Hírhozó, 2003 (13. évfolyam, 1-11. szám)

2003. július-augusztus / 7. szám

TESTÜLETI HÍREK a hozzájuk tartozó szöveges anyaggal való egyeztetés. ✓ A testület úgy döntött, hogy nem kíván élni azzal a fő­városi kezdeményezéssel, hogy helyi parkolási rendeletet al­kosson. ✓ A képviselők elfogadták dr. Bakonyi Tamás kérelmét, háziorvosi tevékenységének vállalkozási formában történő ellátására. ✓ A testület határozott arról, hogy a Berky L. u. 48. szám alatti, 277 m2 területű ingatlan beépítési kötelezettségének határidejét 2004. december 28- ig meghosszabbítja. ✓ Egyhangú igen szavazattal javaslatot fogadtak el a képvi­selők a 2003. évi szennyvízcsa­torna beruházásokhoz kérhető felhalmozási célú decentrali­zált támogatási igénylésre Kiss Lajos alpolgármester előter­jesztésében. Maradt a korábbi fejlesztési prioritási sorrend: Bocskai u. (Lőrinci út - zárt­kert), Batthyány u. (Bocskai u.- Berzsenyi u.), Eötvös u. (Lő­rinci út - Apponyi u. és zárt­kert), Jósika u. (Apponyi u. - Kiss J. u. és Baross u. - zár­kert), Lőrinci út (Bocskai u. - Eötvös u.) , valamint a Bocskai utcai átemelő. Pesti út - Balas­sagyarmat u. - Cséplőkert u. - Felsőbánya u. - Ásvány u. - Fe­rihegyi út által határolt terület szennyvízcsatornázása. Bodonyi u. - Rákoskert sugárút- Zsigmond u.. - Pesti út által határolt terület szennyvízcsa­tornázása. Czeglédy M. u. - Péceli út - Kaszinó köz - Fűz- kút u. által határolt terület szennyvízcsatornázása, vala­mint a Czeglédy Mihály utcai átemelő megépítése. ✓ Úgy döntött a képviselő- testület, hogy az OTP Bank Rt.- nél 700 M Ft összegű folyó­számla hitelkeretet nyit meg 2003. szeptember 1-től 2004. augusztus 31-ig terjedő idő­szakra. ✓ Határozat született arról, hogy az Újlak u. - Borsó u. - (121344/117) hrsz-ú út - Uszo­da u. által határolt területre Helyi Építési Szabályzatot ké­szülhet. A tervkészítés célja: a 121344/880 hrsz-ú ingatlanon és a 121453 hrsz-ú ingatlanon többlakásos társasház elhe­lyezhetőségének biztosítása. Finanszírozó: Europlan Építő­ipari Szolgáltató Kft. ✓ Utólagos hozzájárulást adott a testület a Fővárosi Köz­gyűlés Városrendészeti Bizott­sága által kiírt közbiztonsági pályázaton való részvételhez. Két téma szerepel a pályázat­ban: a meglévő körzeti megbí­zotti irodák működéséhez tá­mogatás kérése, valamint a polgármesteri hivatal Ügyfél- szolgálati és Okmányirodáján plusz egy fő biztonsági őr biz­tosításának anyagi fedezete. ✓ Nem született döntés a Li­get sor menti közterületen parkoló kialakítására és a park felújítására beadott dr. Dombó­vári Csaba rákosligeti képvise­lő által jegyzett javaslatról. ✓ Valamennyi költségvetési szerv alapító okiratának mel­lékletét képező vagyonkimuta­tás aktualizálására, az Egész­ségügyi Szolgálat és az Egyesí­tett Szolgáltató Központ Alapí­tó Okiratának módosítására hoztak döntést. ✓ A testület úgy határozott, hogy a Multipoolex Kft. felpe­res által a polgármesteri hiva­Európai integrációs bizottság alakult A júniusi ülésen a testület Európai Uniós Integrációs Bi­zottságot hozott létre. Elnökének Veressné Bakó Ilona képviselőt (MSZP), tag­jainak: Fodor Róbert képvise­lőt (SZDSZ), Marschalkó Ta- másné képviselőt (FPSz- Centrum), dr. Hájer Emília és dr. Farkas Tibor képviselőket (Fidesz-MDF-MKDSZ-Kis- gazda PE) választották meg. A testület döntött arról is, hogy ajánlatokat kér - hirdetés for­májában - az uniós pályázati lehetőségek felkutatására, va­lamint a pályázatok készítésé­re szakosodott gazdasági tár­saságoktól, szakemberektől. A társaságot augusztusban vá­lasztják ki. A képviselők hatá­roztak még arról, hogy július 1-jétől a polgármesteri hivatal létszámát 3 fővel megemelik az új bizottság döntéseinek végrehajtása, illetve az uniós jogharmonizációs feladatok ellátása érdekében. tál alperes ellen vállalkozási djj megfizetése, illetve hibás és késedelmes teljesítésből eredő kár megfizetése és be­számítása iránt 1996. óta folya­matban lévő peres eljárásban felperes által tett egyezségi ajánlatot elfogadja. ✓ A testület felemelte az Ép- 17 Kft. ügyvezetője, Nádasi Róbert alapbérét július 1-jétől 320 000 Ft/hó összegre. ✓ A testület 19 igen, 4 nem és 4 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Berky Lili utca 138217/44 hrsz-ú, (Hegyalatti u. - Jamriska sétány - Czimra Gyula u. által határolt) 11881 m2 összterületű ingatlant 150 M Ft vételáron értékesíti az Angyalföldi Ingatlanfejlesztő Kft. részére. A szabályozási terv alapján az ingatlan L 4-es csoportos beépítésű kertvá­rosias lakóterület építési öve­zetbe tartozik, legnagyobb be­építhetősége 30% lehet, legfel­jebb 6 m építménymagasságú, magas tetős épülettel. A tömb­ben kisipari funkció és parko­lóház nem helyezhető el. A tel­kek minimális mérete 400 nm lehet. A terület közműellátott­sága teljes egészében megol­dott, kiépült a víz, villany, gáz, csatorna és telefonhálózat. A cég az elmúlt évek során több jelentős ingatlanberuházást hajtott végre, főként a XIII. ke­rületben (pl. Fáy u.). Értesülé­sünk szerint a társaság laká­sok, sorházak építését tervezi a területen. ✓ Jogi szempontból, az elő­terjesztés átdolgozása cáljával visszavonta előterjesztését Ko­vács István, az Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke, aki ar­ra tett javaslatot, hogy az ön- kormányzat által támogatandó sportegyesületek ingyenesen, illetve bérleti díj fizetése nél­kül használhassák az önkor­mányzati intézmények helyisé­geit. ✓ A képviselők hozzájárul­tak ahhoz, hogy dr. Péczely Te­rézia alpolgármester a Buda­pest Főváros Városépítési Ter­vező Kft. felügyelő bizottságá­nak tagja legyen. ✓ Javaslatot fogadtak el a képviselők a XVII. kerület 2003-2006. évi útépítési prog­ramja tárgyában meghozott május 15-i határozat módosítá­sára. A lényeg nem változott, a testület 2003-2006. évben sze­retné megépíteni a tervezett szilárd burkolatú utakat. ✓ A testület elfogadta a Re­mény Közalapítvány 2002. évi működéséről szóló beszámolót, továbbá tudomásul vette az ön- kormányzat által fenntartott intézményekben 2002-ben vég­zett ellenőrzésekről szóló tájé­koztatót. Utóbbi előterjesztés­ből kiderül, hogy általánosság­ban az intézmények körülte­kintően használják fel az önálló gazdálkodásra kiadott keret­összeget. ✓ Az ülés végén Kovács Ist­ván önkormányzati képviselő (Fidesz frakció) kérdést inté­zett dr. Nagy István jegyzőhöz. Téma: a polgármesteri hivatal­ban hogyan érvényesül azon jogszabályi rendelkezés, amely kötelezően előírja, hogy az ügyfelek által benyújtott kérel­meket a jogszabályban megha­tározott határidőn belül el kell intézni. A jegyző válaszából ki­derült, hogy az ISO 9001:2000 minőségügyi rendszer előírja a mérhető minőségcélok kitűzé­sét. A polgármesteri hivatal­ban az egyik minőségcél az ügyirathátralék csökkentése, mellyel a hivatal el kívánja ér­ni, hogy a jogszabályban meg­határozott határidőn belül feje­ződjenek be az eljárási cselek­mények. A hivatal öt éven be­lül szeretné elérni azt, hogy a hátralékos ügyek száma ne ha­ladja meg az éves iktatott ügy­iratok számának 1%-át. A kép­viselő a választ elfogadta. ✓ A június 26-i rendkívüli ülésen egyhangú döntéssel fo­gadták el a képviselők a Hősök terei iskola beruházás tárgya­lásos, közbeszerzési eljárásá­nak lefolytatását. Az épület bő­vítése lízingszerződés segítsé­gével valósulhat meg. ✓ A testület véleményezte az idei fővárosi forrásmegosztás korrekcióját és azt az álláspon­tot alakította ki, hogy a terve­zetet elfogadásra javasolja a Fővárosi Közgyűlésének. Az előterjesztés szerint várhatóan legalább 603,5 M Ft többletbe­vételhez juthat a kerület. Az összeget a hitelfelvételi elői­rányzat csökkentésére fordítja a helyi önkormányzat. A legközelebbi képviselő-tes­tületi ülésre várhatóan a nyári szünetet követően, augusztus végén kerül sor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom