Hírhozó, 2008 (18. évfolyam, 1-21. szám)

2008-01-24 / 1. szám

NKORMANYZAT Modern kertvárost építünk Interjú Riz Levente polgármesterrel az önkormányzat idei fejlesztési terveiről 'S. Torkos Matild P olgármester úr, év ele­je van, készül a helyi költségvetés. A januári testületi ülésen arról szá­molt be a képviselőknek; je­lentős központi forráskivo­nás sújtotta idén a kerüle­tet. Mit jelent ez konkré­tan?- Olyan költségvetési törvényt fogadott el a parlament baloldali többsége, amely miatt az önkormányzatoknak 2008 nagyon nehéz év lesz. A XVII. kerület vesztesége az állami normatívák csökkenté­se miatt közel 800 millió forint. Ennyivel adnak kevesebbet tavalyhoz képest. A kormány egyes normatívákat át­alakított, például a köz­oktatás finanszírozásá­ban, ez okozott jelentős csökkentést, vagy egész egyszerűen megszűn­tették például az idős- gondozás állami nor­matív támogatását. „Oldja meg az önkor­mányzat" - mondják. Ez egy szociálisan érzé­ketlen, önkormányzat­ellenes politika. Hivatalunk Gazdasá­gi Irodájának munka­társai az elmúlt napok­ban folyamatosan szá­moltak: a végeredmény végül majdnem 800 mil­lió forint mínuszt jelent. Ez már működési hi­ányt okoz. Az egyéb megszorításokon felül tehát még ennyit vesz el a kormány idén a Rá­kosmentén élő embe­rektől.- Hogyan próbálják ezt a hiányt kezelni?- Működési hiányt a működési költségeink visszafogásával, szigo­rú takarékossággal le­het kigazdálkodni. Eb­ből minden intézmé­nyünknek, oktatási, kulturális, szociális in­tézményeknek, a Pol­gármesteri Hivatalnak egyaránt ki kell vennie a részét. Ennek érdeké­ben egy fegyelmezett, feszes költségvetést ké­szítünk, bizonyos nem kötelező, önként vállalt feladatokat elhagyunk - csak így teremthető meg működési oldalon az egyensúly.- Jut-e pénz így az ön- kormányzati fejlesztések­re? Számos fontos beruhá­zás hosszú évek óta várat magára, az emberek 2006- ban talán épp azért önökre bízták a kerület vezetését, hogy történjen végre vala­mi, az eddigiekhez képest látványos változás...- Szeretném egyértel­művé tenni: a fejlesztés- politikánkból nem en­gedek. Nem tehetem, mert a kerület lakói jog­gal várják el a látható, kézzel fogható változá­sokat az infrastruktúrá­ban, a városképben, a köztisztaság terén egy­aránt. Új politikát ígér­tem, aminek lényege a dinamikus fejlesztés. Pusztán elvonásokból nem lehet építeni sem­mit. A szabad, megtaka­rítható pénzeszközein­ket fejlesztésre fordít­juk. Bízunk uniós pályá­zataink sikerében, fenn­tartjuk a kötvénykibo­csátás lehetőségét is fej­lesztési céljaink megva­lósításához, igyekszünk magántőkét bevonni a kerület gyarapításába.- Milyen terveket, beru­házásokat kíván az önkor­mányzat megvalósítani az idei évben ? Javul-e például a kerület legnagyobb gondja: a közlekedés ? Mint a legutóbbi testületi ülésen elmondott beszá­molójából is kitűnt, ön egészen a buszjáratok út­vonalának meghatározá­sát, illetve a buszok menet­idejének változtatását is feladatának tekinti...- Polgármesterként, fővárosi képviselőként ez 9 dolgom. Jó híreket tudok mondani: ez év őszén megkezdődik a keresztúri buszfolyosó építése, amely város- központunkat köti majd össze az Örs vezér teré­vel. Ehhez 1,2 milliárd forintnyi forrás áll ren­delkezésre. Idén nagy erővel folytatjuk a 17E programot. Útfelújítás­ra 217 millió forintot nyertünk pályázaton, az önrésszel együtt eb­ből 27 kerületi utcát újí­tunk fel. Idén számos földutat leaszfaltozunk, rendbe hozzuk a rossz minőségű bitumenper- metes utakat, több kilo­méter járdát építünk. 2008-ban elkészülnek a P+R parkolók Rákos­liget, Rákoscsaba-Újte- lep, Rákoscsaba és Rá­koskert vasúti megállók mellett, amelyeket busszal kötünk össze. A BKV-val együttműköd­ve átszervezzük a teljes kerületi buszhálózatot, minden külső városré­szünkből lesz átszállás­mentes metrókapcsolat. Csak egy kiragadott példa: néhány hónap múlva Rákoscsabáról átszállás nélkül Kőbá­nya-Kispest és az Örs vezér téri metróállomá­sokra is el lehet jutni.- Januárban a testület döntést hozott az uszoda­fejlesztésről, élményfürdő létesítéséről is...- Igen! És végre nem csak beszél róla az ön- kormányzat, nem csak szép tervrajzokat készít­tet sok millióért, hanem meg is valósítja a fej­lesztést. Mégpedig úgy, hogy az itt élők jól jár­nak vele, számomra ez a legfontosabb szem­pont. Ehhez olyan szak­mai befektetőt kellett ta­lálnunk, aki meglátta a fantáziát kerületünkben és idehozott egy 1,5 mii­RAK Országgyűlési képviselő Alexa György - MSZP - minden hónap utolsó csütörtöké 17-19 óráig az MSZP Kaszáló u. 45. szám alatti irodájában. Parlamenti látogatásra jelentkezés a 06-20-663-0019-es telefonszámon. Polgármester Riz Levente - Fidesz - február 11.- bejelentkezés: 253- 3306. RAK Jegyző Dr. Rúzsa Ágnes jegyző': február 4. Bejelentkezés: 257-5054. Alpolgármesterek Dr. Dombóvári Csaba - Fidesz - február 25. Beje­lentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Fohsz Tivadar - Fidesz - február 4. Bejelentkezni az ügyfél- szolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás - Fidesz RAK február 18. - bejelentkezni a 253-33-16-os telefon­számon lehet. TaRácsRokok Dunai Mónika - Fidesz, oktatási, kulturális és civil kapcsolatok - minden hónap 2. csütörtökén 18-19 óra között a Rákoscsabai Közösségi Házban. * Lázár Attila - Fidesz közbiztonsági és sporttanácsnok - a hónap 1. hétfője 18 óra Fidesz-iroda, Péceli út 106. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom