Hírhozó, 2010 (20. évfolyam, 1-21. szám)

2010-04-22 / 7. szám

Jó hírek a Fővárosi Közgyűlésből Újabb kerületi beruházások kapnak zöld utat Rákosmente fejlesztései sorozatban kerülnek napirendre Budapest „parla­mentjében". A márciusi és áprilisi Fővárosi Közgyűlés ülésén a XVII. kerü­let több beruházását is megtárgyalják. Márciusban a kerület kérésére a fővá­ros 85 millió forintot szavazott meg a Pesti út felújításához kapcsolódóan csapadékcsatorna kiépítésére, áprilisban pedig Rákosmente szociális város­rehabilitációs pályázatának támogatásáról, a Pesti út menti kerékpárútról, valamint a Pesti úti buszsáv továbbépítéséről szavaznak a képviselők. ugyanis amennyiben kedvező döntésnek kö- megvalósul a Budapest szönhetően Rákosmen- teljes körű szennyvíz- tén esedékes. 'S. Horváth Tibor 85 millió a Pesti úti vízelvezetésre A Hírhozó előző szá­mában már beszá­moltunk arról, hogy a Fővárosi Közgyűlés márciusban 85 millió forintot szavazott meg Rákosmentének csapa­dékcsatorna építésére. A Pesti út jelenleg is zaj­ló felújítása során me­rült fel a csatorna iránti kerületi igény, amely a főút és a párhuzamos területek vízelvezetését szolgálja. Az előterjesz­tést Riz Levente fővárosi képviselőként elkészí­tette, majd támogatását kérte Gy. Németh Erzsé­bet és Devánszkiné Mol­nár Katalin szocialista képviselőknek, végül közösen nyújtották be a javaslatot, amelyet a Fővárosi Önkormány­zat egyhangúan foga­dott el. Rákosmente elsőbbséget élvez a csatornázás során Szintén a márciusi köz­gyűlés szavazta meg Szaniszló Sándor, Gy. Németh Erzsébet és Devánszkiné Molnár Katalin fővárosi képvi­selők javaslatát, amely Pestszentlőrincnek és Rákosmentének kedve­ző. A határozat szerint csatornázása projekt, akkor a XVII. és a XVIII. kerületben kell elsőként kezdeni a kivitelezést. Korábban már beszá­moltunk arról: 2007. ja­nuár 1-től a Főváros vette át a budapesti ke­rületektől a szennyvíz- csatornázás feladatát. A több mint 40 milliárd forint összértékű pro­jekt azonban nem ha­lad, a főváros a finan­szírozást uniós pályá­zat révén tervezi meg­valósítani, amely azóta sem zárult le eredmé­nyesen. A ma ismert ütemterv szerint 2011- ben történhet az első kapavágás, amely a Kerékpárút és buszsáv, szociális város rehabili táció Az április 29-én terve­zett Fővárosi Közgyűlés ülés napirendjén is bő­ségesen szerepelnek rákosmenti fejlesztések, amelyek kezdeménye­zője a kerületi önkor­mányzat - adta hírül április 20-án a Fővárosi Önkormányzat webol­dala, a www.buda- pest.hu. Az előterjesztéseket a Főpolgármesteri Kabi­net április 19-i ülésén előzetesen jóváhagyta. Támogatták az uniós tá­mogatási szerződés megkötését a Pesti út mentén az Elágazás és a Kucorgó tér között ki­építendő kerékpárút ér­dekében. A beruházás­hoz 20%-os önerőt biz­tosítanak. Hasonlóan támogat­ták a rákoskeresztúri buszkorridor tovább­építését lehetővé tévő uniós projektet. A Csa­bai út és a Maroshévíz utca közötti szakaszon a városközpont irányá­ban kiszélesítik a Pesti utat és önálló, kamerák­kal védett buszsávot építenek. Az összesen 234 millió forintból megvalósuló projekt költségeiből 176 milliót biztosít az Európai Unió. A Főpolgármesteri Kabinet végül döntött arról is: támogatja Rá­kosmente Önkormány­zatának szociális város­rehabilitációs pályáza­tát. A XVII. kerület vá­rosvezetése a Ferihegyi út - Kaszáló utca - Pesti út - Bakancsos utca - Gyökér utca - Pesti út által határolt terület megújításához kíván a most zajló városköz­pont-beruházás folyta­tásaként újabb uniós forrásokat igénybe ven­ni. A terület egy része fővárosi tulajdonban van, ezért szükséges, hogy a közgyűlés tulaj­donosi hozzájárulást adjon a kerületnek. A szociális városreha­bilitációs programban Rákosmente azt tervezi, hogy folytatja a város- központ megújítását a Pesti út északi oldalán található tízemeletes panelházak korszerűsí­tésével, rendbe hozza a közöttük lévő közterü­leteket, megszépíti a Pesti út déli oldalán az útmenti zöldsávot, nyi­tott bölcsődei csoportot alakít ki, megújítja a Népkertet, folytatja a Vigyázó Sándor Műve­lődési Ház felújítását, felzárkóztató progra­mokat indít a szociáli­san hátrányos helyzetű lakosság részére. Budapest városveze­tése támogatta Rákos­mente Önkormányzatá­nak fejlesztési koncepci­óját, a benyújtandó újabb uniós pályázatot. Rákosmente intenzív beruházás-előkészítő munkájának köszönhe­tően folyamatosan a Fő­városi Közgyűlés napi­rendjén szerepelnek a kerületi fejlesztési ügyek. A most jóváha­gyott projektek megva­lósítása 2010-2012 kö­zött történhet meg. RAK tökén 17-18 óráig a Rezgő utcai óvoda, a hónap 2. RÁK péntekén 17-18-ig a Rákoskerti Művelődési Házban. Hatvani Zoltán - Fidesz, 11. evk., VGB-elnök - a hónap 1. keddjén 8.00-9.00-ig a Rákoskerti Mű­velődési Házban, a hónap 2. péntekén 17-18-ig a Rákoskerti Művelődési Házban, telefonon törté­nő bejelentkezés alapján a bejelentő lakásán (mozgásában korlátozottak esetén) te!.: 06-30- 944-0203. Dr. Hoffmann Attila - MSZP, PB-elnök - a hónap 4. csütörtökén 17-19 óráig a Kaszáló u. 45. sz. alatt. Horváth Tamás - Fidesz, 15. evk. - minden hónap első keddjén 18 órakor a Diadal úti iskolában. Dr. Hrutka Zsolt - MSZP, JKB-elnök - hónap 1. hétfőjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45. sz. alatt. Kiss Lajos - MSZP, 6. evk. - minden hó 4. hétfőjén 17-19-ig az MSZP-irodában, a Kaszáló u. 45. sz. alatt. Koszorúsné Tóth Katalin - független, 1. evk. - hó­nap 1. hétfőjén 17-18-ig a Hófehérke óvodában. Kovács István - Itthon Rákosmentén Egyesület - előzetes egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300. Lázár Attila - Jobbik - hónap 1. hétfője 17-18 óra, Jobbik-irodában, Pesti út 60. Dr. Morauszky András - MSZP, 2. evk. - a hónap 1. keddjén 17-18 óráig a Csillagszem Óvodában (Újlak u. 114.).

Next

/
Oldalképek
Tartalom