtják. Bármilyen nehéz feladat előtt is állt az önkormány­zat, a Polgármesteri Hivatal és intézmé­nyei, az újpesti politikai szereplők mindig egyetértettek abban, hogy működési célú hitelfelvétellel nem lehet megtámasztani a kerületi költségvetést. A tervezett 15 milliárdos költségvetés főként a szinten- tartásra törekszik. A kiadási oldalt terhe­lik az előző évről áthúzódó kötelezettsé­BÓDÉVÁROS HELYETT PIACKÉPES PIACOT „Az újpesti piac mai állapota fenn­tarthatatlan. Sorozatos szakmai hibák miatt az önkormányzat kénytelen volt megválni a piac felügyeletét ellátó vezetőtől s új pályázatot írtunk ki az Újpesti Szt. István téri Piac és Vásár- csarnok vezetői státuszának a betöl­tésére, melynek elbírálása máraz el­múlt év végétől húzódik. Reményeink szerint a Gazdasági Bizottság ajánlása alapján napokon belül döntés születik a megfelelő pályázat elfogadásáról. A piac felújítása és állagmegóvása ha­laszthatatlan, a jelenlegi kereskedők (bérlők) a korszerűsítési munkák alatt lehet, hogy átmenetileg ideig­lenes helyszínen folytathatják a munkát, de a szempontjaikat maxi­málisan figyelembe véve történik minden lépés. A jelenlegi piac nem piacképes. Ezt a jelentős, a moderni­zálódó Újpest jövőjét alapjaiban meghatározó rekonstrukciót az új ön- kormányzati vezetés első jelentős si­kereként értékelhetjük." Szálkái István alpolgármester (MSZP) gek (pl. a decemberi közalkalmazotti fi­zetések összege), és nagyjából ennyi le­het az a hiány, amit majd év közben le kell „dolgozni". Az egyik legfontosabb, hogy kikerüljék az adósságcsapdát, hiszen nem lehet folyamatosan csak a lyukakat töm- ködni, ezt egy hétköznapi háztartás sem bírja el hosszútávon. Kiemelt figyelmet érdemel, hogy bevételi és a kiadási oldal egyensúlyát megtartsák, onnan próbál­nak meg lecsípni, ahol nem veszélyezte­tik a működés minó'ségét. Sajnos véges az önkormányzati ingatlanok száma is: nincs A HAGYOMÁNYOK MENTÉN, DE ÚJ SZEMLÉLETTEL „A piac-felügye­leti tisztség be­töltésére négy igen színvonalas munka is érke­zett. Azt a pályá­zatot javasoljuk elfogadásra a testület felé, amelyik a leginkább egybevág az újpesti városközpont tervezett mo­dernizációjával kapcsolatos elképze­léseinkkel. Ennek egyik legfontosabb hagyományokkal rendelkező' közös­ségi része az újpesti piac. Eddig az önkormányzat elvonta a megtermelt működési értéket, a jövőben szakí­tunk ezzel a gyakorlattal, és hatékony gazdasági és minőségi szemléletvál­tással igyekszünk biztosítani a mai kor igényeit is. Komfortosabb hely­színnel, kényelmes sétálóutcákkal, új termékek, pl. bioélelmiszerek meg­honosításával újabb vásárlói rétege­ket tervezünk kiszolgálni. A piac költ­ségvetési lehetőségeit felülvizsgáljuk és amennyiben mód van rá, ebből ja­vítanánk a kiskereskedők kényelmét és munkájuk hatékonyságát. Mindezt a városközponti rehabilitáció első lé­péseként üdvözölhetik az újpesti la­kosok." Dr. Tríppon Norbert elnök, Gazdasági Bizottság (MSZP frakcióvezető) akkora értékesíthető vagyon, aminek az értékesítésével komoly bevételi forrás­ként számolhatnának. A még eladásra kí­nálható lakások száma minimális, és csak egy, értékesítésre alkalmas ingatlannal számolhat érdemben a kerület. A lakópar­ki építkezésekre lenne még igény, de in­kább a kertvárosi jellegű beépítéseket engedélyeznék, ami a befektetőknek nem mindig előnyös. Az idei évben, amennyiben arra kény­szerülnek, hitelt csak beruházásra, fej­lesztésre és felújításra vennének fel - ugyanis ezeken a területeken spóroltak a legtöbbet a költségvetés tervezésekor.