Hírhozó, 2008 (18. évfolyam, 1-21. szám)

2008-10-09 / 16. szám

NKORMANYZAT-á Dombóvári Csaba lesz az új aljegyző Rekordösszeg panelfelújításra 's. Km Tamás A szeptember 23-ai testületi ülés is na­pirend előtti felszólalá­sokkal kezdődött, ezút­tal két képviselő kért er­re lehetőséget. Hatvani Zoltán (Fidesz) elmondta, hogy szep­temberben több lakossá­gi panasz is érkezett hoz­zá az új BKV menetrend­del kapcsolatban. Az új 162-es járatnak annyira hosszú lett az útvonala, hogy a rákoskertiek emi­att városnéző busznak nevezték el. Rákoskertről továbbra sem lehet át­szállás nélkül eljutni a kispesti metróhoz, a 97E- nek pedig túl hosszú a menetideje amiatt, hogy a lakótelepeken is meg­áll. A helyiek lakossági fórumot szeretnének, ahová a BKV szakembe­reit is meghívnák. A rákoskerti képviselő fel­kérte Riz Levente polgár- mestert, hogy ebben az ügyben vegye fel a kap­csolatot a BKV vezetésé­vel. A felszólaláshoz Riz Levente hozzáfűzte: míg korábban Rákoskertről csak csúcsidőszakokban lehetett átszállás nélkül eljutni az Örs vezér teré­re, most a csuklós 97E já­rattal ez már egész nap lehetséges, és a menet­ideje is sűrűbb, mint a Rákoskert-busznak volt. A 97E BKV által megha­tározott menetrendjéről Dombóvári Csaba viszont hamar kiderült, hogy nem tartható az ál­landó dugók miatt - bár a helyzet némileg javult az MO-s autópálya átadása óta. Riz Levente kérte a céget, hogy készítsen új buszbeosztást és növelje a Rákoskerten járó bu­szok számát. Az ex- presszbuszok megállítá­sa a keresztúri lakótele­pen viszont az itt élők ré­gi kérése volt, amelyet a továbbiakban is meg kívánnak tartani. A pol­gármesterjelezte: a BKV- val tárgyalt, a társaság nyitott a változtatásra, az önkormányzat pedig mindent megtesz, hogy a kerületi igényeket érvé­nyesítse. Oláh László (SZDSZ), mielőtt rátért napirend előtti felszóla­lására, két információ osztott meg a testülettel. Úgy hallotta, és ez némi bizonytalanságot szül, hogy a fővárosi önkor­mányzatban újra napi­rendre kerül a Pesti úti buszfolyosó ügye, a má­sik pedig, hogy a főváros megnyert egy évek óta húzódó pert az egyik mobilszolgáltatóval szemben, a kártérítési összegből hozzávetőle­gesen 88,6 millió forint fog jutni a kerületnek is, várhatóan már október­ben. Válaszában Riz Le­vente jelezte, örömmel fogadták a hírt a per- nyertességről, a busz­korridor építése pedig nincs veszélyben, a Fő­városi Közgyűlés szep­temberi ülésén jóvá­hagyják a beruházás en­gedélyokiratát, és 2009 tavaszán megkezdődik a buszfolyosó építése. Ezt követően zárt ülé­sen került sor két hatósá­gi ügy és három, szemé­lyi kérdéseket érintő elő­terjesztés megtárgyalá­sára. Ez utóbbiak során Dombóvári Csaba (Fidesz) alpolgármester előter­jesztésében tárgyalt a testület a XVII. kerületi Sportmozgalomért Köz- alapítvány felügyelő bi­zottsági tagjának megvá­lasztásáról, valamint A- lapító Okiratának módo­sításáról. Riz Levente előterjesztésére új tagot választottak az Ifjúsági és Sport Bizottságba, va­lamint elbírálták az al­jegyzői pályázatot. A zárt ülés után a polgár- mester bejelentette, hogy az aljegyzői állásra be­nyújtott pályázatok elbí­rálása során Dombóvári Csaba pályázatát talál­ták a legmegfelelőbbnek, a testület névszerinti szavazással húsz igen és négy tartózkodás mellett választotta meg aljegy­zőnek a jelenlegi alpol­gármestert. Mint meg­tudtuk, Dombóvári Csa­ba megválasztását támo­gatták a Fidesz, KDNP, MIÉP, Itthon Rákosmen­tén Egyesület, SZDSZ és MSZDP jelenlévő képvi­selői, valamint az MSZP- frakcióból Derzbach Ist­vánná és Hoffmann Attila. Az új aljegyzőnek a tör­vény értelmében - az összeférhetetlenség megszüntetése végett - le kell mondania önkor­mányzati képviselői mandátumáról (így al­polgármesteri megbízá­sa is megszűnik), és idő­közi választást kell tarta­ni a 17-es (rákosligeti) választókörzetben. A testület ezután nyílt Országgyűlési képviselő Jegyző Alexa György - MSZP - minden hónap utolsó csütörtöké 17-19-ig a Kaszáló u. 45. alatt. Parlamenti látogatásra jelentkezés: 06-20-770-6565. Előzetes Polgármester Riz Levente - Fidesz 3306, 253-3398. október 27. Bejelentkezés: 253­Dr. Rúzsa Agnes jegyző: november 3 bejelentkezés: 257-5054. Alpolgármesterek Dr. Dombóvári Csaba - Fidesz - október 27. Beje­lentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Fohsz Tivadar - Fidesz - október 13. Bejelentkezni az ügy­félszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás - Fi­desz - október 20. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. Taoácsnokok Dunai Mónika - Fidesz, oktatási, kulturális és civil kapcsolatok - minden hónap 2. csütörtökén 18-19 óra között a Rákoscsabai Közösségi Házban. * Lázár Attila - Fidesz közbiztonsági és sporttanácsnok - a hónap 1. hétfője 18 óra Fidesz-iroda, Péceli út 106. * Oláh László Hatvani Zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalom