Újpest, 2002 (10. évfolyam, 1/232-24/255. szám)

2002-01-24 / 2. (233.) szám

8 ÍJ PEST 2002. január 24. □OQ Q Bemutatkozik egy ismerős Nem valószínű, hogy létezne olyan újpesti polgár, aki ne is­merné legalább kívülről vagy hallomásból iskolánkat, az Újpesti Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola és Gimnázi­umot. Látnia kellett már a Görgey Artúr utcai impozáns épületet, vagy családi-ismerősi körben hallhatott - ha nem is a mai szép hosszú nevéről, de - a korábban évtizedekig csak „a Landler” néven ismert intézményről. Már a nevünk önmagában is sokat elárul rólunk, elsősorban azt, hogy az ide jövő diáknak van választási lehetősége. A gimnáziumi osztály a hagyományos alapműveltséget adó képzést nyújtja, a műszaki szakközépiskolában pedig gépi­pari számítástchnikai, illetve műszaki számítástechnikai technikusokká válhatnak a tanulók. Mindkét szakon ötéves a képzés, a negyedik év végén érettségi, az ötödik végén technikusi oklevél szerezhető. Az első négy évben a közis­mereti tárgyakon van a hangsúly, mellettük a szakmai előkésztő képzés az alapokat fekteti le, amelyeken a tech­nikusi év tovább építkezhet. A két tannyelvű osztályokban a tanulási idő meghosszabbodik a nyelvtanulást szolgáló úgy­nevezett nulladik évfolyammal. A képzés során a matema­tikát, a fizikát és a szakmai tárgyakat, illetve országismeret- történelmet tanulnak a diákok az adott nyelven. A szakmai képzés fő területei a gépipari szakon: számító­géppel segített tervezés és gyártás, automata és számítógép­vezérelt gépek és gyártórendszerek üzemetetése és progra­mozása, adatbázis-kezelés, szövegszerkesztés, számítógé­pes rajzolóprogramok, gyártástechnológiai folyamatok, gyártási berendezések, szerszámok, szerszámgépek, anyag- mozgatási gépek kezelése, karbantartása. A műszaki szá­mítástechnika szakon a szakmai tananyag magában foglalja a digitális és analóg elektronikát, a vezérléstechnikát, a fel­használói programok megismerését, a számítógép-hálóza­tok és digitális berendezések üzemeltetési és karbantartási ismereteit. Az 1995-96-os tanévből van lehetőségük az érettségivel ren­delkező fiataloknak, hogy nappali tagozaton két év alatt szakmát szerezzenek a felsorolt szakokon, illetve egy év alatt szerezhető számítástechnikai szoftverüzemeltető szakké­pesítés is. Iskolánkban folyik felnőttoktatás is esti tagozaton. A jövő tanévtől kezdődően felsőfokú szakképesítés is sze­rezhető két év alatt. Az oktatás célja olyan mérnök- asszisztensek képzése, akik mérnöki irányítás mellett ter­vezési részfeladatokat, műszaki irányító és ellenőrző felada­tokat látnak el. Továbbtanulás esetén ez a diploma a főisko­lán a második évfolyamra való beiratkozást teszi lehetővé. Szerezhető gépipari, villamos és műszaki informatikai mér­nökasszisztensi oklevél. Az oktatómunka eredményessége mutatkozik meg a tanul­mányi versenyeken elért sikerekben, és az egyetemekre, fő­iskolákra felvett - az azokat elvégzett - diákjaink számában. Országos beiskolázású és fővárosi fenntartású intézmény vagyunk, de Újpestet érezzük otthonunknak. Folyamatosan és több szálon kapcsolódunk bele a kerület életébe, vál­lalunk részt feladataiból. A jövő tanév ünnepi év lesz iskolánk életében. Hetvenöt évvel korábban, 1927 szeptember elsején indult meg az első tanév az épület falai között. Úgy maradhatunk hűek hagyo­mányainkhoz, ha olyan fiatalokat nevelünk, akik szak­májukat, hivatásukat szerető, azt kiemelkedő színvonalon ellátó emberekké válnak nálunk töltött évek során. Gál Katalin Győztesek és helyezettek. A Pedagógiai Szolgáltató Központ összesítése alapján közreadjuk a kerületi énekverseny 1-6. helyezettjeinek névsorát. A diákok neve mellett feltüntetjük az iskolát, illetve a felkészítő tanárok nevét is. EGYÉNI ÉNEKVERSENY 3. osztály: I. Holp Júlia, Károlyi István 12 Év­folyamos Gimnázium (Fehérné Papp Ágnes); II. Kecskés Balázs, Angol Tagozatos Általános Iskola (Pappné Kormos Judit, Egerszegi Krisztina); III. Forgács Kata, Ka­rinthy Frigyes Általános Iskola és ÁMK (Prekly Józsefné); IV. Koffler Júlia, Testnevelés Tagozatos Álta­lános Iskola (Horváth Lajosné); V. Pajor Anna, Bajza József Általános Iskola (Szmrtyka Tiborné); VI. Nagy Kiril, Árpád Fejedelem Általá­nos Iskola (Szőke Lajosné). EGYÉNI ÉNEKVERSENY 4. osztály: I. Réti Lőrinc, Károlyi István 12 Év­folyamos Gimnázium (Párliczné Lapis Andrea); II. Dobrán Erzsébet, Nyár Utcai Általános Iskola (Rá- duly Ildikó); III. Annár Dorina, Erzsébet Utcai Általános Iskola (Kállai Éva); IV. Magyar Marianna, Szőnyi István Átalános Iskola; V. Tóth Zsuzsanna, Bőrfestő Utcai Ál­talános Iskola (Zádorné Nagy Or­solya); VI. Séllei Zsanett, Megyeri Úti Általános Iskola (Dévainé Hő- bert Olga). ÉNEK CSOPORTVERSENY 3. osztály (nem tagozatos): I. Horváth Lili, Lotz Bence, Szórádi Virág, Angol Tagozatos Általános Iskola (Pappné Kormos Judit, Eger­szegi Krisztina); II. Héger Ber­nadett, Réti Zsófia, Szabó Dóra, Károlyi István 12 Évfolyamos Gim­názium (Fehérné Papp Ágnes); III. Homyák Alexandra, Martinék Pat­rícia, Vincze Rebeka, Szűcs Sándor Általános Iskola (Schottner Rita); IV. Kovács Gréta, Magyar Eszter, Vidéki Virág, Homoktövis Általá­nos Iskola (Ivanyné Horváth Gyön­gyi); V. Bán Gabriella, Frittmann Júlia, Rólcz Loretta, Testnevelés Ta­gozatos Általános Iskola (Horváth Lajosné); VI. Andrejszki Dóra, Mu­rai Eszter, Pajor Anna, Bajza József Általános Iskola (Szmrtyka Tibor­né). ÉNEK CSOPORTVERSENY 4. osztály (nem tagozatos): I. Fényi Sarolta, Gajdos Máté, Gu- lás Fanni, Angol Tagozatos Álta­lános Iskola (Katona Andrea); II. Csóka Alexandra, Csonka Doroty- tya, Herczeg Renáta, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Dévay Anikó), III. Somogyi Eszter, Tóth Réka, Váradi Barbara, Árpád Feje­delem Általános Iskola (Mértény Enikő); IV. Antal Renato, Forgó Fruzsina, Kun Lilla, Homoktövis Általános Iskola (Szilágyi Barna- básné, Surán Sándor); V. Tarján Anna, Végh Dávidé, Vízi Csenge, Bőrfestö Utcai Általános Iskola (A- dorján Gáborné); VI. Kató Gergely, Kovács Anita, Szeitz Ildikó, Ka­rinthy Frigyes Általános Iskola és ÁMK (Lantos Dóra). EMELT SZINTŰ ÉNEK CSOPORT- VERSENY 2. osztály (tagozatos): I. Gay Zsófia, Gyenes Mercédesz, Magyar Emese, Homoktövis Álta­lános Iskola (Szaniszló Lajos); II. Böröczki Anna, Kericzky Bálint, Sárosi Róbert, Nyár Utcai Általános Iskola (Ráduly Ildikó); III. Blazsej Viktor, Kun Dóra, Winkler Dóm, Homoktövis Általános Iskola (Sza­niszló Lajos). EMELT SZINTŰ ÉNEK CSOPORT- VERSENY 3-4. osztály (tagozatos): I. Faragó Alexandra, Fischer Anikó, Makra Mercédesz, Nyár Utcai Álta­lános Iskola (Ráduly Ildikó); II. Bogád Kinga, Dobrán Erzsébet, Galgóczi Zsófia, Nyár Utcai Álta­lános Iskola (Ráduly Ildikó).

Next

/
Oldalképek
Tartalom