-A fejlesztések, beruházások uniós pályázatok kiaknázásával is megvalósít­hatók - ebben látja a bevételi források egyik reális kiegészítési lehetőségét Nagy István alpolgármester. - Annak el­lenére, hogy a felkészülésben egy kis lemaradásban vannak. A legfontosabb feladat az intézményeink minőségi mű­ködésének a fenntartása. A bölcsődei gondozás területén várha­tóak gondok. Annak ellenére, hogy fővá­rosi viszonylatban a 3. helyen állnak a bölcsődei férőhelyek számában, a böl­csődék feltöltöttsége meghaladja a 100%-ot. Az igények sajnos nem a születésszám növekedésével, hanem a szülők korai munkavállalásával magya­rázható, mivel a törvény immár lehetősé­get biztosít a gyes melletti munkaválla­lásra. Emiatt a bölcsődei férőhelyek szá­mának növelésére lenne szükség, amire a jelenlegi helyzetben nem lát lehetőséget. Fontos és érzékeny terület a szociális segélyek iránti kérelmek növekvő szá­ma. Havi rendszerességgel kísérik fi­gyelemmel a kérelmek számát, ami saj­nos növekvő számban érkezik a szociális ügyekkel foglalkozó szakemberekhez. Mindez a lakhatással kapcsolatos terhek növekedését, a közüzemi díjak emelke­dését is tükrözi. Ezen a területen valami­lyen megoldást kell találni a jövőben, hiszen a segélyezésre fordítható összeg évek óta változatlan, és tovább már nem is növelhető. A lakásfenntartási kiadá­sok csökkentésére a megújuló energia- források használatának elterjesztésében gondolkodnak, pl. napenergia kihaszná­lása olyan területeken, ahol belátható idő alatt megtérülhet a befektetett pénz.- Szükséges még szólnom az egész­ségügyi helyzetet érintő kérdésekről is - tette hozzá Nagy István. - A napokban levelet kaptunk a háziorvosoktól, ami­ben aggodalmukat fejezik ki a praxisuk ellehetetlenülését fenyegető veszélyek miatt, az önkormányzat támogatását kérve. Nehéz helyzet elé állít minket ez a kérés, mert a jelenlegi helyzetet is­merve úgy látom, hogy az önkormány­zat is elhamarkodott döntést hozott, amikor, bár a legjobb szándékkal, vál­lalta a rendelői bérleti díjak elengedé­sét. Bár jogos az orvosok aggodalma és kérése, most mégis azt kell mondanom, hogy a költségvetés jelenlegi helyzeté­ben nem bírunk el semmilyen új, ön­ként vállalt feladatot. Ennek ellenére valamilyen megoldást találnunk kell erre a problémára is. -HP AZ ÚJPESTIEK ERDEKEBEN „A piac sorsa nem lehet politikai kérdés, és nem is szabad hagyni, hogy azzá váljon. Az újpesti piac ko­moly hagyományokra tekint vissza, s jelenleg sajnos az egyik utolsó hagyományos piacként van jelen a „plázásodó" piacátalakítások után a fővárosban. A pi­ac jelenleg is nemcsak vásárlási hely, hanem fontos közéleti találkozási pont. A ke­reskedők, a vásárlók, a szállítók és a biztonságiak szinte egy nagy közösség tagja­iként Udvözlik egymást hétről-Fiétre. A Fidesz frakciója csak olyan átalakítással ért egyet - nem tagadva az elkerülhetetlen felújítás szükségességét -, amely tovább­ra is teret, és garanciát biztosít mind az őstermelők megjelenésére, mind pedig a jelenlegi kiskereskedelmi jelleg megőrzésére. Fontos, hogy továbbra is megjelen­hessenek a jó minőségű hazai termékek, és hogy megfelelő színvonalon és megfe­lelő áron szolgáljuk ki nemcsak az újpestiek, de a környéken lakók igényeit is. A pi­ac rekonstrukciója csak egy összehangolt fejlesztéssel együtt képzelhető el, amely során a városunkhoz méltó, a 21. század követelményeinek megfelelő városköz­pont kialakítása valósul meg. Egy olyan városközponté, amelyen nem csak átutaz­ni, de ahová megérkezni érdemes." Wintermantel Zsolt (Fidesz frakcióvezető) www.ujpest.hu 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom