Újpest, 1993 (1. évfolyam, 1-24. szám)

1993-11-13 / 21. szám

smmsmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm ÚJPEST Döntések: hosszú viták után Közérdekű témákat tárgyalt október utolsó keddjén Új­pest önkormányzatának képviselő-testülete. Az ülés leve­zető elnöke dr. Derce Tamás polgármester volt. A testületi ülésen 7 napirend megvitatásához láttak hozzá, és „első körben” szociális témákat tárgyalt a testü­let. Először dr. Héjjáné Zách Judit, a szociális iroda veze­tője és Nagy István szociális alpolgármester tárta a testület elé azt az önkormányzati rendelet-tervezetet, amely a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igény- bevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szólt. A rendelettervezet célja, hogy a szociális igazgatásról és szo­ciális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényből, valamint ezt követő két kormányrendelet alapján a helyi életviszo­nyokat figyelembe véve, meghatározza és szabályozza a szociálisan rászorulók részére megújítandó alap- és szako­sított ellátásokat, a fizetendő térítési díjak mértékét. A ter­vezetet kisebb módosítások figyelembevételével a testület elfogadta, lényeges pontjairól a tervezetet előterjesztő iro­davezető segítségével következő lapszámunkban részletes tájékoztatást nyújtunk olvasóinknak. A második napirendi pontként Madaras Judit, a népjó­léti osztály vezetője, valamint Nagy István szociális pol­gármester terjesztette a testület elé azt a pénzbeli és termé­szetben nyújtott szociális ellátásokról szóló korábbi önkor­mányzati rendelet módosítására tett javaslatot, amelyben a szakmai érvek és ellenérvek, a frakcióvélemények csatájá­ra került sor, és amely végül is hosszas vita után ered­ménytelen szavazást hozott. A vitában részt vevők: Csiz- már Gábor (MSZP), Ferenczi Sándor (SZDSZ), Nagy Ist­ván (Fidesz) és Vajda Pál (MSZP) Simonfi Sándor (MDF) a többszöri frakciószünetek ellenére sem tudták képviselő­társaikkal a szavazást új rendelet megalkotásával zárni. A vagyon nem csökkent Vita nélküli napirendként „futott le” az a tájékoztató, melyet Vajda Pál (MSZP) gazdasági alpolgármester tárt - az önkormányzat vagyoni helyzetéről - a testület elé. Mint ahogyan lapunkban a korábbi testületi ülésről tudósítva is beszámoltunk, a képviselőcsoportok kérése volt, hogy a költségvetés félévi helyzetéről adott tájékoztatás után, amely a pénzforgalom adatait tartalmazta, a vagyonhelyzet változásait bemutató tájékoztatást is készítsen el a szakte­rület. A beszámoló kiemelte: vagyoni helyzet felmérése egy olyan nyilvántartáson alapul, mely még így sem teljes körű. Amikor a vagyonátadó bizottság az újpesti önkor­mányzatnak tulajdont adott át, címfelsorolás alapján tette, számtalan ingatlannak emiatt például a mai napig nincs ér­téke. A reális felméréshez még hosszú idő kell, no és pél­dául a vagyonkataszter felfektetése. Mindezek ellenére, amint a kiadott írásos anyagból is kitűnt: Újpest önkor­mányzatának vagyona nem csökkent. Egyetlen példát emelt ki a gazdasági alpolgármester: a IV. és a XV. kerü­leti IKV szétválásával is magyarázható lett volna. Az al­polgármester tájékoztatójában kiemelte, Újpest vagyona azonban a bérlakások elidegenítésével csökkenni fog és hozzáfűzte: 11000 lakás megvétele, illetve adásvételi szer­ződésének megkötése vár még előreláthatóan ebben az év­ben az Újpesti Vagyonkezelő Rt.-re. A képviselőtestület elfogadta Vajda Pál tájékoztatóját. Negyedik napirendi pontként dr. Vitáris Edit jegyző is­mertette a köztársasági megbízott testületi határozatokra vonatkozó törvényességi észrevételeit, amelyeknek helyt adott a képviselő-testület. Nemcsak nevében változik Hock Zoltán kulturális alpolgármester ismertette azt a javaslatot, amelyet a KÖB (az önkormányzat közművelő­dési, oktatási bizottsága) készített a pedagógiai kabinet át­szervezéséről. Mint ahogyan az alpolgármester kiemelte: az átszervezési javaslattal az intézmény szervezeti műkö­dését kívánják korszerűsíteni. Az új oktatási törvény meg­határozza ugyanis a pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatkörét és az önkormányzat fenntartói irányításában ellátandó feladatait, mely a pedagógiai kabinet addigi te­vékenységének bővülését vonja maga után. A korábbi ke­retek szűknek bizonyulnak, s mindezeket figyelembe véve a közművelődési, oktatási bizottság javasolta a képviselő- testületnek a pedagógiai kabinet átszervezését, oly módon, hogy 1994. január elsejétől gazdaságilag, részben szak­mailag önálló pedagógiai szolgáltató intézmény a további­akban központként működjön, rendelkezzen saját költség- vetéssel, s munkatársai a központ álláshelyeire kinevezett alkalmazottak legyenek, akikre vonatkozóan a munkáltatói feladatokat az önkormányzat képviselő-testülete által kine­vezett vezető lássa el. A pedagógiai központ alapító okira­tát a decemberi üésen terjesztik a testület elé. amely elfo­gadta az előterjesztést, így várhatóan lesz lehetőség aira, hogy egy valóban korszerű pedagógiai szolgáltató központ működjön Újpesten. Hatodik napirendi pontként a testület helybenhagyta a népjóléti és lakásügyi bizottság által előterjesztett határo­zati javaslatokat a munkanélküliek jövedelempótló támo­gatására irányuló megszüntető határozatok, valamint az el­ső lakáshoz jutó fiatal házasok részére adható 150 ezer fo­rintos vissza nem téríthető támogatásra vonatkozó elutasí­tó határozatok fellebbezésének előterjesztésére. Ki legyen a„gazda?” Majd ismét hosszan tartó vita követte azt a javaslatot, amelyet Nagy István szociális alpolgármester a IV. kerüle­ti felnőtt- és gyermekszakrendelő önkormányzati átvételé­vel kapcsolatban tárt a képviselő-testület elé. Az előter­jesztés végére a bizottság is három határozati javaslat kö­züli választást látott célszerűnek. Hiszen vannak érvek, el­lenérvek a felnőtt- és gyermekszakrendelő átvételére egya­ránt. Utalt arra is, hogy egy évvel ezelőtt az önkormányzat átvette a gyermek-háziorvosi szolgálatot, s a rendelés a há­ziorvosi szakrendelésre épült. Amennyiben a testület az át­vétel mellett dönt - emelte ki a szociális alpolgármester, s e feladatra többletforrást fordít, akkor a jelenleginél maga­sabb színvonalat lehet nyújtani - vélte. Majd a vitában pro és kontra érvek és ellenérvek hangzottak el. Dr. Fellegi Bé­la tiszti főorvos az átvétellel járó nehézségekről, anyagi tér­itekről szólt, arra cáfolt rá a gyermekrendelő főorvos asszo­nya, dr. Erdei Zsuzsanna. S más oldalról világította meg a kérdést a gazdasági alpolgármester is, majd dr. Koffler Sándor (SZDSZ) képviselő - aki arra utalt. Újpesten ha­gyományai vannak a gyermekszakrendelőnek, ezeket pedig meg kell őrizni. Helmeczi Imre (MDF) a gyermekek szem­szögéből nézte a kérdést, úgy vélte, jobb lenne, ha az újpes­ti önkormányzat biztosítaná ellátásukat, majd dr. Szabó Pé­ter Pál (SZDSZ) képviselő az átvétellel járó eszközfeltéte­lekről beszélt és nem javasolta az átvételt. Dr. Sefcsik And­rea (SZDSZ) annak a delegációnak a kérését tolmácsolta, akik felkeresték e témában kérdéseikkel. Vajda Pál alpolgármester az MSZP-képviselőcsoport álláspontjaként mondta el, hogy támogatja a népjóléti és lakásügyi bizottság álláspontját. A gyermekszakorvosi rendelő átvétele mellett érvelt, az egészségügyi alapellátás átvételéből tapasztalták, hogy az átvétel után nem történt színvonalromlás, sőt némi javulás érzékelhető, miközben elmondható az egészségügy általános helyzetére, hogy egyre nehezebb körülmények között működik és látja el szakmailag feladatát. Ferenczi Sándor (SZDSZ) elmondta, hogy frakciója a gyermekrendelő átvételét támogatja, de felhívta a figyelmet arra: a jelen választási ciklus alatt további egészségügyi in­tézményeknek vagy egyéb terhek átvállalásának - vélemé­nyük szerint - az önkormányzat nem tud eleget tenni. Mivel a vitában többen hosszasan szóltak hozzá, a pol­gármester összegezett: a képviselők nagy része az átvétel mellett szólt - mondta -, Kató Árpád (SZDSZ) képviselő pedig ügyrendi javaslatként szavazásra szólított. Helmeczi Imre és Csizmár Gábor képviselők még arról szóltak: nem lehet pusztán pénzkérdés a döntés. Utóbbi meg is toldotta azzal: a gazdasági alpolgármester is megnyugtatta azzal, van arra anyagi fedezet, hogy az Újpesten lakó 30 000 kis­gyermek egészségügyi ellátásáról a lakossághoz közelebb álló önkormányzatnak kell a legnagyobb felelősséget vállal­nia. Ezért támogatja a gyermekszakorvosi ellátás átvételét. A képviselő-testület végül is úgy döntött, hogy a fel­nőtt szakrendelőt nem veszi át, a Jókai utcai gyermekren­delőt viszont igen, de az átvétel pontos időpontját a követ­kező testületi ülésen születő döntés során határozzák meg. bk dj@pDi] dl dgy bmzáA□□□ Nem tévedés, nem az Újpest Színház legújabb bemutatójának címét írtuk el, hiszen Újpesten már mindenki tudja, a nem kávézók is, hogy Pierre Chiara kétértelmű bolondozásának címe a „Jöjjön el egy kávéra hozzánk" címet viseli. Hogy a kávéból hogyan lett mégis vacsora? Az Újpesten lévő Csülök vendéglő tulajdonosa, Kertész József felajánlotta: a színházszerető no és -látogató né­zőket örömmel várja vendéglőjében egy tetszőleges időpontban vacsorára vagy ebédre. A meghívásnak az Újpest Színházba szóló színházjeggyel lehet eleget tenni, Kertész úr ajánlata pedig imigyen szól: ha valaki a színházjegye árának kétszeresét rendeli ételből, a színházjegyet teljes áron beszámítják a számlába. A meghívás nemcsak „a kávéra”, hanem az Újpest Színház vala­mennyi előadására kiadott jegy alapján érvényes. Hogy mi ebből a haszna - a reklámon túl - Kertész Józsefnek? Ne firtassuk - véli az igényes szórakozást az igényes vendéglátással párosító vendéglős. Annyit azonban kér: célszerű előre asztalt rendelni a 169-0202-es telefonszá­mon, vagy a helyszínen: a Reviczky u. 36. szám alatt a Csülök vendéglőben. b PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest IV. kér. Újpesti Önkormányzata pályázatot hirdet a korábban pedagógiai kabinetként működő új funkciójú - pedagógiai szakmai szolgáltató - intézmény ve­zetői munkakörének betöltésére. Az álláshely betöltésének feltételei:- szakirányú egyetemi végzettség,- 10 éves szakmai, minimum 5 éves vezetői vagy szaktanácsadói gyakorlat,- büntetlen előélet,- előny az idegen nyelv ismerete, pedagógiai publikáció. A pályázat tartalmazza a pályázó:- részletes szakmai életrajzát,- az intézmény vezetésére vonatko­zó koncepcióját,- iskolai végzettséget tanúsító oki­ratok) hiteles másolatát, erkölcsi bi­zonyítványát. A pályázatot 1993. november 30-ig lehet benyújtani a Budapes IV. kér. Polgármesteri Hivatal Személy- és Munkaügyi Irodáján (1041 Budapest, István út 14.). A pályázókat az önkormányzat teszt- vizsgálatra küldi. A pályázatokat szakmai zsűri véleményezi. A munkakör betöltésének kezdete: 1994. január 1. Besorolás, illetmény: az 1992. XXXIII. törvény alapján. További információk az 169-3333/219 telefonon kérhetők.

Next

/
Oldalképek
Tartalom