Hírhozó, 2008 (18. évfolyam, 1-21. szám)

2008-12-22 / 21. szám

NKORMANYZAT ___ állami feladatok - me­lyeket törvény által az önkormányzatokra tes­táltak - nem csökkentek. Papp Péter Pálné vé­leménye szerint a jövő évi önkormányzati költ­ségvetési koncepció in­kább koncepciótlansá­got tükröz. Az előter­jesztés nem tartalmazza a legfontosabb sarok­számokat. Kiss Lajos szerint az önként vállalt feladatokat kellene csökkenteni. Nem lehet, hogy a XVII. kerületi önkormányzat úgy adja át a következő ciklus­nak a stafétabotot, hogy komoly fizetési kötele­zettséggel terheli a költ­ségvetést. Barna Andor úgy gondolja, hogy nem teljesen felelősségteljes a körvonalazódó költség- vetési koncepció. Ami­kor hatalmas működte­tési hiánnyal kell szem­benézni, akkor egy sor nem kötelező feladat el­látását szavazza meg a képviselő-testület, mint például a Mezőőri Szol­gálat, vagy a Közterület Felügyelet felállítását, melyek növelik a műkö­dési költségeket. Riz Le­vente előterjesztői zár­szavában elmondta: há­rom komoly beruházás készül a kerületben, amely hasznos lehet az önkormányzatnak adó­bevétel szempontjából, de energiamegtakarítás­sal is lehet csökkenteni a kiadási oldalt. Rákos­mente Önkormányzatá­Papp Péter Pálné nak költségvetési kon­cepcióját végül elfogad­ta a testület. A bevétel növelésére irányult ezután az az előterjesztés is, amely­ben reklámgazdai tevé­kenység ellátása tárgyá­ban pályázat kiírására tett javaslatot a polgár- mester. Ezt szintén elfo­gadta a testület. A Fidesz és a KDNP- MIÉP frakciója javasla­tára a testület felszólítot­ta a kerület országgyűlé­si képviselőjét, hogy a költségvetésről szóló parlamenti végszavazá­son a XVII. kerület érde­keit képviselje és ne sza­vazza meg a megszorí­tásokat okozó törvényt. A vita során Kiss Lajos ismertette Alexa György országgyűlési képviselő - az előterjesztőknek címzett - levelét. Dunai Mónika (Fidesz) hangsúlyozta, hogy nincs ma olyan gazdasá­gi, társadalmi terület, ami ne lenne válságban. Kiss Lajos Az oktatásügyi megvo­násokra példaként hozta fel, hogy egy első osztá­lyos tanuló állami nor­matívként 2006-ban 204 ezer forintot kapott, ami 2009-re csak az inflációt követve is 240 ezer fo­rint lenne. Ez:zel szem­ben a sorrendben har­madik költségvetési ter­vezet erre a célra 140 ezer forintot irányoz elő. Csorba Béla (KDNP) Alexa György levelét nem tartotta komoly vá­lasznak. Az országgyű­lési képviselő levele töb­bek közt említi, hogy a frakciók kérése szaksze­rűtlen, mert elkésett. Ez szerinte nem valós in­dok, mert a végszavazá­son minden parlamenti képviselő lelkiismerete szerint szavazhat. Kiss Lajos azt ecsetelte, hogy mekkora káosz alakulna ki az országban és az ön- kormányzatoknál, ha a parlament nem fogadná el a költségvetést. Riz Levente kijelentette, Kovács István nem akarja, hogy az or­szágnak ne legyen költ­ségvetése, mert tudja milyen hátrányokkal jár. Azt szeretné, hogy tisz­tességes költségvetést terjesszenek a parlament elé, ne olyat, amely elle­hetetleníti a családokat és tönkreteszi az önkor­mányzatokat. A képviselők tárgyal­tak a Hírhozó című ön- kormányzati lap új fele­lős szerkesztőjének sze­mélyéről. 2009-ben a ki­adói és felelős szerkesz­tői feladatok egyidejű el­látására a lap jelenlegi olvasószerkesztőjét, Varga Orsolyát bízták meg. (Torkos Matild 2008. december 31-éig vállalta a főszerkesztői megbízást, szerződése december 31-én jár le.) 2007 decemberében a testület a Rákosmente Közlekedésfejlesztési Akcióterv elfogadásáról szóló döntéssel egyide­jűleg elfogadta, hogy minden év utolsó testü­leti ülésén a polgármes­ter Monitoring jelentés­ben számoljon be a pro­jektek adott évi előreha­ladásáról. Riz Levente hangsúlyozta, hogy az elmúlt évben lelkiisme­retesen próbálták a programban megfogal­mazott célokat képvisel­ni. Számos területen tudtak előrelépni, úgy mint a P+R parkolók, az útépítések és a buszkor­ridor ügyében. Sajnos a MÁV-ot is érintő kérdé­sekben - mint például új vasúti megállóhelyek ki­építése - viszont kevés sikerről számolhat be. Bej ér Gyula és Bényi Zsolt közös indítvá­nyukban azzal a kérés­sel fordultak a hivatal il­letékeseihez, hogy kez­deményezzék a Volán­busz rákoskeresztúri végállomásának áthe­lyezését. Ez jelenleg a Ferihegyi út - Pesti út kereszteződésénél talál­ható, és a Ferihegyi út jobbra - Pesti útra - ka­nyarodó sávját jelentős hosszban elfoglalja, ve­szélyeztetve a biztonsá­gos közlekedést. Végül a polgármester közleke­dési ügyekben tett tájé­koztatóját nagy többség­gel elfogadták. A napirend utáni fel­szólalások során Dombó- vári Csaba alpolgármes­ter hivatalosan is beje­lentette, hogy alpolgár- * mesteri címéről 2008. december 11-i hatállyal lemond. él li&ereÁáett • • óitéí<viwtáMtfö<zt<z )\ W ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom