Űjpest, 2003 (11. évfolyam, 1/256-18/280. szám)

2003-04-24 / 8. (263.) szám

BELSŐVÁROS • MEGYER • ISTVÁNTELEK • KÁPOSZTÁSMEGYER • SZÉKESDŰLŐ • KERTVÁROS • VÁROSKÖZPONT 1840 XI. ÉVFOLYAM • 8. SZÁM • (263. SZÁM) • 2003. ÁPRILIS 24. • MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK CSÜTÖRTÖKÖN • INGYENES ONKORMANYZATANAK LAPJA Európai uniós népszavazás: Az újpestiek 53 százaléka nyilvánított véleményt Amint az Önök előtt a sajtóból már is­mert, az április 12-i népszavazás ered­ményeként a magyar választópolgárok az ország Európai Unióhoz való csatlako­zása mellett döntöttek. Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket arról, hogy sző­kébb hazánkban, Újpesten mi volt a nép­szavazás eredménye. A 81 025 újpesti szavazásra jogosult választópolgár közül 43 169 fő, (53%) je­lent meg a szavazókörökben. Igennel 36 039, míg nemmel 6944 választó szava­zott. (Az igen szavazatok aránya 83,84%.) A népszavazás napján az újpesti sza­vazókörökben rendkívüli esemény nem volt. Ezúton is Újpest nyilvánossága előtt sze­retném megköszönni mindazon, a nép­szavazás eredményes lebonyolításában közreműködő emberek áldozatos mun­káját, akiknek a tevékenysége nélkül nem tudtuk volna végrehajtani a szá­munkra előírt feladatot. Bízom abban, hogy munkájukra, rész­vételükre a későbbiek során is számít­hatunk. dr. Vitáris Edit jegyző, a választási iroda vezetője sére írt ki pályázatot, majd a munka olyan olvasókönyvvé „érett”, amelyet a mai napig is használnak a tanulók és a tanárok a városrész iskoláiban. Folytatásként további kiadványok, forrásmunkák láttak napvilágot, méltó helyre költözött és a széles nyilvánosság számára lá­togatható a Helytörténeti Gyűjtemény, sőt ne­Helytörténeti vetélkedő Fej-fej mellett a dobogósok gyedévente jelenik meg az Újpesti Helytörté­neti Értesítő is. Nos, tizenkét éve vetélkednek a diákok, fel­váltva - páros évben a középiskolás korosztály, a páratlan évben pedig az általános iskolások mérik össze - csapatverseny során - tudásukat. Április 11-én, az Újpesti Helytörténeti Ala­pítvány az általános iskolás korosztályú csa­patokat immár hatodik alkalommal hívta az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház színházter­mében megrendezendő vetélkedőre. A verseny- felhívásra 12 csapat jelentkezett, majd végül is 11 jött el. A diákok az Árpád Fejedelem Általános Iskolából, a Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnáziumból, a Babits Mihály Gimnáziumból, az Angol Tagoza­tos Általános Iskolából, a Német Tagoza­tos Általános Iskolából, a Szigeti József Utcai Általános Iskolából, a Bőrfestő Ut­cai Általános Iskolából, a Pécsi Sebes­tyén Általános és Zenetagozatos Iskolá­ból, a Szűcs Sándor Általános Iskolából, a Szőnyi István Általános Iskolából és a Nyár Utcai Általános és Szakképző Isko­lából érkeztek. T izenkét esztendős az a vetélkedősoro­zat, amelyet az Újpesti Helytörténeti Alapítvány indított útnak - Újpest Ön- kormányzata támogatásával - a városrész iskolásai számára. A nem titkolt cél az volt: is­merjék meg a diákok a település múltját, ezál­tal kötődjenek még jobban jelenéhez, és for­málják tanulmányaik, munkájuk, ké- sőbbi életük során majdan a jövőjét is. A H vetélkedő alapgondolatát igazolta példá- I ul Antos Gábor, a Károlyi István 12 Év- I folyamos Gimnázium csapatának felké- ■ szító tanára, aki éppen 12 évvel ezelőtt, az első vetélkedőn, a Tanoda téri iskola | csapattagjaként kapott kedvet a helytör- I i ‘ téneti ismeretek elsajátításához, s ma | már tanárként az „utánpótlás” segítője. Hl Az önkormányzat a helytörténet mégis- H mérését célzó kezdeményezést felkarol- ta, helytörténeti olvasókönyv elkészíté- | Két csapat között a végső sorrendet egy újabb kérdéssel döntötte el a zsűri. A finisig egyetlen pont volt a Babits Mi­hály Gimnázium csapatának hátránya. A 2003. évi helytör­téneti vetélkedőt - izgalmas versenyben - a Német Tago­zatos Általános Iskola csapa­ta nyerte, az Angol Tagozatos Általános Iskola és a Babits Mihály Gimnázium csapata előtt (folytatás a 20. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom