Újpest, 1995 (3. évfolyam, 1-26. szám)

1995-07-08 / 14. szám

Ill Újpest Gyermekeiért-díjasok A pedagógus, az iskola a gyermekért van...- Az Isten is pedagógusnak teremtette - mondják róla sokan azok közül, akik hosszú évek során megismerték - szigorú követelményeiben is - emberségét. Dr. Locsmándi Miklósné, a Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola igazgatója, a diákok Klári néni­je a zene csodálatos rejtelmeivel ismertette meg a gyere­keket. A zene világát megismerni csodálatos felfedezés. O a szívébe zárta azokat az élményeket, amelyeket az első zenei általános iskola 24 diákjának egyikeként Kecskemétről „hozott”. A szegedi zenei konzervatórium és a pesti zeneakadémiai tanulmányok ezekre - és a szülői házból hozott alapokra - épülve adták a közép­iskolai énektanár és karvezető diplomát. Megtoldva az­zal a képességgel, hogy a zene lelket nemesítő szépsé­gét megismertesse olyan gyerekekkel is, akik sohasem hallottak ilyenről. Nehéz feladatot vállalt. Első osztályos kicsiket beve­zetni a zene rejtelmeibe, nem egyszerű tennivaló. Hi­szen az elsőst, aki nem régen még óvódás volt, sokkal inkább érdekli, hogy mikor állhat fel a pádból, mikor eheti meg az uzsonnáját, mikor lehet játszani, no és az orrát is ki kell fújni, meg hát mit csináljon, ha most sür­gősen ki kell mennie?.., Fárasztó ez a munka, és állan­dó megújulást követel, de hát éppen ez az úttörés, ez az alaplerakás ad olyan új meg új tapasztalat, amire ké­sőbb építeni lehet. Huszonöt éve tanít Újpesten, énektanárként. Legna­gyobb sikerének azt tartja, hogy sok gyerekkel életre szólóan (s ez a nagy dolog) szerettette meg a zenét; az igényes zenét, és eközben megtalálta a tehetséges gyerekeket is. Azt mondja: szerencséje volt, olyan ve­zetői voltak, akik hagyták dolgozni. Nagyon nagyra tartja azt a megértő támogatást, amelyet a szülőktől kapott. Sok-sok szombati, vasárnapi énekkari fellépés sikeréhez járultak a családok nemcsak a megértésük­kel, hanem az adott tennivalók vállalásával, segítésé­vel is. Kérése sohasem maradt pozitív válasz nélkül. Min­dennek alapja a pedagógus és szülők közötti kontaktus, kompromisszum, amelyet mindig, újra és újra meg kell teremteni a gyerekek érdekében. - A pedagógus a gyer­mekért van- vallja -, s olyan iskolát kell teremteni, ahol tanító és tanuló egyaránt jól érzi magát és a kiemelkedő teljesítményt elismerik. Ez nem csak deklaráció a Pécsi Sebestyén iskolá­ban. Dr. Locsmándi Miklósné 1988 óta igazgatója az iskolának. Az 1988/89-es tanévet átszervezéssel kezd­ték. Nem öncélúan, hanem abból az elvből kiindul­va, hogy minden gyerekből ki lehet hozni azt a ké­pességet, amiben a legjobbat tudja produkálni. Ennek érdekében szervezték meg a tantárgyak szerinti diffe­renciált csoportok oktatását. Ez hozzásegít ahhoz, hogy a 6. osztály végén már körvonalazódjék: a gye­reknél a reál vagy a humán érdeklődés, tudás a meg­határozó. Nagy segítség ez a további beiskolázáshoz ugyanúgy, mint a 7. év végi „vizsgáztatás”. Magyar­ból, matematikából, zenéből, plusz egy választott tantárgyból kell számot adni a vizsgalapon. Ez a „bi­zonyítvány!’ az igazi jegyekbe is beleszól, méghozzá pozitívan. A Pécsi Sebes­tyén nevét viselő iskola jó hírnevet vívott ki magának. Az igazgató nagyra értékeli azt az em­beri légkört, ame­lyet kollegáival köl­csönösen kialakí­tott. Az iskolai és a szülői közösség együttes sikere, hogy sok boldog ember tartozik az iskolához. - Az élet úgy működik, hogy segí­tünk egymásnak - mondja olyan természetességgel, mintha a 2x2 igazságát bizonyítaná. Szereti iskoláját. Nem híve az „állóvíznek”, az nem az ő kenyere. Jó cél érdekében kulturált keretek kö­zött mindig kész harcolni. A siránkozás idegen tőle, a segítés lehetőségét keresi, és örül, ha a hivatalok­ban, a családoknál segítőkész emberekkel hozza össze az adott ügy intézése. Örül annak is, hogy az iskola jó törekvéseit az önkormányzat támogatja. Szí­ve vágya teljesült azzal, hogy az iskola hangszeres gyakorlási lehetőséget tud biztosítani a tehetséges gyerekek számára. Hogy tehetség ne kallódjék el azért, mert nem tudja megfizetni tanulási feltételeit. S milyen boldogság az, amikor a gyerek megéri első ap­ró zenei sikerét! Hány ilyen boldog perc van az Újpest Gyermekeiért-díj mögött?... (marsi) Újpest története Olvasókönyv - mindenkinek... Nem kötelező jelleggel, hanem teljesen önként „szabadon választott feladatként” látott hozzá több általános iskola pedagógusa még az elmúlt év őszén az Újpest története című olvasókönyv alkal­mazásának. A könyv, amelyről lapunkban már részletesen írtunk, elsősorban azért született, hogy valamennyi újpesti polgárral megismertesse lakóhelye történetét. Hiszen azok, akiknek családja évtizedek óta Újpesten él, sokat tudnak a településről. Ugyanakkor legalább ennyien, új beköltö­zőként, a főváros más pontjairól érkezve lettek újpesti lakosok... Számukra ismeretlen a telepü­lés. Az olvasókönyvet kiadó Helytörténeti Alapítvány az önkormányzat kulturális vezetésével és a Pedagógiai Szolgáltató Központtal karöltve, ösztönözni kívánta a tankönyv használatát. Ezért egy pályázatot írt ki azoknak a pedagógusoknak, akik vállalták oktatását. Mint ahogyan előző lapszá­munkban már beszámoltunk róla, a helytörténeti olvasókönyv oktatására kiírt pályázaton 4 iskolá­ból 5 pedagógus vett részt. A pályamunkákat a Pedagógiai Szolgáltató Központ véleményezte, Nagyné Eff Zsuzsa vezetésével értékelte. A zsűri nevében kihirdetett végeredmény nemcsak rang­sort jelent, hanem valamennyi pályamunkából kitűnt, hogy a pedagógusok szívügyüknek tekintik Újpest történetét, sok tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységet vállaltak és a zsűri nehéz helyzetben volt, hiszen mind az öten magas színvonalú munkát végeztek. Ám győztes csak egyet­lenegy lehetett, a további négy pedagógus pedig jutalomban részesült. A Pécsi Sebestyén Utcai Általános Iskolából Takács Ervinné és Beneda Lászlóné pályázott. Mindketten eredményesen. A zsűri kiemelte Takács Ervinné pályamunkájában, hogy a IV. osztályosok, 50 órát fordítottak a té­ma feldolgozására, mindezt környezet-, rajz-, osztályközösség-, család- és társadalomórákon. A gyerekek készítettek rajzokat, makettet, fogalmazásokat, részt vettek vetélkedőkön, városnéző sé­tákon is. A tananyagba „beépítették” iskolájuk történetét is: Beneda Lászlóné az Újpest ipara című témakört tanította, nagyon sok tanuló tudása kiemelke­dő volt, a tanárnő videofdmet is készített Újpest nevezetességeiről, ily módon egészítette ki a helytörténeti ismereteket. Fazekas Mónika, az Erzsébet utca 31. szám alatti általános iskola tanára, a bemutatóórát 7. osz­tályban tartotta, szintén Újpest iparáról. A zsűri véleménye az volt, hogy a korábbi gyűjtőmunka, és a városnéző séta tapasztalatait kiválóan alkalmazták. Elmélyülten foglalkoztak Újpest történetével, nagyon sok szakirodalmat tanulmányoztak, a diákok által készített album igazi tanulói munka volt. Hoiyáth László, a Károlyi István Általános Iskola tanára az olvasókönyv fejezetei közül Újpest hitéletét dolgozta fel. A tanári órán főként a tanári közlés, magyarázat dominált, amelyet szemlél­tetéssel egészített ki a pedagógus. A tanulóknak lehetőségük nyílott arra, hogy kiselőadás kereté­ben bővítsék tudásukat. Végül, de nem utolsósorban a pályázat nyertese Opauszki Viktória, a Pozsonyi Úti Német Ta­gozatos Általános Iskola tanára lett. A 8. osztályosok összefoglaló óráját tekintette meg a zsűri. Változatos feladatokat oldottak meg a tanulók, sokféle és alapos ismeretekről adtak számot a diá­kok. Szívesen végezték az Újpest történetével kapcsolatos feladatokat. A zsűri kiemelte, hogy nemcsak saját tanári tevékenységéről gondolkodott el a nyertes, hanem arról is, mely osztályok­ban, mely évfolyamon, az olvasókönyv mely fejezetével érdemes foglalkozni. A A díjátadást követően Opauszki Viktória örömmel újságolta lapunknak, megtiszteltetés számá­ra a győzelem. Bár családja régóta Újpesten lakik (a tanárnő a Könyves Gimnáziumban érettségi­zett), mégis voltak a tankönyvnek olyan részei, amelyek számára is újdonságot jelentettek. Úgy tapasztalta a tankönyv a szülőknél is sikert aratott, a könyvet forgató diákoknak élmény volt a tan­anyagba rejtett ismeretanyag, örömmel fedeztek fel olyan összefüggéseket, amelyeket más órákon is tanultak. A tanárnő véleménye, hogy a tankönyv oktatásához bármely szaktárgyat tanító peda­gógus bátran vállalkozhat, csupán egy alapfeltétel szükségeltetik, a lakóhelyük iránti szeretet. A tankönyv a szülőknél is sikert aratott. Ugyan a pályázatot a Helytörténeti Alapítvány írta ki, a ku­ratórium egyik tagja, Hollóst György, a RICOPY Kft. ügyve­zető igazgatója viszont magánemberként ajánlotta fel az 50 ezer forintos díjat. Lapunk kérdésére az igazgató úr elmondta, ' természetes dolog volt számára és családja számára is, hogy magánemberként kívánta ösztönözni a helytörténeti munka oktatását. Egykori újpesti diákként és újpesti lakosként úgy véli, számára nagy megtisztelés volt, amikor kapcsolatba ke­rült a Helytörténeti Alapítvány munkájával, és megismerte azt az elkötelezettséget, amellyel több újpesti polgár a város törté­netének feldolgozását végzi. Öröm számára, hogy a kuratóri­um tagjaként támogatni tudta a helytörténeti olvasókönyv megszületését.- Mivel a kisfiam és a kislányom általános iskolás, szeretném, ha ők is mielőbb ebből az olva­sókönyvből tanulhatnának, bár a lakóhelyük iránti tiszteletet otthon is igyekszünk számukra ter­mészetessé tenni - mondta, amikor arról kérdeztük, mi késztette erre az elhatározásra? A RICOPY Kft. nemcsak telephelyével, hanem munkájával is kötődik a városhoz, az önkormány­zathoz. Már önmagában az is elismerés, ha a cég, az önkormányzat egyik szállítója, szervizelője, ugyanakkor a városhoz ezernyi szállal is kötődik, korábban is segítette, a továbbiakban is ösztö­nözni kívánja a helytörténeti munkát. És erre bizonyára lesz is lehetősége... Bár az oktatási törvény küszöbönálló módosítása vélhetően hatni fog a helytörténeti munka és az olvasókönyv mielőbbi bevezetésére. Egy azonban már biztos, hogy azok a pedagógusok, akik helyeselték a helytörténeti tudnivalók oktatását, örömmel végezték és a diákoknak is élmény volt a kitekintés. Azok a pedagógusok, akik vállalták a pályázaton való megmérettetést, a jövőben is szeretnék tanítani Újpest történetét.-bk-

Next

/
Oldalképek
Tartalom