Újpest, 2000 (8. évfolyam, 1-25. szám)

2000-01-28 / 2. szám

ojPEsr 2000, január 28. mmamm Újpesti évfordulónaptár 90 éve született Major Tamás A „Tanár úr" - ahogy több generációnyi fiatal hívta nagy idők tanúja és részese, színész, rendező, társadalmi aktivista és pedagógus, színház- és történelemcsináló, a Nemzeti Szín­házban nemcsak átélte, hanem ő maga terem­tette a változásokat. 1910. január 26-án Új­pesten látta meg a napvilágot. A Könyves Kál­mán Gimnáziumban ma is őrzik 1927-ben ke­letkezett dolgozatát, amelyben többek között így ír: „Már régen megérlelődött bennem a gondolat, hogy Tháliát fogom szolgálni, már évek óta viseltetem forró szerelemmel e csodá­latos istennő iránt - rajongva szeretem. Gyö­nyörű hivatás ez! Nagy lelkek hatalmas gon­dolatait tolmácsolni az embereknek... Nem ré­gen volt, hogy első áldozataimat mutattam be az istennőnek, és ő kegyesen fogadta új, csillo­gószemű lelkes apródját." Major Tamás az Egy magyar nábob című film­ben (Archív fotó) Az 1930-as években miközben cselédköny­ves színészként, majd szerződtetett nemzeti színházi tagként kisebb-nagyobb szerepeket kap, megvívja harcát az érvényesülésért: Vár- konyi Zoltánnal, Gobbi Hildával, Olty Magdá­val és Apáthy Imrével „ellenszínházat" hoz lét­re a Városi Színház ifjúsági előadásain, ame­lyeket édesanyja, Majomé Papp Mariska szer­vez. A fiatalember ekkoriban már klasszikuso­kat játszik és rendez; Shakespeare-t, Moliére-t, nyelvöltögető módon, szabálytalanul, ellent­mondva a beidegződött tradíciónak. Major már itt felölti harcos páncélját, amelyet soha többé nem vet le, ha művészeti elveinek gyakor­lati megvalósításáról van szó. Helyzetében gyökeres változást hoz 1945, Major már első pillanattól kezdve magáénak, saját tulajdonának tekinti a Nemzeti Színházat. Az igazgatói székben 1962-ig ül, s bár a dolgok természete szerint erről a korszakáról sokkal töb­bet tudunk a megelőzőnél, hiszen - mondhatni a szemünk előtt zajlott -, más értelemben sokkal kevesebbet, mert a háttérből, a belső viszonyok­ból jóval nagyobb rész maradt rejtve, mint amennyi a napvilágra került. O maga még utó­lag is alig nyilatkozott az ötvenes évekről, s ben­ne a maga szerepéről, amely aligha korlátozó­dott csupán a Nemzeti Színházra. Rendezésein és néhány alakításán az ötvenes évek végén már lemérhetők a művészi válság jelei. Megválik az igazgatói poszttól, majd pályája meredeken emelkedni kezd. Életének utolsó másfél évtizede páratlan me­gújulás vagy inkább visszatalálás régi önmagá­hoz, a háború előtti renitens, kutató szellemisé­géhez. Idős korára is színházalapító lett: tanítvá­nyaival 1982-ben „elfoglalja" a Katona József Színházat. Szerepeiben mindig azonos volt önmagával: „Egy fanyar, szarkasztikuson okos öregember - írja róla KoltayTamás színházkritikus-, slampos gonosz, mint az Úrhatnám polgár Dorante-ja, komikusán megható, mint a szegény Forlipopoli őrgróf Goldoni Mirandolinájában, vagy aszketi- kus szenvedő, mint a kóróval koszorúzott Lear ki­rály". Major Tamás 1986-ban hunytéi Budapesten. Roj­A Pedagógiai Szolgáltató Központ összesítése alapján közreadjuk a kerületi ének csapatverseny, valamint a 8. osztályos kerületi matematikaverseny 1-6. helye­zettjének névsorát. A diákok neve mellett feltüntetjük az iskolát, illetve a felkészítő tanárok nevét is. ÉNEK CSAPATVERSENY 3. osztály 1. helyezett: Angol Tagozatos Általános Iskola, csapat­tagok: Méhész Gábor, Mocsnik Szebasztián, Németh Zoltán, (Egerszegi Krisztina és Kormos Judit); 2. he­lyezett: Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola, csa­pattagok: Hegedűs Dóra, Muraközy Ákos, Volkov Dóm­ján, (Szőczi Márta); 3. helyezett: Szigeti József Utcai Általános Iskola, csapattagok. Czágler András, Székely Emese, Zubor Enikő, (Gombásné Kerst Mária); 4. he­lyezett: Árpád Fejedelem Általános Iskola, csapatta­gok. Balogh Lucia, Kútvölgyi Anett, Siegel Fanni, (An- talné Papp Erzsébet); 5. helyezett: Megyeri Úti Általá­nos Iskola, csapattagok. Farkas Attila, Kiss Bernadett, Zalavári Bence, (Bánfi Katalin); 6. helyezett: Bőrfestő Utcai Általános Iskola, csapattagok: Kiss Katalin, Ta­vaszi Tímea, Vízi Andrea, (Adorján Gábomé). 