Újpest, 2005 (13. évfolyam, 1/306-25/330. szám)

2005-12-22 / 25. (330.) szám

2005. december 22. 5 Folytatás a 3. oldalról Az út rekonstrukciója során a 12-es és a 14-es vil­lamosok sínpályája közelebb került a vasútállo­máshoz, és az út alatt közműcserére is sor került az építkezés során. A Fóti út felett átívelő felüljáró az UTE tornacsarnoka „magasságában” éri el a Káposz- tásmegyer felé haladva a Külső Szilágyi út és az Óceánárok utca találkozási pontját. Az út megépíté­sét nagyon nagyra értékelem. Egyúttal a kivitelezés­ben részt vevők munkáját is, hiszen az út szep­tembertől decemberig tartó építőmunka ered­ményeként jött létre. A szép őszi idő segítette az építők munkáját és a karácsony előtti határidőre történő befejezést.- A Káposztásmegyerről, illetve Fót és Dunake­szi felől jövő autós már választhat, hogy a kertvá­roson vagy a Szilágyi úton keresztül az Árpád utat megcélozva, avagy a Megyeri út felé hagyja el Újpestet. Ezek szerint fellélegezhetnek a Leiningen utcában lakók?- Minden bizonnyal megoszlik a forgalom, hi­szen a Külső Szilágyi út, a Szilágyi utca gyors és biz­tonságos utat jelent, és gyorsabb áthaladási lehetősé­get. Amikor az utca szélesítése és a felüljáró megépí­tése egyáltalán felmerült a forgalom átvezetésének egyik lehetőségeként, minden érvünk arról szólt, hogy a kertvárosban élők számára már elviselhetet­len az az óriási méretű átmenő forgalom, amelyet a káposztásmegyeri lakótelep közlekedési helyzeté­nek máig megoldatlan helyzete okoz. Sokat jelent, hogy a villamos jó néhány éve kimegy Káposztásme­gyerre, de önmagában nem pótolja a metrót, amit a lakótelep megépítésekor kész tényként kezeltek, de nem épült meg. Úgy érzem, a lehetőség, hogy az autósok elkerüljék a kertvárost, adott.- Évekkel ezelőtt elhangzott az is, hogy ha be­igazolódik az újpesti önkormányzat ama érve, hogy a Szilágyi utca kiszélesítésével elkerülhető a Leiningen utca terhelése, akkor a Fővárosi Önkor­mányzat egyfajta ellentételezésként felújítja a Görgey utat...- Valóban, az „alku” ma is áll, a közeljövőben for­galomszámlálás kezdődik a Szilágyi utcában. Amennyiben a számok bennünket igazolnak, akkor a közeli jövőben sor kerülhet, immár a Fővárosi Ön- kormányzat beruházásaként, a Görgey útnak a vas­útállomástól az István útig, vagyis a Külvárosi kávé­házig tartó szakaszának felújítására. Az István út fel­újítása a postától eddig a pontig ugyanis, mint isme­retes, október végén készült el.- A lassan végéhez közeledő 2005-ös évben je­lentős útépítések és közműcserék történtek Újpes­ten. Volt, ahová a táblák is jelezték, a Főváros he­lyett a helyi önkormányzat látott a munkálatok­hoz...- Igen. Nagyon sokszor „önerőből”, vagyis a Fő­városi Önkormányzat feladatát is átvállalva tettük mindezt. Az elmúlt években nagyon sok jogos lakos­sági panasz érkezett az újpesti utak állapotát érin­tően. Valamennyien közlekedtünk nap mint nap, az utakon haladókat vajmi kevéssé érdekli, hogy a he­pehupás, kátyús utat a fővárosi vagy a helyi önkor­mányzatnak kell kezelnie, javítania, avagy felújíta­nia. Ugyanakkor szembesülnünk kell a vágyainknak határt szabó anyagi lehetőségeinkkel is. Mindezek ellenére el kellett határoznunk, hogy lépésről lépésre haladva, de megkezdjük néhány újpesti utca felújítá­sát. Talán a legemlékezetesebb a Baross utca felújítá­sa volt három évvel ezelőtt, két éve pedig a Kiss Ernő utcát újítottuk fel. Az útépítések természetesen a jár­da viacolorral történő burkolásával jártak együtt. A Kiss Ernő utca munkálatai azonban egy éve véget ér­tek a tűzoltólaktanyánál, és a Leiningen utcai átveze­tést egy mélyebb útszakasz tette mindennapi bosz- szúságot okozva mindenki számára érezhetővé a nyilvánvaló különbséget. A nyár elején megtörtént a Leiningen utcának a Vécsey utcáig tartó felújítása, amelyet új aszfaltszőnyeg Ieterítése tett befejezetté. A Vécsey utcának a Fóti útig tartó szakaszán nincs még csatorna, ennek elkészítése a következő lépés, amelyhez lehetőséget ad az is, hogy a Szilágyi utca használatba vételével a forgalom oda irányítható. Ebben az évben sikerült járhatóvá tenni a Sporttelep utcát - ezt a munkát a Főváros végezte -, és teljes közműcsere és útépítés zajlott a Templom utca teljes hosszában és az István út előbb már említett sza­kaszán, a Görgey út magasságában. Most, hogy a munkálatok legtöbbjéről múlt időben szólhatunk, szeretnék ezúton is köszönetét mondani az újpestieknek azért a türelemért, amivel elviselték a terelőutakkal és az útépítéssel járó bosszúságokat. Bízom abban, hogy a közlekedésben nyomon követ­hető pozitív változás kárpótol mindenkit. Bangha Katalin

Next

/
Oldalképek
Tartalom