Hírhozó, 2003 (13. évfolyam, 1-11. szám)

2003. november / 10. szám

KOZ fi LIVE LOUE§ I 1 kés, a XVII. kerület díszpolgá­ra műsora következett, zongo­rán kísért: Harazdi Miklós, konferált: Bordi András, a Ma­gyar Rádió bemondója. A Rákosliget, XVI. utca 1. sz. alatti kiállítóhelyre előzetes bejelentkezés után, szomba­tonként 14-18 óra között láto­gathatunk el (tel.: 257-9482). Krémer József Méltó helyén a Csekovszky-gyűjtemény Októberben nyitotta meg kapuit Rákosligeten a Csekovszky Em­lékház. Ez alkalomból október 1- jén sajtótájékoztatót tartottak a helyszínen, ahol az újságírókat Csekovszky Árpádné, a művész özvegye, a Csekovszky Közala­pítvány kuratóriumának elnöke, dr. Hoffmann Attila polgármes­ter, Barna Andor alpolgármes­ter, dr. Dombóvári Csaba rákos­ligeti képviselő, valamint Ba- konyvári M. Ágnes művészettör­ténész üdvözölte. Az október 4-i hivatalos megnyitóra is meghí­vást kapott lapunk. Csekovszky Árpád (1931- 1997) az elmúlt fél évszázad magyar kerámia művészeté­nek kiemelkedő egyénisége volt a Gádor István - Gorka Géza - Kovács Margit nevével fémjelzett nemzedéket követő generáció meghatározó szemé­lyisége, alkotóként és tanár­ként egyaránt. Az idén még csak 72 éves lenne. Az 1996- ban díszpolgári címet kapott művész épületekhez kapcsoló­dó, egyedi kivitelezésű kerámi­ákat készített, emellett rajzolt és festett. A Munkácsy-díjas, érdemes művész hagyatékát Bakonyvári M. Ágnes művé­szettörténész, az Erdős Renée Ház igazgatója dolgozta fel. A kemény munkában segített a Csekovszky család is, Edit asszonyon kívül a gyermekek, Zsuzsa és Balázs is. Az önkor­mányzat közalapítványa és családi erőfeszítés együttes eredménye a Csekovszky- gyűjtemény kiállítóhelyének megvalósítása. A sajtótájékoztatón a polgár- mester köszöntője után Cse­kovszky Árpádné úgy nyilatko­zott, fontosnak tartja, hogy a gyűjtemény végleges megőrzé­si helye a háromszintes kiállí­tóházban lehet, mert ez volt férje kérése, végrendelete. Az október 4-i hivatalos meg­nyitót ünnepi műsorral egybe­kötve rendezték meg a kiállító­házban, illetve a Csekovszky Árpád Művelődési Házban. A kiállító házban ünnepi köszön­tőt mondott: dr. Hoffmann Atti­la polgármester, Kótai József Ferenczy Noémi-díjas ötvös­művész, az Iparművészeti Mú­zeum Kortárs Gyűjteményé­nek vezetője, a művelődési házban pedig dr. Dombóvári Csaba, Rákosliget önkormány­zati képviselője. A művészt és alkotásait Pap Gábor művé­szettörténész méltatta a meg­nyitón, ahol közreműködött: Csavlek Etelka operaénekes, Petrás Mária keramikusmű­vész, moldvai-csángó énekes, majd a Hősök terei művelődési házban megrendezett műsor irodalmi összeállításában Auth Magda, Fenyő Ervin és Zsolnai Margit szerepelt, majd Gregor József Kossuth-díjas operaéne-

Next

/
Oldalképek
Tartalom