4. osztály 1. helyezett: Szűcs Sándor Általános Iskola, csapat­tagok. Deme Zoltán, Göntér Bence, Horváth Ri- chárd, (Bári Éva); 2. helyezett: Erzsébet Utcai Ál­talános Iskola, csapattagok: Nagy Orsolya, Opánszky Ágnes, Pataki Zoltán, (Kállai Éva); 3. he­lyezett: Megyeri Úti Általános Iskola, csapattagok: Böröcz Nóra, Petka Eszter, Vincze Andrea, (Telek- né Oláh Mariann); 4. helyezett: Árpád Fejedelem Általános Iskola, csapattagok: Farkas Zsigmond, Milák Tibor Tóth Fanni, (Grófné Salamon Éva); 5. helyezett: Virág Utcai Képességfejlesztő Iskola, csapattagok: Cserháti Claudia, Molnár Vivien, Né­meth Orsolya, (Szőllősy .Borbála); 6. helyezett: Nyár Utcai Általános és Szakképző Iskola, csapat­tagok: Bóna Gabriella, Dénes Andrea, Rácz Brigit­ta, (Szegeczki Lászlóné). Emelt szintű verseny 3-4. osztály 1. helyezett: Nyár Utcai Általános és Szakképző Is­kola, csapattagok: Brilla László, Csonka István, Jám­bor Judit, (Burján Rita); 2. helyezett: Homoktövis Általános Iskola, csapattagok: Horváth Balázs, Lévay Asztali foci A Mikulás-kupa elnevezésű gyermek asztali lab­darúgó-bajnokságon, amelyet a Pozsonyi Úti Általános Iskolában rendezett a Sirály Életmód Klub, az alábbi eredmények születtek: Alsó tagozatos lányok Felső tagozatos lányok 1. Németh Eszter 1. Binder Tímea 2. Török Szófia 2. Simon Eszter 3. Németh Nóra és Pál Zsófia Alsó tagozatos fiúk Felső tagozatos fiók 1. Kovács Krisztián 1. Bartha Gábor 2. Németh Tamás 2. Pettkó Balázs 3. Lyszbaolaf István 3. Pelyva Gábor Az asztali labdarúgóedzések és foglalkozások továbbra is minden Kedden délután 15-18 óra között kerülnek megrendezésre a Pozsonyi Úti Általános Iskolában. Kiss Gábor elnökhelyettes A TERMESZÉT CSODÁI Kiállítás és vásár január 31. - február 6. között az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban 100 éve született, 30 éve halt meg Fekete István író, a Tüskevár, Vük, Kele és más közismert regények alkotó­ja. A tízéves jubileumi rendezvény programja az ő szellemét idézi. A kiállításon a már megszeretett és hagyományos be­mutatókon kívül aranykiállítás és aranymosóverseny vár­ja a látogatókat 10.00-18.00 óra között. Belépődíj: gyerekeknek egyénileg, óvodás és iskolás csoportoknak 150 Ft. Nyugdíjasoknak (nyugdíjas igazolvánnyal), középis­kolásoknak és egyetemistáknak egyénileg 150 Ft. Felnőtteknek 200 Ft. Naponta természetfílm-bemutatók. Minden délután Fekete István-művekből készült fil­meket vetítenek. Februárban Az Újpesti Polgárok Érdekvédelmi Szövetsége az évezred utolsó évének minden szerdáján folytatja jól bevált klubdélutánjait, melyre továbbra is szeretettel várnak mindenkit. Február 2-án 16 órától várjuk a jelentkezőket a nagy ultiversenyre, február 16-án azokat a kis művészeket várjuk díjátadásra, akik a karácsonyi rajzpályázatra pos­tán küldték el rajzaikat, március 1-jén ,Earsang-farka!” Régi farsangok hangulatának idézése, zene, tánc, élő tan- góharmonika-muzsika. Minden jelmezt külön díjazunk! A programok helyszíne: József Attila utca 57-59. (Centrum Áruház mögött.) Zoltán, Mélykúti Noé, (Szaniszló Lajos); 3. helyezett: Homoktövis Általános Iskola, csapattagok: Makk Szabrina, Móré Laura, Szűcs Barbara, (Szaniszló Lajos); 4. helyezett: Nyár Utcai Általános és Szak­képző Iskola, csapattagok: Aranyosi Viktor, Haga Dániel, Vattai Alina, (Burján Rita). MATEMATIKA 8. osztályosok kerületi matematikaversenye 1. helyezett Szládek Zoltán, Babits Mihály Gimnázi­um, (Sóstói Gábomé); 2. helyezett Tóth Marianna, Károlyi István Általános Iskola, (Gál Csilla); 3. he­lyezett Borovszki József, Babits Mihály Gimnázium, (Földiné Veres Zsuzsanna); 4. helyezett Fehér Árpád, Bajza József Általános Iskola, (Szőcsné Kis Katalin); 5. helyezett Oláh Henrietta, Károlyi István Általános Iskola, (Gál Csilla); 6. helyezett Katona János, Ba­bits Mihály Gimnázium, (Lunczer Ildikó). 12 Bé d

Next

/
Oldalképek
Tartalom