Hírhozó, 2016 (26. évfolyam, 1-16. szám)

2016-01-21 / 1. szám

Segítség a kárpátaljai Csonkapapinak Karácsonykor fény gyűlt a falu főutcáján December 21-én Kárpátalján járt Riz Levente polgármester és Fohsz Tivadar alpolgármes­ter. A delegáció Csonkapapira vitte el Rákosmente karácso­nyi ajándékait. A XVII. kerü­leti közadakozás segítségével sikerült kiépíteni a közvilágí­tást a falu főutcáján, a 26 vil­lanyoszlopon már új LED- fények gyúltak advent idején, így esténként már nem kell a lakosoknak a vaksötétben botorkálniuk. A polgármes­teri keretből további 300 ezer forintot fordítva a helyi óvo­dának és iskolának vásároltak játszó- és taneszközöket. Az általános iskolába 95 ma­gyar gyermek jár, akik korszerű számítógépeket, zenelejátszót, füzeteket, írószert, sporteszkö­zöket és tanításhoz szükséges egyéb tárgyakat kaptak. Az is­kola tornatermének a padlózata még hiányzik, ami megnehezíti a tornaórákat. Az iskola igazga­tója, Károly László örömét fe­jezte ki, hogy az anyaországban gondolnak rájuk. Az itt élők újévi kívánsága egyértelmű, le­gyen végre béke Ukrajnában, mert a viszályoknak a lakosság issza meg leginkább a levét. A jövő nagy kérdése, hogy meg­marad-e itt a magyarság, hiszen a fiatalok nagy része a mostoha élethelyzet miatt külföldön vál­lal munkát. így lassan csak az idősebbek maradnak a falvak­ban, ez viszont a magyar iskolák létét is veszélyezteti. A 35 férőhelyes óvodába porszívót, mikrohullámú sü­tőt, DVD- és zenelejátszót és sok-sok játékot juttatott el Rákosmente városvezetése. A következő helyszín Csonkapapi református temploma volt, az itteni gyülekezet már 1646-tól református hitet valló, önálló anyaegyházat alkotott. A 450 éves múltra visszate­kintő Csonkapapi gyakorlatilag teljesen magyarlakta település, ahol egy pedagógus havi kere­sete átszámolva 18 ezer forint. A falu az elmúlt, viharos év­században ötféle államhatalom fennhatósága alatt állt (Oszt­rák-Magyar Monarchia, Cseh­szlovákia, Magyar Királyság, Szovjetunió, Ukrajna), sok-sok nehézségen ment keresztül, és most is emberpróbáló időszakot él át. Ezt saját szemünkkel is megtapasztalhattuk. Akinek lehetősége van, tá­mogassa a települést az önkor­mányzati gyűjtőszámlán keresz­tül! Köszönjük! Horváth Tibor JSéí Rákosmenti Segítség Kárpátaljának 11784009 15517007 10470002 B ** |- S I * • * • I M •• - *+• Tűzoltók újévi köszöntője Személyesen köszöntötte Tollár Tibor tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Ka­tasztrófavédelmi Igazgatóság főigazga­tója a szilveszterkor szolgálatban lévő állományt a Bakancsos utcai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon. A december 31-i óévbúcsúztató látogatáson jelen volt Rákosmente Önkormányzatának kép­viseletében Riz Levente polgármester, Csepetiné Gébele Judit, a XVII. kerületi Kormányhivatal vezetője, Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Fővárosi Ka­tasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Jambrik Rudolf tűzoltó ezredes, a Dél-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Ribai László tűzoltó alezredes, megjelen­tek a szomszédos kerületek tűzoltóparancs­nokai, az önkéntes tűzoltó egyesületek ve­zetői. A katasztrófavédelem az év minden napján huszonnégy órás, állandó készen­léttel gondoskodik a lakosság folyamatos mentő-tűzvédelméről, az állampolgárok biztonságáról. Ez alól természetesen egyik ünnepnap sem kivétel, ezért hagyomány, hogy az év utolsó napján a Katasztrófa- védelem vezetői személyes látogatással és koccintással köszöntik a december 31-én szolgálatot adó tűzoltókat. Az óévbúcsúztató látogatás alkalmával Tollár Tibor főigazgató gratulált Buda­pest legnagyobb kerületi tűzoltó-parancs­nokság állományának, amely Ribai Lász­ló tűzoltóparancsnok vezetésével kiváló munkát végzett a 2015-ös esztendőben. A főigazgatói köszöntőben elhangzott, nyugodtnak és szerencsésnek mondható a mögöttünk lévő esztendő, hiszen a nagy katasztrófák elkerülték hazánkat, majd vé­gezetül szilveszter éjszakájára csendes, de éber szolgálatot kívánt a szolgálatban lévő tűzoltóknak. Rákosmente Önkormányzata az elmúlt öt évben közel 20 millió forint értékben tá­mogatta a kerületi Tűzoltó-parancsnokság munkáját, életmentő eszközöket vásárolt, egyúttal a tavalyi évben megvalósulhatott a laktanya épületben egy sószoba kialakí­tása, amit az óévbúcsúztató rendezvényen Riz Levente polgármester társaságában te­kintett meg Tollár Tibor országos főigaz­gató és Varga Ferenc budapesti igazgató.. Szakács Zsuzsa JSéí 2 HÍRHOZÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom