Hírhozó, 2009 (19. évfolyam, 1-21. szám)

2009-04-09 / 6. szám

Kultúra 20 őfárAotcé­„Mindszenty-szobrom üzenet a mai gazdátlan Magyarországnak Interjú Babusa János szobrászművésszel Munka közben: a síittői mészkő faragása Folytatás az 1. oldalról >- Méltán vált zarándok- hellyé Rákoshegy, hiszen az egész országban ezen kívül csak XI. Ince pápá­nak van szobra a budai Várban.- Hazánkban nin­csen hagyománya a pápaszobroknak. Len­gyelországban persze más a helyzet, hat II. János Pű7-szoborral ta­lálkoztam, de egyik sem idős korában áb­rázolja a szentatyát. Ez az, ami lenyűgözte a lengyeleket a mun­kámban.- II. János Pál volt az első kelet-európai pápa. Hogyan hatott önre a megválasztása 1978-ban?- Jó érzéssel fogad­tam, hiszen a lengye­lekkel a szovjet blokk­ban is sorsközösségben éltünk. A lengyel pápát a sajátunknak éreztük. Élete alkonyán, amikor felmerült a kérdés, to­vább tudja-e viselni tisztét, nem adta fel, s még öt évig tisztesség­gel ellátta a feladatát. Ékkor vált a pápák pá­pájává a szememben.- Térjünk a jelenlegi munkájára!- Mindszenty József bí­boros szobrán dolgo­zom. Ha nem faragom meg a pápaszobrot, ak­kor biztosan nem ka­pok felkérést erre a munkára.- Fajsúlyában és erköl­csi színvonalban megta­lálta a magyar megfelelő­jét a lengyel szentatyá- nak.- Amikor 1991-ben II. János Pál hazánkban járt, felkereste Mind­szenty sírját, és imád­kozott előtte. Főcze Ká­roly budaörsi egyházi aktivista, látván a pá­paszobromat, döntött arról, hogy meghívja­nak a Mindszenty-szo- bor pályázatukra en­gem is, amelyre egy­harmados makettet kellett készítenem. Pár hónap múlva nyaralás közben ért utol a hír, az én pályázatom nyert. Ez azért volt fantaszti­kus, mert sosem gon­doltam volna, hogy a pápaszobrom után lesz még hasonló kaliberű munkám.- Ráadásul nem is helyi művészként nyert, ami azért értékesebb.- Ezt a sors ajándéká­nak érzem. El is men­tem a Széchényi Könyvtárba, hogy bele­ássam magam a kariz­matikus bíboros életé­be. A szoborfaragáshoz nélkülözhetetlen a tör­ténelmi háttér ismerete és számos fénykép át­tekintése, hogy Mind­szenty eszmeiségét be­le tudjam csempészni a művembe.- Mit kell ennek az al­kotásnak sugároznia?- A szobor egy imád­kozó zsámolyon térde­pel. Mindszenty egye­nes gerinccel tekint elő­re, mintha meditálna. Ez egy életkép, amely a bíboros fő tulajdonsá­gait jellemzi: a rendít- hetetlenséget, a határo­zottságot és a szelídsé­get, de tekintetében benne van a gondolko­dó politikus is. Ha nem ilyen korszakban él, bi­zonyára kevesebbet politizál. Személyisé­gének legfőbb vonása, hogy mindent megtett a hazáért és a katolikus egyház védelméért.- A szobor úgy aláza­tos, hogy az arckifejezése kemény. Mindszenty t megkeményítette a gyil­kos rezsimmel szembeni életveszélyes küzdelem.- így van. Az imád­kozó zsámolyról nem tudhatjuk, hol van. Le­hetne a börtönben is, de annak ellentmond a Nagy-Magyarország térkép, amely ékesíti.- Miért került rá ez a szimbólum?- A bíboros Szűz Má­riáról könyvet írt, édes­anyját pedig kivált­képp szerette. Ezért nem hagyhattam ki mindenki szent anyját, Máriát, aki új kompozí­cióként a Szent Koro­nát viseli. A Nagy-Ma­gyarország motívum pedig azt jelképezi, hogy Mindszenty min­den magyarnak a bíbo­rosa volt. A következő idézetét faragom majd a talapzatra: „Ha tehet­ném a fővárosban és az országban küszöbről küszöbre járnék, és úgy kérnék minden családot: engesztelő lé­lekkel Magyarország­ért ereszkedjetek térd­re." A mai gazdátlan Magyarországnak nem lehet ennél lényegeseb­bet üzenni.- Mennyi ideig készül egy ekkora alkotás?- A kicsi szoborról másfél hónap alatt ké­szítettem el a gipszvál­tozatot, amelyről 6-8 hónapos faragással al­kotom meg a kőszob­rot. Naponta öt órát dolgozom, jobb időben majd 7-8 órát is fara­gok.- Mikor lesz az avatás Budaörsön ?- Október 8-án tartják a szoborszenteléssel egybekötött avatást. Babusa János a gipszszobor mellett

Next

/
Oldalképek
Tartalom