Újpest, 1999 (7. évfolyam, 1-25. szám)

1999-01-16 / 1. szám

ÚJPEST 1999. január 16. ...című rovatunkban megjelenő írásokat képviselők írják. Az írásokat szerkesztőségünk változtatás nélkül adja közre... Az újpesti önkormányzatról az utolsó kilencszázas év elején Az eltelt néhány hónap talán már higgadt, összefoglaló véleményt is lehetővé tesz az 1998 őszi önkormányzati választások után az eredményekről, az új önkormányzat „felállásáról”, és arról, hogy milyen akaratok hogyan ér­vényesülhetnek? A választási eredményekről Az önkormányzati választásokon Újpesten sok párt versen­gett, de igazán csak két politikai erő volt a meghatározó szereplő. Az egyik Polgári Szövetség, amely négy politikai erő választási szövetsége volt (Fidesz-MPP, MDF, FKGP, Újpestért Egyesület), amelynek polgármester-jelöltje dr. Derce Tamás volt, és minden egyéni körzetben állított jelöl­tet. A másik a Magyar Szocialista Párt, amelynek polgár­mester-jelöltje Vajda Pál volt és szintén minden körzetben volt jelöltje. Mind a tizenkilenc egyéni körzetben e két po­litikai erő jelöltje végzett az első vagy a második helyen. A „polgári szövetség” programja alapvetően a „folytatásra” épült, illetve a „Mi összefogtunk Újpestért” szlogenre, amely valójában a hatalmi pozíciók megszerzésére, az érdekérvénye­sítésre törekvést fejezte ki. Az MSZP programjának közép­pontjába Újpest dinamikus fejlesztését, illetve lehetőségének megteremtését helyezte, és minden körzetben önálló jelöltet ál­lított, nem volt szövetsége senkivel. Az MSZP lehetőségeit je­lentősen gyengítették a „nyári belső viták és konfliktusok”, a „régi" önkormányzati képviselők többségének dezertálása. A választásokon a Polgári Szövetség jelentős győzel­met aratott. Polgármesterré ismételten Dr. Derce Tamást választották. A tizenkilenc egyéni jelölt közül 14 nyert, és a kompenzációs listáról kettő mandátumot is szereztek, valamint a polgármesteri plusz mandátummal a 33 fős képviselői testületben abszolút - azaz tizenhét fős - több­séggel rendelkezik a „Szövetség”. Az MSZP jelöltjei 5 egyéni körzetben nyertek, a kom­penzációs listáról kaptak még öt mandátumot és tíz kép­viselővel vannak jelen á képviselő-testületben. Mandátumot szerzett még: az SZDSZ kettőt, a MI- ÉP-KDNP kettőt, a Munkáspárt és az SZDP egyet-egyet. Érdekes azt is megvizsgálni, hogy a két meghatározó po­litikai erőnek milyen a társadalmi támogatottsága. A „Szö­vetség” polgármesterjelöltje kapta a szavazatok 69%-át, az MSZP jelöltje 39%-ot tudhatott magáénak. Az egyéni kör­zetekben a „Szövetség” jelöltjei az összes szavazatok 37%- át, az MSZP jelöltjei 33%-át kapták meg (illetve néhány ti­zeddel többet!). Azaz a két politikai erő az összes szavaza­tok több mint 70%-át kapta meg! Nem túlzó tehát az a kö­vetkeztetés, hogy Újpest választópolgárai ezt a két erőt tart­ják „kormányzóképesnek’'. A „Szövetség” ügyesen kihasz­nálta az összefogás lehetőségeit, addig az MSZP-t jelentő­sen gyengítették a „dezertőrök”, a volt szocialista alpolgár­mester és több volt szocialista önkormányzati képviselő, akik a legnagyobb szolgálatot tették a polgári oldalnak! Az egyéni körzetekben ugyanis a „dezertőrök” indulása elvet­te a szavazatokat a szocialista jelöltektől és így a polgári je­lölt győzhetett, ha minimális különbséggel is. Hogyha pártonként is megvizsgáljuk a mandátumok szá­mát, akkor érdekes következtetésre juthatunk. A „Polgári Szö­vetség" nem pártunió, hanem csak választási szövetség, így a képviselő-testületben négy önálló frakcióként van jelen! Így a Fidesz-MPP-nek 6, az MDF-nek 3, az FKGP-nek 4, az UE- nek 3 plusz 1 képviselője van. Az MSZP-nek 10, az SZDSZ- nek 2, a MIEP-nek, a KDNP-nek, a Munkáspártnak és az SZDP-nek egy-egy képviselője került be a testületbe. Tehát a legnagyobb pártfrakcióval rendelkezik az MSZP^ azaz a leg­nagyobb támogatottsággal ez a párt rendelkezik Újpesten. Egy rendkívül komoly legitimációs probléma is van! Az MDF és az FKGP rendelkezik-e olyan támogatottsággal Új­pesten, mint ahány mandátumot szerzett? Nem ismerek olyan szavazási eredményt, amely ezt alátámasztaná hiszen a fővárosi listára adott szavazatok jóval az öt százalék alatti eredményeket mutattak e két pártnál, nem feltételezhető, hogy Újpesten ennél jóval nagyobb lehet a támogatottságuk! Akkor hogyan juthattak üyen jelentős mandátumhoz? Ez bi­zonyára a „polgári Szövetségen” belüli viszonyok függvé­nye, amelyet én pontosan nem ismerek! Minden esetre elgon­dolkodtató, hogy a két jelzett párt milyen meghatározó sze­repet kaphatott az önkormányzati tisztségek elosztásánál is! Az új önkormányzat „felállásáról” A választások után az alpolgármestereket villámgyor­san megválasztották, szakítva azzal a többéves hagyo­mánnyal, hogy valamennyi jelentős politikai erő részt vesz a szűkén vett városvezetésben! Ez nyilvánvalóvá tette, hogy az MSZP-t nemkívánatosnak tartja a városve­zetésbe a polgári oldal. Sőt az abszolút többség birtoká­ban csak igen vonakodva kezdett tárgyalásokat az önkor­mányzati egyéb tisztségek elosztásáról is, és eléggé meg­alázó ajánlatokat tett a szocialista tárgyaló delegációnak. A tárgyalások során azonban enyhült az arrogancia, per­sze az is tény, hogy az MSZP mandátumarányánál jóval kisebb mértékben kapott lehetőségeket! Ügyesnek is te­kinthető - persze inkább cinikusnak - az a hagyomány, illetve arra hivatkozás, mely szerint valamennyi párt­frakciónak szerepet kell biztosítani minden bizottságban, miközben a „Polgári Szövetség” mindenhol abszolút többséget akar!!! Az abszolút többség biztosítása mellen, a polgári oldal még az arányosnál jóval több lehetősége adott az SZDSZ- nek és a MIÉP-nek is, sőt az SZDP-nek is, feltételezhetően azért, hogy a szocialisták mozgásterét még tovább szűkítse. A Fidesz-MPP-nek az önkormányzati tisztségek elosztásában bizonyos hátrányát a gazdasági társasági tisztségeknél kompenzálták. Összességében a polgári oldal abszolút meghatározó, sőt kizárólagos szerepre törekedett, és ezt jórészt meg is valósította. Ezzel persze a felelősséget is magára vállalta! Az MSZP-frakció lehetőségei Az MSZP elismerve a választások eredményét, azt a tényt, hogy jelentősen meggyengült akaratérvényesítő ké­pessége, két alapvető lehetőség közül választhatót* Éle­sen szembehelyezkedik a „győztesekkel”, nyílt és határo­zott ellenzéki szerepet vállal, az esetleges konfliktusokat is nyílttá teszi, és amennyiben nem a demokratikus szabá­lyok szerinti mandátumarányos lehetőségeket biztosítja a polgári oldal, akkor megpróbálja akadályozni az önkor­Tisztelt SZ. B.! Mindig nagy érdeklődéssel olvasom a Káposztásmegye­ri Tükör hozzám eljutó számait, mert a helyi és országos politika alakulásáról frissen számol be, bár elsősorban nem híreket, csak kommentárokat közöl. Ez így egyszerűbb, belátom, nem kell széles körű in­formációgyűjtés, macerás kérdezősködés, a tények több­oldalú megvilágítása. Elég egy papír, egy toll, a megfelelően alátámasztott üléspont, és máris kész az álláspont. Ezt tükrözi a Tükör november 20-i számában megjelent „Alakul(gat)unk” cí­mű olvasói? vagy írói levél. Gyanítom, az SZ. B. monogram nem a szakszervezeti bi­zottság rejtőzködő írói álneve. Gyanítom, hogy a monogram fölött, a szocialista színekben induló, egyébként független lapkiadó főszerkesztői írói munkássága húzódik meg. Mindegy, hogy ki az író, mert részben egyetértek vele. Leírta a képviselő-testület ülésrendjét, tehát jó megfigyelő. Helyesen állapította meg, hogy baloldali, szociáldemokra­ta programmal indult a választáson a Szociáldemokrata Párt és bejutott egy képviselője, olvasottságához tehát nem férhet kétség. Demokratikus beállítottságát bizonyítja az a mondata, hogy „mindenki oda ül, ahová gondolja”. mányzat működését is. Volt erre példa több önkormány­zatban, ezt tette a FIDESZ fővárosi frakciója is. A másik lehetőség, hogy amennyiben a polgári oldalnál is van fo­gadókészség, megpróbálni valamilyen politikai megáll­apodásra, konszenzusra jutni, a kölcsönös engedmények jegyében. Újpest érdeke azt kívánta, hogy ez a második lehetőség váljon reálissá, hiszen alapvető érdekek fűződ­nek ahhoz, hogy az önkormányzat és szervei viszonylag gyorsan újra működőképesek legyenek (pl.: költségvetés előkészítése). Az MSZP-frakció tehát nyitott volt és készen állt a konstruktív együttműködésre, de nem fogadta el az arro­ganciát, a hatalmi fölényeskedést. Tudatában kellett azon­ban lenni, hogy ellenzéki szerepre kell felkészülni, és ezt nem biztos, hogy könnyű megemészteni, és még nehezebb a megfelelő magatartásformát megtalálni és alkalmazni. Milyen magatartásformát követhetünk? • Ha nem is vagyunk meghatározóak, de az MSZP igen jelentős társadalmi támogatottsággal rendelkezik Újpesten, és ezt a „győzteseknek” is tudniuk kell. Sőt ezt a támogatottságot reményeink szerint még növelni is tudjuk és fogjuk is. • Álláspontunkat, véleményünket saját értékrendünk alapján teljesen szuverén módon fogjuk kialakítani és képviselni. Azaz a korszerű szociáldemokrata értékrend­nek, egy baloldali politikai pártnak megfelelve kívánunk az önkormányzatban politizálni. 9 Reményeink szerint fennmarad a párbeszéd lehetősége a polgári oldallal, és meg tudjuk találni a közös érdekeket és célokat, amelyeket együttesen is képviselni tudunk. A pol­gármestertől és a polgári oldal vezető tisztségviselőitől erre elhangzott ígéret, amely reményeink szerint nem marad csak ígéret! Mi, ha nem teljesen azonos módon is, de az újpesti la­kosság érdekeit képviseljük és az önkormányzat lehetőségei­nek jobb ki- és felhasználására törekszünk annak érdekében, hogy városrészünk fejlődése dinamikusabbá váljon. • Az MSZP-frakció tagjainak a lehető legszorosabb kapcsolatot kell ápolnia a lakossággal, a civil szerveze­tekkel azért, hogy az érdekeket jobban és pontosabban tudja felismerni és képviselni. Ügyanakkor a lehetősé­gek korlátját is tudni és tudatni, ismertetni kell. Ezért a képviselőink és szakértőink felkészültségét, kommuni­kációs készségét ebben az irányban is javítani szükséges. • Az sem lehet titok, hogy belső viszonyainkat is ren­dezni szükséges, hiszen a „dezertőrök” bizony zavaro­kat, kétségeket okoztak sorainkban is. Értékrendünk sze­rint az egyéni célokat és törekvéseket csakis közös célja­inkkal együtt lehet kezelni, egyéni ambíciók nem lehet­nek meghatározóak, amelyeknek akár az egész frakció tevékenységét is alá lehet rendelni! Az MSZP-frakciónak tehát mindazok mellett, hogy a választók érdekeit képviselik és megpróbálják érvénye­síteni, még sok egyéb összetett feladatnak is meg kell fe­lelni! Én úgy gondolom, az MSZP-frakció minden tagja tudatában van ennek és eleget is fog tenni ennek a sok­irányú elvárásnak. Kiss Sándor önkormányzati képviselő MSZP Mélyen egyetértek azzal a gondolatával is, miszerint a képviselő hovatartozását nem az ülésrend, hanem szavaza­taiban megnyilvánuló álláspontja határozza meg! Teljes len­ne az összhang, ha a cikk nyomán nem figyelek fel a tény­leges ülésrendre, amely kis finomságokkal eltér a leírtaktól. Nem tudom érdemes-e helyrecsúsztatni az ülésrendet, de hát a pontosságnak tartozunk ennyivel. A MIEP-KDNP képviselői nem a Fidesz mögött, ha­nem folytatólag egy sorban ülnek vele. Az SZDSZ két képviselője nem a MIÉP-KDNP-vel ül egy sorban, hanem mögötte foglalnak helyet. Az SZDP képviselője önmaga nem tudja zárni a sort, mert az SZDSZ két képviselőjével ül egy sorban. A terem rendezői jobb oldalán a tíz szocialista képvi­selő mellett nem ül senki, viszont mögöttük tényleg a Munkáspárt foglal helyet. Ezek után egyértelmű, hogy mindkét oldalon az ön- kormányzati képviselők mögött a kisebbségi önkor­mányzatok képviselői ülnek. Ha valaki az üléspontokból próbál következtetni az állás pontokra, az legalább az ülésrendet figyelje meg pontosan. Albrecht Péter önkormányzati képviselő, SZDP Üléspontok - álláspontok

Next

/
Oldalképek
Tartalom