Hírhozó, 2008 (18. évfolyam, 1-21. szám)

2008-12-22 / 21. szám

IN IK 0IR iM /A IN Y Z /A T 2008. DECEMBER 22. Wm. Magánépítkezések közcélú fejlesztésekkel — beruházáspolítjka új alapokon 'S. Riz Levente Magánberuházók a kerületben A testület december 17-i ülésén három kerületi te­rület szabályozásának elindításáról és az ezzel kapcsolatos település- rendezési szerződések jóváhagyásáról döntött. Ezekben szerepel lakás és irodaépítés, ipari park, kereskedelmi be­ruházás egyaránt. A településrendezési szerződések újdonságot jelentenek a kerületben. Soha még ilyen részle­tességgel, ilyen nyíltan nem szabályozták beru­házó és önkormányzat kapcsolatát. Soha még nem kísért ennyi közcélú beruházás magáncélú fejlesztéseket. A három magánberu­házásban közös: az ak­cióterületek (ahol meg­valósulnak) sem most, sem korábban nem vol­tak az önkormányzat tu­lajdonában, magánfej­lesztők tulajdonosként szeretnének beruházni. A megállapodások ré­vén összességében kb. 40-50 milliárd forint mű­ködő tőke áramlik be a kerületbe, amelynek ré­szeként több mint 3 mil­liárd forint értékben va­lósulnak meg közcélú beruházások. Mindegyik "teremtő" fejlesztés, azaz a magán­érdek mellett az önkor­mányzatnak adóbevételt termel, közcélú beruhá­zásokat hoz létre. Az önkormányzat alapelvei Az elején tisztáznunk kell néhány alapkérdést. Mi történik ma, ha egy fejlesztő bekopog az ön- kormányzat kapuján? Általános alapelv: az önkormányzat megvizs­gálja a tervezett fejlesztés potenciális pozitív és ne­gatív hatásait - aztán leül tárgyalni. Szetnpon trendszerünk: 1. A beruházás által generált közlekedési, környezeti, oktatási, szo­ciális, egészségügyi többletterhelést, illetve igényt a fejlesztőnek kell kompenzálnia. 2. A beruházás tartal­mazzon gazdaságfejlesz­tést: növelje a kerület adóbevételeit (építmény- és telekadó, iparűzési adó), biztosítson új mun­kahelyeket, a helyi gaz­daságot fűtse, a fejlesztő vonja be a kerületi vállal­kozókat és munkaválla­lókat a beruházási mun­kákba, a cég települjön a XVII. kerületbe és ide adózzon. Sajnos nem ezek az el­vek domináltak a kerület korábbi történetében. Szeretnék egy rövid vis­szatekintés erejéig a múltra is reflektálni: nem elsősorban azért, hogy bíráljuk elődeinket, hanem azért, mert az ak­kor eldöntött, megszava­zott ügyek a jelenben is kifejtik intenzív hatásu­kat. Mi volt a gyakorlat 2006 októbere előtt? Az előző ciklus MSZP- SZDSZ többsége úgy en­gedett épülni lakóparko­kat, hogy a velük járó terheket nem vette figye­lembe. Ez a köz szem­pontjából abszolút vesz­teséges üzlet. Helyi szabályozási rendelettel belterületbe vontak, átminősítettek (az önkormányzatoknál gyakran a korrupció me­legágya) területeket, majd indulhatott az épí­tés. A lakások elkészül­tek, jó esetben a belső utak, árkok, járdák meg­épültek - de van ahol, még azok sem. A kiépü­lés, átadás után minden az önkormányzat nyaká­ba szakadt. Á beköltöző családok bölcsődét, óvo­dát, játszóteret, közpar­kot, rendelőt, elkerülő utat, fekvőrendőrt stb. kértek, a megnövekedett lakószám miatt több lett az autó, a forgalom meg­nőtt, dugók keletkeztek - ez mind sújtotta a már itt élő hagyományos város­részek lakóit is. A fej­lesztő pedig már sehol sem volt, a lakóknak nem volt kihez fordulni­uk, csak az önkormány­zathoz. Az önkormány­zat pedig a köz pénzéből fizet, helyreállít, bővít, beruház, vagy a lakók megeszik dühükben. Három konkrét pél­dán szeretném mindezt illusztrálni. Mindennap találkozunk az itt kelet­kező problémákkal, le­velekkel - melyeket meg­oldandó feladatként ránk hagyták elődeink. HELIKOPTER LAKÓPARK A terület belterületbe vo­nása után önkormányzat elfogadta a beépítést le­hetővé tévő szabályozási tervet - úgy, hogy sem­mit nem írt elő közcélra. Ma ezért a lakópark te­rületén nincs semmi, csak lakás. Nincs közintézmény, nincs óvoda, nincs orvo­si rendelő, nincs köz­park, a megnövekedett forgalom kezelésére a beruházók részéről sem­milyen közlekedésfej­lesztés nem történt. Ját­szótér sem volt - idáig, most nagy nehezen, egy magántulajdonú telken meg tudtuk csináltatni. Ma több mint ezer la­kás van a Helikopterben, de az önkormányzatnak még csak telektulajdona sincsen, nemhogy épít­ménye. Tehát a jövő is determinált. Lakossági igény viszont annál több, rengeteg a kisgyermek, építsünk bölcsődét, óvo­dát, legyen park, rende­lő. Egy óvoda az önkor­mányzatnak kb. 400 mil­lióba kerülne, a telekár még e felett van. „Oldjuk meg", mondják a lakók, és a maguk szempontjá­ból teljesen igazuk van. SZÁRAZHEGYI LAKÓPARK Itt is a százat meghaladja a lakásszám - itt a semmi átment mínuszba - meg­volt a belterületbe vonás, a terület értékesítőjétől még csak az utak aszfal­tozását sem kérték meg. Ma adott egy szép há­zakból álló vadonatúj la­kópark, földes utcákkal. Közintézmény, közpark, játszótér - nincsen. A kompenzálás ránk ma­radt: az utak nagyobb ré­szét idén bitumenperme- tes technológiával meg­csináltuk, a közelben ját­szóteret építettünk. Helikopter lakópark: a köznek semmi sem jutott

Next

/
Oldalképek
Tartalom