Újpest, 2005 (13. évfolyam, 1/306-25/330. szám)

2005-10-13 / 20. (325.) szám

2005. október 13. Új városközpont épül a Táncsics Bőrgyár helyén (folytatás 3. oldalról) Boruzs András, az SZDSZ frakcióvezetője ag­godalmának adott hangot, mert úgymond „ketyeg a panelbomba”. Az előterjesztést ő is kissé elkésettnek tartotta, és hangsúlyozta, nem lát esélyt arra, hogy a költségvetés tár­gyalásánál erre a témára visszatérhetnének. A Panel plusz így is nagy kedvezményt nyújt a társasházak tulajdonosainak azzal, hogy egyharmados költséggel vehetnek részt a fel­újításban. A további költségekhez európai uniós támogatásra van szükség. A frakció po­zitívan döntött az előterjesztés támo­gatásáról. Kiss Sándor arra hívta fel a figyelmet, hogy évente több százezer felújításra is szükség lehet annak érdekében, hogy megelőzzék a szerkezeti átalakításokat. Fontosnak tartja, hogy a munkálatokhoz a legkorszerűbb tech­nológiát használják. Nagy Tstván alpolgármester a Fidesz-frak- ció támogatásáról számolt be. Dr. Derce Tamás polgármester arról tájékoztatott, hogy a közelmúltban az önkor­mányzat által e témában megtartott nyilvános előadásra mindössze öt közös képviselő jött el. A költségeket áttekintve - Újpesten 500 épület esetében 200 milliárd forint szükséges - úgy vélte, a program megvalósulása igen­csak kétséges. Zárszavában Hock Zoltán alpolgármester elmondta, a kormány Panel plusz programja helyett a házak lakóközösségeinek hosszabb futamidejű, kamatmentes hitelre lenne szük­sége. Ellentmondásosnak tartotta, hogy a felújítás - amely közpénzből történik - emeli a lakások forgalmi értékét. Ugyancsak kritiká­val illette, hogy a támogatás kizárólag panel­házakra vonatkozik, és például az 1950-es években épült, úgynevezett „városi házakra” nem lehet igénybe venni. A szavazás során a rendelettervezetet minősített többséggel, 29 igen szavazattal, el­lenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el a képviselők. Ugyancsak ilyen arányban dön­töttek a felhatalmazásról, amely a program megvalósítását segíti elő. (A pályázati felhívás teljes szövegét lapunk a 6-7. oldalon közli.) Rendelet Újpest közművelődéséről A harmadik napirendi pont az épületekkel és építkezésekkel kapcsolatos egyes tájékoztatá­si kötelezettségekről szóló rendelet mega­lkotása volt. Az írásbeli előterjesztés szerint a beruházó, az építtető Újpest területén köteles tájékoztatótáblán közölni az építkezéssel kapcsolatos legfontosabb információkat. Dr. Derce Tamás polgármester ezúttal nem élt a szóbeli kiegészítés lehetőségével. A kép­viselő-testület 29 igen szavazattal, ellen- szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet. Negyedik napirendi pontként Hock Zoltán alpolgármester előterjesztésében került sor a szociális rászorultság alapján megállapítható gyermekétkeztetési térítési díj támogatásáról szóló, 20/2003. (VI. 10.) számú rendelet mó­dosítására. Az előterjesztő szóbeli kiegészíté­sében elmondta, hogy a kedvezményezettek körébe azok az 1-4. osztályos tanulók tartoz­nak, akik szociális körülményeik miatt hátrá­nyos helyzetűek. A forrásokat az állami rend­szeren keresztül juttatják el az érintettekhez. Jelen rendelettervezet kiegészíti a már meglé­vő önkormányzati rendeletet. A testület 28 igen szavazattal, ellenszava­zat és tartózkodás nélkül fogadta el az előter­jesztést. A napirend ötödik pontjában a közmű­velődésről szóló önkormányzati rendeletre tett javaslatot Hock Zoltán alpolgármester. Szóbeli kiegészítésként az előterjesztő arról tájékoztatott, hogy hiánypótló keretrendelet­ről van szó, amely az önkormányzat művelő­déssel kapcsolatos feladatait és intézmény- rendszerét szabályozza. A rendelet megal­kotása bizonyos állami pályázatokon való részvételhez nélkülözhetetlen. Dr. Chikány Gábor (MDF) a közművelődé­si, oktatási bizottság elnökeként elmondta, a bizottság támogatja a rendelettervezetet. A képviselő-testület 29 igen szavazattal, el­lenszavazat és tartózkodás nélkül alkotta meg a közművelődésről szóló rendeletét. Eltűnik a bőrgyár A továbbiakban az egykori Táncsics Bőrgyár tömbjének szabályozási tervére tett javaslatot dr. Derce Tamás polgármester, aki elmondta, a beruházókkal megkötötték az ütemezésről szóló megállapodást. A beruházó vállalja, hogy rendezi a közlekedésre vonatkozó fel­tételeket. Szálkái István alpolgármester a helyszínen kiosztásra