Újpesti Napló. 2007 (1. évfolyam, 1-21. szám)

2007-10-26 / 17. szám

AZ INGYENES K F R Ü I F T 1 íl I 5 Á G 2007. nktóber 26. Közbeszerzések, személyi változások, szociális kérdések Testületi hírek ZÁRTTÁRGYALÁS A napirendi pontok tárgyalása előtt Or. Derce Tamás polgármester a napirend megváltoztatását javasolta a testület­nek. A képviselők között kiosztásra ke­rült az a javaslat, melyben az Újpesti Média Kht. vezetó'jének visszahívásáról határoztak. A testület 27 igen, 3 tartóz­kodás mellett elfogadta a napirend megváltoztatását, majd hosszúra nyúlt zárt ülésen tárgyalták meg a javaslatot. A közel egy órás zárt ülés után a kö­vetkező döntés született: az alapító az Újpesti Média Kht. ügyvezetőjét, Dr. Novák Tamást tisztségéből visszahívta, ügyvezetővé Győri Ildikót öt éves hatá­rozott időtartamra nevezte ki. A testület döntött az ügyvezető díjazásáról, és meghatalmazta a polgármestert, hogy az új vezetővel megbízási szerződést kössön. A testület végül felkérte a pol­gármestert, hogy az írásbeli vélemé­nyezést követően haladéktalanul hívjon össze rendkívüli ülést a szükséges dön­tések meghozatalára. A határozatot 23 igen, 7 nem, 1 tartózkodás mellett a tes­tület elfogadta. ÉRVÉNYTELEN PÁLYÁZAT Ezután folytatódtak a napirendi pontok megbeszélései. Dr. Kató Balázs jogi ta­nácsnok javaslatot tett közművezetékek létesítésének és elhelyezésének egyes feltételeiről szóló önkormányzati ren­deletre. Újpest városképét ugyanis je­lentősen rontják az oszlopokon elhelye­zett közművezetékek. A javaslat kettős célt szolgál: egyrészt előírja, hogy az új vezetékeket csak a föld felszíne alatt le­het elhelyezni, másrészt a már meglévő vezetékek föld alá történő áthelyezését javasolja. A javaslatot a testület egy­hangúlag elfogadta. Dr. Derce Tamás előterjesztést nyúj­tott be a Közép-magyarországi Regio­nális Közigazgatási Hivatalvezetőjének törvényességi észrevétele tárgyában. A hivatalvezető szerint ugyanis a testület által május 24-én tartott ülésén megho­zott, óvodavezetői kinevezésekről szóló határozatok hiányosak, mivel nem ren­delkeztek a magasabb vezető állású köz- alkalmazottak vezetői pótlékairól, és az egyéb juttatásokról. Dr. Derce Tamás az önkormányzati törvény idetartozó ren­delkezéseire hivatkozva úgy fogalma­zott, hogy a juttatások megállapításáról a polgármester és nem a testület dönt, így a törvényességi észrevétellel nem ért egyet. Az előterjesztést 25 igen, 3 tartózkodás mellett a testület elfogadta. Nagy István alpolgármester előter­jesztette a 2007. év szociális szolgálta­tástervezési koncepciójának és cselek­vési programjának felülvizsgálatát, me­lyet a Népjóléti és Lakásügyi bizottság is javasolt. A koncepció elsődleges célja, hogy az ellátási kötelezettség keretébe tartozó feladatok tervezését, azok kibő­vítését, és a más fenntartókkal történő kapcsolattartás feladatait meghatároz­za. Kétévente történik a felülvizsgálat - az elmúlt két évet elemezve, és a két­éves célokat meghatározva. A testület 29 igennel elfogadta az előterjesztést. Szintén Nagy István alpolgármester nyújtotta be a Szociális Foglalkoztató vezetői álláshelyére meghirdetett pá­lyázatról szóló előterjesztést. Az állás­helyre korábban három pályázat érke­zett. Az egyik pályázó végzettsége miatt nem felelt meg, a másik két pályázatot a bíráló bizottság nem tartotta alkalmas­nak. A pályázat így eredménytelen volt, és újat írnak ki. A testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. Bélán Beatrix alpolgármester előter­jesztést nyújtott be az önkormányzati oktatási intézmények létszámtúllépésé­ről. A közoktatásról szóló törvény 3. sz. mellékletében meghatározott létszám óvodában 25, alsó tagozaton 26, felső tagozatban 30 fő. A túllépés oka lehet, hogy több gyermeket vett fel az intéz­mény, illetve vannak sajátos nevelési igényű gyerekek. Az előterjesztésben két óvoda, és 11 iskola szerepel. A tes­tület egyhangúlag elfogadta az előter­jesztést. FOLYÓSZÁMLAHITEL ÉS KARÁCSONYI ADOMÁNY Dr. Trippon Norbert alpolgármester elő­terjesztést nyújtott be a 2007. év közbe­szerzési tervének módosítására. Három ponton javasolt módosítást: a folyó­számla hitelfelvétellel, a piactakarítás­sal, és a karácsonyi csomagokkal kap­csolatban. Szalma Botond, a KDNP frakcióveze­tője