Újpest, 1994 (2. évfolyam, 1-29. szám)

1994-01-08 / 1. szám

A régi házak „helyi” védelme Mi lehet a műemlékvédelmi teendője a főépítész­nek egy olyan kerületben, ahol nincsenek műem­lékek? Mielőtt Berényi András, az Újpesti Polgármes­teri Hivatal főépítésze válaszolna, egy kis magya­rázatra szorul a kérdés. Ahol ma több mint száze­zer polgár városias - részben kisvárosias - kör­nyezetben él, százötven esztendővel, ezelőtt egy uradalomhoz tartozó puszta terült el. Ezt megelő­zően pedig sem a rómaiak, sem a még régebbi kultúrák nem hagytak nyomot. így hát Újpesten egy száz év körüli épület legalábbis „műemlék jellegű”. Annál is inkább, mert a pusztából roha­mos tempóban alakult ki egy iparosodó város és az országban kevés olyan XIX. századból fenn­maradt ipari létesítmény található, amely ma is működik. Újpesten több is van belőlük.- Valóban, kerületünkben kevés az olyan épü­let, amely az Országos Műemlék Hivatal védelme alatt áll - mondja Berényi András. De mindjárt hozzá is teszi: Annál nagyobb a felelősségünk, mert így a meglevő szép épületeink és a hagyo­mányos településszerkezet megóvása teljesen az önkormányzatra hárul. A helyi védelem megszer­vezése hatalmas előkészítő munkával jár és nem kevés jogi szabályzást igényel. A két kiemelten értékes épületen, a Bródy Gimnázium és az Illek Vince utcai lakóházon túl, amelyek az OMF által védett, műemlék jellegű épületek, több száz épít­ményt vettek jegyzékbe a részletes rendezési terv keretében.- A helyi védelem azt jelenti, hogy a jegyzék­be felvett épületben a tulajdonos nem változtat­hat?- A helyi védelem nem azt jelenti, hogy a tu­lajdonos azon nem változtathat, hanem azt, hogy az értékes elemek megőrzése érdekében ezen épületek esetében speciális, az átlagostól eltérő, szigorúbb szabályok szerint kell eljárni. E szabá­lyokat fogja tartalmazni többek között az a helyi önkormányzati rendelet, amelyet 1994-ben készí­tünk elő. V. A.­FELHIVAS Közismert, hogy a lakástörvény csak keretet ad a lakásügyek intézéséhez, a részletes szabá­lyokat a helyi önkormányzatoknak kell kialakí­taniuk. A polgármesteri hivatal szakértői a lakások bérbeadásával kapcsolatos javaslataikat elké­szítették, s a népjóléti és lakásügyi bizottság megtárgyalta. A javaslatokkal és észrevételek­kel kiegészített vitaanyag elkészült. Terjedel- messége miatt megjelentetni, illetve az érdek- képviseleti szerveknek megküldeni nem tud­juk. Azonban minden érdeklődő számára lehe­tővé tesszük, hogy az elgondolásokkal megis­merkedjen, s az ezzel kapcsolatos álláspontját kifejtse. Az elkészült dokumentum megtekint­hető az ügyfélszolgálati irodákon teljes munkai­dőben. Az észrevételeket és javaslatokat írásban kérjük eljuttatni a népjóléti és lakásügyi bizott­ság címére: Bp. IV., István út 14. Nagy István alpolgármester Az önkormányzat támogatásával Lapunkban az elmúlt évben rendszeresen tájékoztattuk ol­vasóinkat, hogy az önkormányzat közművelődési, oktatási bizottsága mely civil szervezeteket támogatott a 10 milliós, elkülönített pénzalapból, továbbá mely diáksportköröket, diák sportegyesületeket és felnőtt sportegyesületeket támoga­tott at, úgynevezett sportalapból. A KÖB legutóbbi ülésein a következő döntéseket hozta (összeállításunkban közöljük a támogatást kapó szervezeteket, s a támogatás összegét): A sportalapból támogatták: az Újpesti Delfinek Sport Egyesületet 50 000 forinttal az Erzsébet u. 31. Általános Iskolát 150 000 forinttal a Pozsonyi Úti Általános Iskolát 100 000 forinttal az UTE utánpótlását 2 000 000 forinttal A Civil Szervezetek Alapjából támogatták: a Szent István Király Szalézi Plébániát 100 000 forinttal a Rex Kutyaotthon Alapítványt 200 000 forinttal a Szándék Alapítványt 200 000 forinttal a Dalszínház Művészbarátok Egyesületét 50 000 forinttal az Újpesti Városvédő Kört 200 000 forinttal a Drog Stop Budapest Egyesületet 400 000 forinttal a Gyermekanimátorok Egyesületét 500 000 forinttal A tisztségviselők fogadóórái (Városháza, 1042 Bp., István út 14.) dr. Derce Tamás polgármester: minden hónap első szerdája 14.00-16.30 óráig a II. emelet 52-ben. dr. Vitáris Edit jegyző: minden hónap harmadik szerdája 14.00-16.30 óráig a II. emelet 55-ben. Hock Zoltán alpolgármester: közművelődés, okta­tás, iskolák, óvodák, sport, helyi sajtó, közérdekű kérdésekben eljárás. Minden hónap második szerdája 14.00-16.30 óráig a II. emelet 68-ban. Vajda Pál alpolgármester: helyiséggazdálkodás, városüzemeltetés, közterület, Vagyonkezelő RT, in­gatlanvásárlás, vagyonhasznosítás, közérdekű kérdé­sekben eljárás. Minden hónap harmadik szerdája 14.00-16.30 óráig a II. emelet 68-ban. Nagy István alpolgármester: (népjóléti, szociális és lakásügyek). Minden hónap negyedik szerdája 14.00-16.30 óráig a II. emelet 55-ben. A tisztségviselők fogadóóráira az ügyfélszolgálati irodában lehet bejelentkezni, személyesen, vagy te­lefonon. Jól jött a segítség A Budapest IV. Kerület Újpest Önkormányzat népjó­léti és lakásügyi bizottsága az Újpesten működő tár­sadalmi szervezetek, egyházak karácsonyi rendez­vényeinek támogatására meghirdetett pályázatára ­amelyet lapunkban is közzétettünk - beérkezett igé­nyékét a következőképpen bírálta el: 1. Regnum Marianum Újpesti Egyesülete 25 000 Ft 2. Újp.-Újvárosi Református Leik. Hivatal 25 000 Ft 3. Újp.-Belsővárosi Református Egyházközség 40 000 Ft 4. Szt. István Király Szalézi Plébánia (Clarisszeum) 30 000 Ft 5. K.megyeri Szt.háromság Plébánia 50 000 Ft 6. Újpest-Megyeri Nagyboldogasszony Plébánia 25 000 Ft 7. Újpe%t—Kertvárosi Római Katolikus Plébánia 25 000 Ft 8. Újpesti Baptista Gyülekezet 40 000 Ft 9. Tanoda Téri Általános Iskola 5 000 Ft 10. „Stresszmentes Iskolakezdés” Szülői Közösség 10 000 Ft 11. Magyar Vöröskereszt AEOB Klubja 30 000 Ft 12.33. Sz. Gr. Széchenyi I. Cserkészcsapat 10 000 Ft 13. INTARZIA Káposztásmegyeri Nagycsaládosok Egyesülete 50 000 Ft 14. Mozgássérültek Újpesti Klubja 100 000 Ft 15. Pedagógus Szakszervezet 35 000 Ft Uszóverseny December 10-én nagysikerű gyermekúszóversenyt rendezett a polgármesteri hivatal sportirodája és a Delfin Sport Egyesület az Újpesti Uszodában. A meghívottak, az óvodák és az általá­nos iskolák közül azok voltak, akik a jelenleg folyó úszások­tatáson részt vesznek. A díjak, oklevelek, csokik, torták gaz­dára találtak, a megjelent szülők örömmel tapasztalták a gye­rekek tudását. Tavasszal az összes általános iskolás meghívá­sával tervezünk egy úszóversenyt. Ihász Sándor sportiroda-vezető A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE: Hétfő: 14.00-18.00 óráig Szerda: 10.00-18.00 óráig Péntek: 8.00-11.30 óráig AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA a Városházán, az István út 14. alatt (Telefon: 169-3333), Káposztásmegyeren a Galopp u. 10-12. alatt (Telefon: 180-6526) fogadja az ügyfeleket az alábbiak szerint: Hétfőn: 8.00-18.00 óráig Kedden: 8.00-16.00 óráig Szerdán: 8.00-18.00 óráig Csütörtökön: 8.00-16.00 óráig Pénteken: 8.00-12.00 óráig Munkaidő után és hétvégeken a 169-3420-as telefonszámon üzenetrögzítő fogadja a Városházán a közérdekű bejelentéseket. Káposztásmegyeren pedig a Galopp utcai ügyfélszolgálati iroda telefonszámán (180-6526) jelentkezik az üzenetrögzítő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom