Újpest, 2005 (13. évfolyam, 1/306-25/330. szám)

2005-01-13 / 1. (306.) szám

* XIII. ÉVFOLYAM • 1. SZÁM • (306. SZÁM) • 2005. JANUÁR 13.- MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK CSÜTÖRTÖKÖN • INGYENES i ? Az óévben történt Közmeghallgatás, adóváltozások A 2004-es év utolsó képviselő-testületi ülésére december 16-án,. a szokásos helyszínen, a város­háza dísztermében került sor. Dr. Derce Tamás polgármester köszöntőszavai után megállapí­totta a képviselő-testület határozatképességét, az előzetesen megküldött meghívó alapján pe­dig javaslatot tett a napirendi pontokra, ame­lyeket a jelen lévő harminckét képviselő ellen- szavazat és tartózkodás nélkül fogadott el. A napirend első pontjaként a közmeghallga­tásra került sor. Mint ahogyan azt lapunkban is közétettük, a közmeghallgatásra ama kérdése­ket és javaslatokat várták, amelyek olyan kö­rülményre, hibára vagy hiányosságra irányul­hatnak, melyeknek orvoslása, megszüntetése az önkormányzat, illetve az állampolgárok ér­dekeit szolgálja. A lebonyolításról... Dr. Vitáris Edit jegyző elöljáróban röviden is­mertette a közmeghallgatás lefolytatására vo­natkozó szabályokat. Ennek megfelelően az előzetesen, írásban megfogalmazott felvetések, kérdések megválaszolása előtt minden esetben elhangzott a kérdés, hogy a bejelentést tevő, újpesti illetőségű polgár jelen van-e a terem­ben? Amennyiben nincs, kérdésére írásban kap választ a témában illetékes tisztségviselőtől. Ha a kérdést feltevő jelen van, írásbeli észrevételét maximum két percben szóban kiegészítheti. A témában illetékes tisztségviselő válaszadá­sát követően az állampolgár nyilatkozhat, hogy a választ elfogadja-e vagy sem. Ha válasza nem­leges, a képviselő-testület tagjai vita nélkül döntenek az adott válasz elfogadásáról. Amennyiben a tisztségviselő válaszát a képvi­selő-testület sem fogadja el, úgy a polgármester a témát az illetékes bizottság elé utalja, mely ál­lásfoglalásának kialakítását követően azt a so­ros testületi ülésen önálló napirendi pontként szerepelteti. Az alábbiakban - a teljesség igénye nélkül - tallózunk a közérdeklődésre számot tartó té­mák között. Közlekedésbiztonság, autóforgalom A jegyző asszony elsőként Dalmadi Tamásné beadványát ismertette, mely a Leiningen utca és környékének - az ott élők szerint - túlzottan nagy autóforgalmára, az ennek következtében fellépő légszennyezettségre és zajbántalmakra hívta fel a figyelmet. Dalmadi Tamásné utalt rá, hogy a Káposztásmegyerre tartó forgalom nagy része a Leiningen utcán zajlik, és ez az ott élők nyugalmát zavarja. A káros hatások kiszűrése érdekében zajszint- és CCL-szint-mérést kért, emellett azt is javasolta, hogy a Leiningen utca legalább egy részét egyirányúsítsák. Érdek­lődött aziránt is, hogy a forgalom Szilágyi útra történő elterelése - korábbi tervek alapján - hogy halad? Dalmadi Tamásné további javasla­ta volt, hogy a piros 20-as busz újpesti uszoda előtti megállójában az elmúlt év folyamán el­bontott váróbódét mielőbb pótolják. Javaslatai mellett örömét is kifejezte, hogy a korábbi közmeghallgatásokon megfogalmazott felveté­sei nyomán rendezett környék és újjáépített ját­szótér szolgálja a Szent László téri házakban élőket. A válaszadó Hock Zoltán alpolgármester egyet értett azzal, hogy a Leiningen utcában főleg a reggeli és a délutáni órákban nagy az átmenő forgalom. Mint elmondta, zajszint- és CCh-mérés nem történt, ezért értéket nem tud mondani. Amennyiben indokolt, meg tudják méretni, de az sajnos jelen esetben még nem javít a helyzeten. Az alpolgármester a ká­posztásmegyeri gépkocsik számával kapcsolat­ban elmondta: kifejezetten Káposztásmegyerre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, de a 1046-os, 1048-as irányítószám alatt élők személygépkocsijainak nagyságrendje is utal a megnövekedett autó- és úthasználatra. Van megoldás Az egyirányúsítás lehetőségét az alpolgármes­ter kizárta, hiszen az utcát tömegközlekedésre is használják, de a probléma orvoslására jár­daszigetek kiépítését, a forgalom egy sávra kor­látozását vetette fel a Szilágyi utca kiszélesítése és az új híd megépítése után. A forgalom Szilágyi útra terelésével kapcsolatban Hock Zoltán alpolgármester elmondta: a kormány, a Fővárosi Önkormányzat és Újpest Önkormány­zatának megállapodása nyomán, háromoldalú finanszírozással megvalósuló tervek következő lépcsőfoka a közbeszerzési pályázat kiírása, melynek nyertese 2005. december 31-ig köteles a szükséges munkálatokat elvégezni. Az alpol­gármester egy két hónapos csúszást elképzel­hetőnek tart, de úgy gondolja, 2006 első ne­gyedévében ez a beruházás biztosan megvaló­sul. (Erről lapunk karácsonyi számában rész­letesen írtunk - a szerk.) A buszváró ügyében Hock Zoltán alpolgár­mester elmondta, a kérést a BKV-hoz továbbí­tották, az új, formatervezett várakozót pedig belátható időn belül kihelyezik. A választ Dalmadi Tamásné elfogadta. A Túlélés 98 Egyesület jelen levő képvise­lője, Hermán Péter a Zichy Mihály utca 1. és 7. szám alatti épület, a Károli Gáspár Református Egyetem Bocskai István Kollégiuma, az Újpesti SZEI Átmeneti Gyermekotthona és az Árpád Fejedelem Általános Iskola közötti közterület biztonsága érdekében tett észrevételt. Az em­lített környéken az autósok - figyelmen kívül hagyva a tiltást - a járdán közlekednek, mely (folytatás a 3. oldalon) 2005 első újpesti újszülöttje í» Újpest idei első kisbabája, Brandt Kevin Márk édesanyja, Takács Tímea karjaiban távozott a szülőotthonból. Kevint már nagyon várta testvére, Dávid Sámuel és az édesapa, Brandt Krisztián is. (Tudósításunk a lap 2. oldalán) (Fotó: Zalka István)

Next

/
Oldalképek
Tartalom