Hírhozó, 2002 (12. évfolyam, 1-11. szám)

2002. január / 1. szám

XII. évfolyam 1. szám A XVII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Jóváhagyták az idei költségvetést Nemzetiségi gálát rendeztek a Dózsában 2002. JANUÁR A képviselő-testület 2001. december 13-án tartotta tavaly évi utolsó ülését, amelynek fő napirendi pontja a 2002. évi költségve­tési rendelet-tervezet volt. 2002-ben a kiadás és bevétel főössze­ge 9 932 108 ezer forint. Csatornafejlesztésre közel 786 millió fo­rint, az útépítésekre 1 milliárd forint, a Kossuth L^jos iskola bő­vítésére 240 M forint, a választókerületi céltartalékra 24 millió forint, a közbiztonsági feladatokra szintén 24 millió Ft szerepel a költségvetésben. A rendelet többek között az idén is kimondja, hogy a XVII. kerületben a 2002-ben befolyt helyi adókból szárma­zó bevétel csak fejlesztési kiadásokra fordítható! A gazdálkodás főbb szempontjai 2002-ben a közalkalma­zottak 7,75%-os illet­ménynövelésben része­sülnek, de a minimálbér 40 E Ft-ról 50 E Ft-ra tör­ténő emelésével és a 2001. évi ágazatonként el­térő mértékű szakmai szorzó bevezetésével a közalkalmazottak szemé­lyi juttatása átlagosan 19%-kal növekszik. A köz- tisztviselők illetményalapja 2002. január 1-jétől 33 E Ft. Az intézmények önálló gazdálko­dására biztosított dologi kiadá­si előirányzata és az intézmé­nyek azonnali karbantartási előirányzata 10%-kal emelke­dett. A zöldfelület-fenntartás és parlagfű visszaszorítás kiadá­saira ebben az évben 86,5 mil­lió forintot terveztek a képvise­lők. Az utak, járdák, közterüle­tek felszíni vízelvezető rend­szerek fenntartási költségeire 173 M Ft-ot, valamint az intéz­ményi karbantartásra 350 M Ft-ot irányoztak elő a képvise­lők. A tartalékokra 81 679 E fo­rint, ebből az általános célú gazdálkodási tartalék felhasz­nálására összesen 23 892 E, a szociális célú tartalékra 3 M 330 E Ft, az oktatási céltarta­lékra 14 457 E Ft, a választóke­rületi céltartalékra 24 M Ft, a lakásépítés és vásárlás céltar­talékra 16 millió forint jutott. Működési kiadások Ebben az évben is az intézmé­nyi működési kiadásokra kel­lett tervezni a legtöbb pénzfor­(Folytatás a 8. oldalon) 2001. december 15-én, szom­baton Nemzetiségi Kulturális Gála helyszínéül szolgált a Dó­zsa Művelődési Ház. A rendezvény, amit a kerület­ben működő öt kisebbségi ön- kormányzat (bolgár, cigány, német, román, szlovák) közö­sen szervezett, immáron való­ban hagyománnyá vált: a mos­tani volt a harmadik a fesztivál történetében. Az est fővédnöke Devánszkiné dr. Molnár Kata­lin polgármester, háziasszonya pedig Hadzsikosztova Gabriel­la bolgár nemzetiségű színmű­vésznő volt. A gálát Gyöngyössy Márton, a Művelődési és Tájékoztatási Bizottság elnöke nyitotta meg. (Folytatás a 8. oldalon) 'XoÁi, L 33.

Next

/
Oldalképek
Tartalom