hozzászólásában furcsállotta, hogy a közbeszerzési tervet gyakorta meg kell változtatni. Dr. Trippon Norbert a következőket válaszolta: év közben felmerülhetnek igények, melyek megváltoztatják a köz- beszerzési tervet. A piactakarítással kapcsolatban eddig nem volt közbeszer­zési eljárás - mivel azonban az erre for­dított összeg meghaladja a közbeszer­zési értékhatárt, ezt a megoldást kell al­kalmazni. A karácsonyi csomaggal kap­csolatban pedig októberben döntött a Népjóléti Bizottság, ezért szükséges most a módosítás. Wintermantel Zsolt, a Fidesz frakció- vezetője úgy vélte, hogy minél hama­rabb ki kellene írni egy többrésztvevős nyílt közbeszerzési eljárást a folyó­számla hitelfelvétellel kapcsolatban. Hock Zoltán, az MDF képviselője szerint egy szereplőnél nincs versenyeztetés, így a megfogalmazás pontatlan. Dr. Trippon Norbert erre úgy reagált, hogy speciális közbeszerzési eljárás történik, hiszen egy bankot hívnak meg tárgyalni. A testület végül 28 igen, 2 nem szavazat ellenében elfogadta az előterjesztést. Ezután Dr. Trippon Norbert közbeszer­zési eljárásokról szóló előterjesztéseiről szavazott a testület. Először a három év­re szóló parképítési munkákról szóló közbeszerzési eljárás lezárásáról, mely­re 3 versenyző küldte el pályázatát. Mi­vel az ár döntött, ezért a munkát a Pan­non Park Forest Kft. nyerte meg. Idén 12 közpark felújítására kerül sor. A testület 28 igen, 2 nem ellenében elfogadta az előterjesztést. A következő pont az útfelújítás, kar­bantartás tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról szólt. 2 pályázó indult ezen a közbeszerzésen - az eljárás nyer­tese a Swietelsky Építő Kft lett. A testü­let 27 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta. Döntés született a tisztító és takarító- szerekre vonatkozó közbeszerzési eljá­rás lezárásáról is. A hat ajánlattevő cég közül a nyertes ajánlattevő a Gladiolus Kft. lett, melyet a testület 28 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadott. KÖSZÖNET, MINDENÉRT A karácsonyi szociális utalvány beszer­zése tárgyában egyszerű közbeszerzési eljárást indított meg a testület, melyet az ÜV Zrt bonyolít le. Tárgya árubeszer­zés, becsült értéke nettó 13,600,000 Ft. A benyújtás határideje: november 7, 10:00. A szerződéskötés tervezett idő­pontja: november 28, 14:00. Az ajánlati dokumentáció megtekinthető az aljegy­zői titkárságon. 29 igen, 1 tartózkodás mellett a testület elfogadta a közbe­szerzési eljárás megindítását. A folyószámlahitel tárgyában tárgya­lásos közbeszerzési eljárás megindításá­ról döntött a testület. A Gazdasági Bi­zottság döntött ezzel kapcsolatban, az eljárás lebonyolításával az ÚV Zrt-t bízta meg. A testület 28 igen, 2 nem mellett elfogadta, hogy az ajánlattételi felhívást az UV Zrt az Önkormányzat folyószámlá­ját vezető pénzintézetnek megküldi. Az utolsó közbeszerzéssel kapcsolatos napirendi pont az étkezési utalványok beszerzéséről szólt. A közbeszerzésre 3 ajánlattevő pályázott, a Le Cheque Dejeuner Kft. lett a nyertes, melyet 1 tar­tózkodás mellett a testület elfogadott. Bélán Beatrix előterjesztést nyújtott be a Kalauz Info Bt. Címerhasználati ké­relmével kapcsolatban, mivel a kiadvány egyéni arculatát hagyományosan a ke­rületi címer közlésének köszönheti. A testület egyhangúlag elfogadta az elő­terjesztést. Az egyebek pontban Dr. Vitáris Edit jegyző előterjesztései hangzottak el. Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola alapít­ványt hozott létre. Az intézmény kérése az volt, hogy az alapítvány székhelye az iskola Szent István téri épületében le­gyen. Az előterjesztést egyhangúlag el­fogadták. Az Újpesti Hajósklub Vízitúrázó alapítvány egyesületi formá­ban működik tovább. A testület egyhan­gúlag elfogadta, hogy az egyesület ne­vében az Újpest szó szerepelhessen. A testületi ülés végén Szálkái István képviselő megköszönte a testület és közvetlen kollegái eddigi segítségét, valamint tájékoztatót nyújtott át a kép­viselőknek, melyen röviden bemutatás­ra került, hogy alpolgármesteri ideje alatt, 2006. december 22-től 2007. ok­tóber 15-ig milyen jelentős események történtek. Végül Dr. Trippon Norbert al­polgármester megköszönte Szálkái Ist­ván elvégzett munkáját.- PÁLFI KATALIN 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom