Újpest, 1993 (1. évfolyam, 1-24. szám)

1993-02-06 / 1. szám

A kert a szaléziaké Újpesten, a Zichy Mihály utca régi, de takaros házai kö­zött egy embermagasságban gazzal benőtt telek hívja fel magára a figyelmet. Egyik oldalán a római katolikus plé­bánia felé vezető keskeny gyalogösvény fut, a másik olda­lán hatalmas nagy, ezüst színű hőtávvezeték. Ez az a föld, azaz 1470 négyzetméter alapterületű, kert megnevezésű telek, amely a IV. kerületi önkormányzat képviselő-testü­letének döntése alapján visszakerül az egyházhoz. Neveze­tesen a Szalézi Szent Ferenc Társaság Szent István Királyi Tartományához... Az önkormányzat több egyházzal több telek és épület tulajdonjogát szeretné tisztázni - mondja dr. Vitáris Edit jegyző. - A szaléziaknak visszaadott telek első a sorban, és bizonyos értelemben mindkét fél számára példaértékű, rövid idő alatt és „közmegelégedésre” sikerült a döntést előkészítenünk majd meghoznunk. A telek sajnos nem beépíthető, hőtávvezeték húzódik az egyik oldalán. Az egyház visszaigényelte. Jogos tulajdona. Bár, hogy szol­galmi útról gondoskodnia kell, behatárolja a telek hasz­nálhatóságát.- Mit kezdenek ezzel a területtel? - kérdeztem Tímár Mihály ekonómust, aki a szaléziakat képviselte az önkor­mányzati testületi ülésen.- Régi vágyunk volt, hogy ezt, a mások számára érték­telen kertrészt visszakapjuk - mondja az ekonómus. Aki ismeri a templomot, tudja, hogy elölről négy méter magas, csúf betonkerítés takarja. Az épület maga műremek, ráadá­sul becses az újpestieknek, hiszen a városrészt alapító Ká­rolyi István gróf karitatív ügyek iránt fogékony feleségé­ről, Clarissáről kapta a nevét. Nos a templom, a hozzá kapcsolódó plébánia, hátulról, a Zichy Mihály utcából nézve sem „fest jobban”. Az itt meghagyott keskeny gya­logösvényen lehet bejutni a plébániához. Most, hogy a kert teljes egészében a szalézi rendhez tartozik majd, lehetőség lesz a rendbehozatalára és szeretnénk - a plébános úrral egyetértésben - egy kis játszóteret kialakítani. Remélve, a környékbeli emeletes házakból és máshonnan is érkeznek majd a szabadidő eltöltésére gyermekek. Mivel a telekre építeni nem lehet, hosszabb távon a plébánia bővítését cé­lozzuk.- Hogy a gyermekekkel kívánnak foglalkozni, számukra legalább egy játszótér „erejéig” kedvezni, egybecseng a szaléziak régóta követett eszméjével és a kicsinyek szerete­• tével...- Valóban. Katolikus szerzetesrendünket Don Bosco - Bosco Szent János - alapította 1855-ben. Feladatunknak az ifjúság, elsősorban az elhagyott, illetve árván maradt gyermekek képzését és nevelését tekintjük. Don Bosco a rendet a szelídség és jóság szentjéről, Szalézi Szent Ferencről nevezte el, kifejezve ezzel, hogy tagjaitól sem vár különleges életvitelt, csak olyat, amilyen minden ke­reszténytől elvárható. Mi nem kérdezzük, ki milyen vallá- sú, ha bajba jutott, szeretnénk segíteni, a támaszává válni. Ilyen értelemben megelőző munkát is végzünk, a már megtévedt ifjakat pedig szeretnénk a társadalom becsüle­tes tagjaivá nevelni. S, ha ezt a nevelőmunkát kulturált kö­rülmények között végezhetjük, ez külön örömmel tölt el bennünket. Ehhez ad majd segítséget az a kertnyi földterü­let is, melyet Újpesten ismét birtokba vehetünk... Segítség a szülőknek Az óvodásból iskolás lesz Nem kevesebbre, mint az újpesti általános iskolák ajánlatának összegyűjtésére és kiadványba szer­kesztésére vállalkozott immár második alkalommal a IV. Kerületi Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága, népszerű nevén a K. 0. B. Cél­jak az volt, hogy megkönnyítsék a szeptembertől el­ső osztályba menő kicsinyeknek, azaz elsősorban szüleiknek az iskolaválasztást. Az Újpesti Gyer­mek- és Ifjúsági Ház segítségével megjelentetett ki­adványt az elmúlt napokban valamennyi nagycso­portosóvodás térítésmentesen vihette haza. Mint az előszóban is olvasható: Újpest valamennyi, szám szerint 21 általános iskolájának igazgatóját kérték fel, írja le mindazt, amit nyújtani tadnák a kisgyer­mekeknek, igy iskolánként megtalálható, hol mi­lyen pedagógiai munka folyik, hány első osztályt in­dítanak, milyen tagozatok, szakkörök közül vá­laszthatnak az 1993/94-es tanévben a családok. A kiadvány valóban segítség, sőt érdekes olvas­mány azoknak Ls, akik majd később kerülnek szem­be az iskolaválasztás terhével. Nem is ünneprontás­ként szánjuk: a valóban igényes nyomdai kivitelű füzetben célszerű lett volna röviden bemutatni az említésre kerülő oktatási programokat, hiszen a Lovász- Ramankovics- és Nyik program, vagy ép­pen a Zsolnai, a Tolnainé féle program lényegével sok szülő nincs tisztában, és sajnos e kiadványból sem lesz tájékozottabb. Az Újpesti Gyermek- és ifjúsági Házban február 22-27. között e témához kapcsolódva megrendezik az Általános iskolák Börzéjét. Biztosítva ezáltal, hogy a program során a szülök az előbbi és sok kér­désükre szakavatott személyektől kaphassanak fel­világosítást. Érdekli Önt, hogyan lehet UU U V w forintból legálisan milliókat teremteni? Kezdő vállalkozások, reklámszervezők, kialakult értékesítési hálózatok tagjai! Várjuk jelentkezésüket egy nemrég indult hálózat bővítéséhez. •Sándor Attila 112-5160 Molnár László 157-3437 Nagy Jánosné 180-6370 ezt kár kihagyni... tc/vclé-ii* Reklámfény Stúdió_____________ 1046 Budapest. Lóverseny tér 5. 1 Telefon/Fax: 1 Ó0-6370 Fény! Reklám! Érvényesülés! Világító reklámtáblák! Kül- és beltéri reklámhordozók, forgó cégérek, világitó betűk, cégtáblák, piktoqramok, eligazító táblák, fényújságok, reklámgrafikai megoldások HULLÁM­SÍRBAN Január közepén, egy csütörtöki napon hallottuk a borzalmas hírt, magyarok is tartózkodtak a Balti­tengeren szerencsétlenül járt lengyel komphajó fedélzetén. Egyikük, Small István neve Újpesten so­kaknak ismerős. Talán még fel is idéződik egy fia­talember arca, alakja, aki szövőgépeket javított Small István édesapja, akit szintén Small István­nak hívtak, az Újpesti Gyapjúszövőgyárban dolgo­zott művezetőként, az édesanya ugyanott volt a szö­vődében. Amikor pályaválasztásra, továbbtanulásra került sor, talán családi vitát sem okozott, a fiú mi­lyen szakmát válasszon. Tizenhét évesen ifjabb Small István a szülei munkahelyén ismerkedett a szövőgépek bajaival és hat éven át keresték a szö­vőnők az ifjú mestert, ha elromlott a gépük. Sajnos, ma már nem lehet megkérdezni tőle, a csattogó monstrumokból lett-e elege, vagy a több műszakból? Talán a szövődé csarnoka bizonyult szűknek a Berni utcában? Többre, másra vágyott? Mindezt csak találgatni lehet. Tény: a katonaság után az Ikarushoz ment dolgozni, onnan a Volán­hoz. „A gépkocsivezető szakmát nagyon szeretem” - mondogatta többször is. Nagy szerencsének érez­hette, mikor ahhoz a magyar közlekedési vállalat­hoz került, ahol a legtöbb lehetőség adódott e föld­rész bebolyongására, ahol addig csak térképen lá­tott, könyvekben olvasott országokba, városokba juthatott. A Hungarocamionnál jól érezte magát, hi­szen azt csinálta, amit szeretett A kollégák között nagy népszerűségnek örvendett az örökösen jóked­vű, viccmesélésre, egy kis ugratásra mindig kapható pilóta. Teltek-múltak az évek, kilométerek tízezreit tette meg a szürke szalagon. Idén januárban Lengyelor­szágba szólította őt a fuvar. Megérkezett. Lerako­dott, az újabb rakományért Svédországba kellett át­mennie. Hosszú évek óta ezen a vonalon kompoz- nak a kamionok át a Balti-tengeren - a svéd Ystad- ba. A vagonokat, a kamionokat, a személykocsikat most is elhelyezték a kompon, a pilóták - valószí­nűleg szokás szerint - felmentek a kabinjukba. Ta­lán egy kicsit beszélgettek még, aztán aludni tértek. Innen, hogy velük mi történt pontosan, nem tudjuk, lehet soha nem is fogjuk... Azon a csütörtöki napon, mikor meghallottuk a hírt, még nagyon bizakodtunk, aztán reményked­tünk, végül valamiféle csodát vártunk. De egyre rosszabbat sejtetők voltak a tudósítások. Az a lég­buborék, melytől azt vártuk, életben tartja az embereket, mint afféle buborék, nem bizonyult hosszú életűnek. Szétpattant azzal az értesítéssel, hogy a hajó a tenger mélyére süllyedt, az 1967 óta nem tapasztalt ítéletidő nem csendesedett, a mentő­búvárok nem tudtak lemerüloi. Small Istvánt, 14 sorstársával együtt, ezideig nem találták meg. A tragédia mélyen megrendítette az embereket, hiszen elkerülhető lett volna. Öreg, rossz komp, emberi mulasztások sorozata, tomboló természeti erők - és 39-en lelték a halálukat a tízméteres hullámok között a 2 fokos vízben. A töb­bi utas eltűnt. A szakértők minden bizonnyal kiderí­tik, mi okozta a szörnyű katasztrófát. Biztosan meg­szigorítják a biztonsági intézkedéseket is. De ez a kétség és remény között napokig hánykolódó csa­ládtagok, rokonok, ismerősök fájdalmát nem tudja enyhíteni. Papp Erzsébet

Next

/
Oldalképek
Tartalom