Hírhozó, 2001 (11. évfolyam, 1-11. szám)

2001. január / 1. szám

A XVII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA • Nemzetiségi gála a Dózsában Új körzeti megbízotti irodák nyíltak A XVII. kerületi kisebbségi önkormányzatok idén második alkalommal rendezték meg kulturális seregszemléjüket a Dózsa Művelődési Központban december 9-én. A Nemzeti­ségi Kulturális Gálát Weinwurm Árpád, a Fővárosi Közgyű­lés Kisebbségi, Emberi, Jogi és Vallásügyi Bizottsága elnö­ke nyitotta meg, m^jd az est fővédnöke, Devánszkiné dr. Molnár Katalin polgármester mondott ünnepi köszöntőt. A nagyszabású, telt házas rendezvényen természete­sen részt vettek a szervezők, Dienes Diana a német, Frá­ter Violetta a bolgár, Gácsi Éva a szlovák és Rojcsek An­namária a román kisebbségi önkormányzat elnökei is, sőt Fráter Violetta és Gácsi Éva a színpadi szereplést is vál­lalta. A különböző nemzeti­ségeket lényegében azok az együttesek, szólisták képvi­selték, akik már tavaly is rendkívül sikeres műsort adtak a Dózsa színpadán, de most más programmal ké­szültek. A műsorvezető Ha- dzsikosztova Gabriella bol­gár származású színművész- nő először a szlovák kisebb­séget reprezentáló együtte­seket szólította színpadra. A Keresztúri Szlovák Asszony­kórus és az Ifjúsági Népdal­kor előadása után, meghí­vott vendégként az Ecseri Hagyományőrző Kör a min­denki által ismert Ecseri la­kodalmassal kedveskedett a közönségnek. (Folytatás a 3. oldalon) fo.H-Á Sl. Egyszerre négy, különböző helyszínen lévő, hasonló ke­rületi intézmény jelképes átadására került sor decem­ber 20-án a Kucorgó téri Körzeti Megbízotti Iroda ünnepélyes felavatásával. Az eseményen Devánszki­né dr. Molnár Katalin pol­gármester után a rendőrség részéről dr. Kökény esi Antal dandártábornok, Budapest rendőrfőkapitánya és dr. Ármos Sándor a XVII. kerü­leti Rendőrkapitányság ka­pitánya mondott ünnepi kö­szöntőt. Dr. Ármos Sándor rendőr- kapitány hangsúlyozta: „A körzeti megbízottak munká­jának újjáélesztése azt a fo­lyamatot segíti és erősíti, amivel a rendőrség köze­lebb kerülhet a lakosság­hoz. Ezekben az irodákban a hatóságot képviselő rendőr bizal­masabb, meg­hittebb kap­csolatot te­remthet az ál­lampolgárok­kal. Bár sza­bályzat sze­rint kétheten­te egyszer kell fogadóórát tartanunk, a lakosság igé­nyeihez igazodva igyek­szünk azon lenni, hogy lehe­tőleg minden megbízottunk minden nap megjelenjen az irodájában. A 2001. január­ra érvényes félfogadási időkről az irodák bejáratára és a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára kifüggesz­tett tájékoztatón értesítjük a lakosságot.” Az ünnepség részeként Csatlós János rendőrzászlós és Karválics József rendőr­zászlós körzeti megbízottak, munkájuk elismeréseként főkapitányi jutalomban ré­szesültek, melyet dr. Kökényesi Antal dandártá­bornoktól vehettek át. (Folytatás a 4. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom