Újpest, 1995 (3. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-07 / 1. szám

/ Újpesten nincsenek „kisebbségben” vagy „többségben” lévők, csak újpesti képviselők...- Vélekedik dr. Derce Tamás polgármester Ha valaki feketén-fehéren, a számok tükrében figyeli az önkormányzati választás újpesti eredményeit, meg kell állapítania: a kerület lakói a korábbi polgármesternek szinte feltétlen bizalmat szavaztak: dr. Derce Tamás, az Újpestért Egyesület, a Fidesz, a KDNP és az MDF közös jelöltjeként 62 száza­lékos eredményével Újpesten győzött, s a voksokat illetően a fővárosi kerületek polgármesterei között pedig a második legtöbb szavazatot kapta. Ugyanakkor a korábbi képviselő-testületből mindössze kilencen kaptak egyéni választókerület­ben, illetve a kompenzációs lista által nyerve mandátumot. Vannak akik úgy fogalmaznak: leváltották Újpesten a testüle­tet. Mások kérdezik: vajon, a főváros egyik legjobban működő kerületében miért döntöttek így a választópolgárok? Az Újpest dr. Derce Tamás polgármestertől kérdezte: osztja-e azt a véleményt, hogy az újpestiek új képviselő-testületet akartak?- A választás óta sokan sokféle módon elemezték az Újpesten kialakult helyzetet, s mi tisztségviselők, politikai tisztet betöltők, képviselői mandátumot el­érők is elemeztük, mi is vezetett ehhez a választási eredményhez. Ha a testületet jelenleg alkotó 7 párt és az Újpestért Egyesület képviselőit kérdezné, bizo­nyára minden frakciónak meglennének a maguk ma­gyarázatai. Hogy számomra mit jelentenek a válasz­tási eredmények? Egyfelől be kell látnom, hogy rossz jósnak bizonyultam jómagam is, amikor arra számítottam: az újpestiek többsége elmegy szavazni. Jobban örülnék, jobban örültem volna, ha a választó- polgárok nemcsak egyharmada döntött volna arról, ki legyen a polgármester, kik legyenek az egyéni vá­lasztókerületben a képviselők? Másfelől nagy öröm­mel töltött el, hogy a szavazáson részt vevő polgárok valóban 62 százaléka rám voksolt, egymagám több szavazatot kaptam mint e tisztség elnyeréséért indu­ló másik három polgármesterjelölt. Ez az eredmény azonban egy korábbi meggyőződésemet is megerősí­tette, nevezetesen: a polgárok szemében az önkor­mányzatot a polgármester személye testesíti meg. S ugyan az önkormányzati munka nyilvánosság előtt zajlik, a köztudatban sajnos nem válik el élesen, hogy a jó vagy a rossz döntéseket önkormányzati bi­zottságok. alpolgármesterek, vagy épp’ a jegyző hozza. A döntéseket a lakosok általában a polgár- mestertől „származtatják”. A reám adott szavazatok nagy száma számomra tehát azt jelenti: az elmúlt négy év munkájával elégedettek voltak a választó- polgárok és személyemben látták, látják a megkez­dett munka folytatását... Ugyanakkor-s visszatérek a kérdés második részére: a szavazáson részt vevő választópolgárok amikor azonosították az önkor­mányzatot a polgármester személyével: abba nem gondoltak bele: a változatlansághoz, a folytatáshoz nemcsak a régi polgármester újraválasztása szüksé­geltetik... így fordulhatott elő, hogy a régi képvise­lők közül egyéni választókerületben mindössze ket­ten győztek: Hock Zoltán és Nagy István korábbi al­polgármesterek, akiket az a választási szövetség tá­mogatott közös jelöltként, amely engem is... • Amennyiben az Újpestért Egyesület, a Fidesz, a KDNP és az MDF helyi szervezetei között létrejött választási együttműködés eredményeként Önök több közös jelöltet indítanak, lehetséges, hogy más lenne a jelenlegi testület összetétele?- Igen, bizonyára! Illetve akkor is, ha kétfordulós lett volna a választás! Ezért említettem beszélgeté­sünk elején, a választás eredménye sok mindent je­lezhet, többek között azt is, hogy a három párt és az egyesület által létrejött polgári tömörülésben részt­vevőként rosszul mértük be esélyünket, voltak, akik túlértékelték erejüket. Ugyanakkor könnyű azt utó­lag kijelenteni: közös jelöltek nagyszámú állításával mi alkotnánk a többséget a testületben, ugyanakkor ki, vagy kik döntötték volna el, hogy X vagy Y in­duljon, vagy ne induljon, ki mondta volna ki előre, hogy Y-nak nincs esélye a győzelemre? S, ha a kö­zös jelöltek nagy számban kapnak mandátumot, ugyan melyik párt (egyesület) „igazi” képviselői len­nének? Ezért a véleményem változatlan: a választási eredmény során kialakult képviselő-testületi összeté­telt a választópolgárok egyharmadának szavazata eredményezte, amely tükrözte a májusi országgyűlé­si választások eredményét. Ilyen nagy arányú válto­zást talán nem is akartak a polgárok helyi szinten, amely más mint az országos politika. Emiatt sokan fogalmaztak az elmúlt napokban oly módon: hogy a polgármester „kisebbségben” van, legfeljebb 11 tagú támogatottsággal bír a testületben. Én azt mondom: a testület tagjai velem együtt a pártatlanság szem előtt tartását elfogadva arra tettek esküt: Újpest javát kívánják szolgálni. És ezt nem lehet,.kisebbségben” vagy „többségben” levőként, pártszíneket képviselve tenni, csak újpesti érzelmű, a kerületért felelősséget vállaló önkormányzati képviselőként. Optimista em­berként ebben bízom, erre szolgált munkájával pél­dával az előző testület is. Az új testület képviselői tudják, hogy az elmúlt négy esztendő eredményei nem törölhetők el, sőt igen magas a mérce: jól mű­ködő oktatási, művelődési ágazatot, szociálpolitikát teremtettünk. Ha a testületet alkotó „többség” - és fontos az előbbiek miatt az idézőjel - a meglévő cse­kély önkormányzati tapasztalatával erőből akarja át­ugrani a lécet -, könnyen felőrlődhet. • A testület megtartotta alakuló ülését és tagjai túl vannak már egy „rendes” ülésen, amelyen de­cember 29-én többek között a költségvetési koncep­cióról döntöttek. A közvélemény azonban személyi döntéseket is várt, nevezetesen, hogy nyilvánosságra kerüljön a bizottsági elnökök, tagok névsora, vala­mint az alpolgármester(ek) neve(i)...- Reméltem én is, hogy december utolsó napjaira megegyezés születik a bizottsági elnökök személyé­ről és a bizottságok összetételéről. Sajnos a pártközi egyeztetések ezt az eredményt nem hozták meg, de remélem, hamarosan megalakulnak az önkormány­zat bizottságai. Ami az alpolgármesterek - hiszen el­képzelésem szerint többen lennének - személyét il­leti, szintén folynak a tárgyalások. A módosított ön- kormányzati törvény szerint személyükre a polgár- mester tehet csak javaslatot, de a döntés a testületé. Mivel e témában az a véleményem, hogy közvetlen helyetteseimet nem a választási győzelem arányában szeretném kiválasztani, hanem a hozzáértés (s ebbe tartozik az is, hogy esetleg már megtapasztaltam ko­rábbi tevékenységem során munkabírásukat) alapján, vitáim vannak e nézetemet még nem osztó képvise­lőtársaimmal. Újpest érdeke azt kívánja, a 33 önkor­mányzati képviselőből mielőbb olyan kollégákra lel­jek, akikkel meg tudom osztani a város vezetésének terhét. Vannak jelöltjeim, olyanok, akikkel korábban is dolgoztam, dolgoztunk együtt, azon képviselők is számításba jönnek, akikkel most kerültem szorosabb munkakapcsolatba. Képviselőtársaim ismernek: nemcsak optimista vagyok, hanem egyben csökö­nyös ember is, aki bízik abban: a testület előbb- utóbb elfogadja a törvény által a polgármesterre bí­zott jogkört: az alpolgármesterek jelölésének tényét. A döntést megelőző konszenzus kialakítása átmeneti ideig elodázható. De pont a város működtetése érde- : kében nem célszerű hosszú ideig erre törekedni... Biztos vagyok abban, hogy az újpesti hagyományo­kat folytatva mielőbb egyezségre jutunk. Bangha Katalin Kimaradt Előző lapszámunkban közreadtuk az önkor­mányzati választások végeredményét, a mandá­tumkiosztásban részt vevő listák töredékszava­zatainál ugyan jeleztük, hogy a Munkáspárt egy mandátumhoz jutott, a kompenzációs listá­ról megválasztott képviselők sorából azonban kimaradt a Munkáspárt képviselője: Kerekes Zoltán neve. A mulasztást ezúton pótoljuk. La­punk 4-5. oldalán a 33 tagú képviselő-testület egyéni választókerületben, illetve listán man­dátumot kapott képviselőit mutatjuk be. Újpest önkormányzatának képviselő-testülete 33 tagú. A képviselők 20 egyéni választókerületből, illet­ve 13-an kompenzációs lista alapján jutottak mandátumhoz. Az önkormányzatban 7 párt és az Újpes­tért Egyesület képviselői (civil szervezet) vannak jelen. A mandátumok megoszlása a következő: • 17 egyéni választókerületben + listán egy mandátum az MSZP-é = 18 képviselő • egy egyéni választókerületi + két listás mandátum az MDF-é = 3 képviselő • egy egyéni választókerületi + két listás mandátum az Újpestért Egyesületé = 3 képviselő • egy egyéni választókerületi+ egy listás mandátum a Fidesz-é = 2 képviselő • egy listás mandátum a KDNP-é = 1 képviselő • egy listás mandátum a Munkáspárté = 1 képviselő • két listás mandátum az FKgP-é = 2 képviselő • három listás mandátum az SZDSZ-é = 3 képviselő = 33 képviselő Polgármester: de. Derce Tamás (Újpestért Egyesület, FIDESZ, KDNP, MDF)

Next

/
Oldalképek
Tartalom