került határozati javaslatot nyújtott be, amely szerint a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az egykori Wolfner (Tán­csics) Bőrgyár emlékének - tekintettel annak ipartörténeti jelentőségére - méltó megőrzése érdekében a helytörténészekkel együttmű­ködve a szükséges intézkedést tegye meg. Dr. Derce Tamás válaszában elmondta, a beruházó felvette a kapcsolatot a Károlyi csa­láddal, és hozzájárulásukat kéri az egyik létrejövő új közterület Károlyi park néven való bejegyzéséhez. A Wolfnerekről - akiknek nincs magyarországi hozzátartozója - ugyan­csak utcát kívánnak elnevezni. Hegedűs Miklós (Fidesz - MPSZ) arról szá­molt be, hogy a városfejlesztési bizottság elfo­gadta és támogatja a szabályozási tervet. Dr. Trippon Norbert az MSZP frakciója nevében szólalt fel. Úgy nyilatkozott, „vérző szívvel” támogatják a tervet, mert a Táncsics Bőrgyár Újpest ipar- és várostörténeti értéke, ahol évtizedeken át sok ezren dolgoztak. A frakció e nagyszabású projektet az életminő­ség javulása érdekében támogatja. Elmondta, hogy megkereste őt két újpesti polgár, Hor­váth Gyula, valamint Kosa Béla, akik megkér­ték, hogy A Bőripari Vállalat és gyáregységei­nek története című, 1984-ben megjelent köte­tet adja át a polgármester úrnak. Kérik dr. Derce Tamást, hogy megfelelően gondoskod­jék e kötet elhelyezéséről. A polgármester megköszönte és átvette a könyvet, és ígéretet tett annak méltó megőr­zésére. Pajor Tibor (Jobbik Magyarországért Moz­galom) képviselő felszólalásában a projekt ellen foglalt állást. Úgy nyilatkozott, hogy nem támogatja a szabályozási tervet, mert a megvalósuló beépített terület idegen az újpes­ti városképtől, és katasztrofális közlekedési helyzetet teremt. Nagy István alpolgármester a Fidesz-frak- ció támogatásáról biztosította az előterjesztőt. Kovács Sándor (SZDSZ) ugyancsak támo­gatta a Váci út és Árpád út sarkán megvaló­suló új városközpont tervét. Környezetkímélő megoldás is Dr. Derce Tamás polgármester zárszavában arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a pro­jekt második ütemére szóló használat­bavételi engedélyt kizárólag a közlekedési helyzet rendezése után adja ki az önkor­mányzat. A terület rehabilitációja a bőrgyár által okozott súlyos környezeti károkra is megoldást jelent. A képviselők előbb a rendezési tervet fo­gadták el 28 igen, 1 nem szavazattal, tartóz­kodás nélkül, majd a Szálkái István által benyújtott határozati javaslatról döntöttek 26 igen, 1 nem szavazattal, 2 tarfózkodás mellett. A továbbiakban - megváltozott házszámo­zás miatt - a Csányi Óvoda alapító okiratának módosítására került sor. Hock Zoltán alpol­gármester az írásbeli előterjesztést nem kí­vánta kiegészíteni. A testület 30 igen szava­zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a határozati javaslatot. A következő napirendi pontban - Hock Zoltán alpolgármester előterjesztése nyomán - az úgynevezett „civil alapból nyújtott” tá­mogatásokról döntöttek a képviselők. Bélán Beatrix (MSZP), a társadalmi kap­csolatok bizottságának elnöke elmondta, a bizottság megtárgyalta és támogatja a javas­latot. A szavazás nyomán 29 igen szavazattal, el­lenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a képvi­selő-testület elfogadta a határozati javaslatot. Az egyebek napirendi pontban dr. Derce Tamás polgármester két névhasználati kére­lemről tájékoztatta a képviselőket. Az első egy az Újpesti Német Kisebbségi Önkormány­zathoz kötődő, most alakuló civil szervezet kérése, amely az Újpesti Német Tanárok Iskola-Óvoda Egyesület névhez kérvényezi az Újpest név viseléséhez szükséges engedélyt. A képviselők 30 igen szavazattal, ellen- szavazat és tartózkodás nélkül fogadták el az előterjesztést. A másik engedélyt egy magánállatorvos kérte, az Újpesti Állatorvosi Rendelő néven alapított vállalkozásához. Dr. Derce Tamás előterjesztőként a kérést nem támogatta, mert ilyen néven már működik rendelő a város­részben. A testület 26 igen, 2 nem szavazattal, 1 tar­tózkodás mellett fogadta el a polgármester ál­tal benyújtott határozati javaslatot. A képviselők a továbbiakban dr. Tóth Krisztina alpolgármester előterjesztésében, zárt ülésen döntöttek az állattartással kapcso­latos fellebbezésekről, valamint Nagy István alpolgármester előterjesztése nyomán a szo­ciális segélyek tárgyában benyújtott fellebbezésekről. r.

Next

/
Oldalképek
Tartalom