Hírhozó, 1997 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1997. január / 1. szám

VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1997. JANUÁR A XVII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Fortocska (kisablak) Európára? A Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium igazgatója, pedagógiai igazgatóhelyettese és egy tanára pályázati úton részvételi jogot nyert az 1996. október 17-22 között Bécsben megtartott E.C.H.A (European Council for High Ability: Európa Tanács a Tehetségesekért) 5. kongresszusára, amelynek témája: Kreativitás és kultúra, Tehetségfejlesztés a művészetekben és a tudományokban. Hagyományosan a kreativitást és a tehetséget a művészeti ágakhoz és a tudományokhoz szokás kapcsolni, de az utóbbi évek egyre jobban bizonyítják, hogy ezek szerves részévé válnak mind több és több foglalkozásnak és hi­vatásnak. Ezért a kétévente szervezett E.C.H.A konferenciának egyik fő célja, hogy ne csak a művészek, tudósok és tanárok között építsen ki kapcsolatokat, hanem a politikusok és az üzletemberek bevonásával közösen találják meg a tehet­ségesek leghatékonyabb támogatását. A kongresszus színhelye a bécsi Palais Ferstel igazán méltó helyet nyújtott a világ minden részéről érkezett szakem­bereknek. A kongresszus tartalmi része három fő megközelítési területet ölelt át; a család és a genetikai adottságok, iskolák és iskolarendszerek és a társadalom szerepét határozták meg a tehetség felfedezésében, fejlesztésében és gondozásában. Formailag a kongresszus előadásokból, kerekasztal beszél­getésekből, iskolarendszerek és kísérleti eredmények poszteres bemutatásából állt. A gimnáziumnak az iskolarendszerek témakörén belül le­hetősége volt bemutatni a Balassiban folyó nyolcévfolyamos oktatási rendszert, ezen belül az oktatás tantervi felépítésének, a jelentkezők kiválasztásának, a diákok mérésének, a tehetséggondozás és fejlesztés módszertani megoldásainak, a rendszeres délutáni foglalkozások szervezésének és megtartásának rendszerét. A gimnáziumot bemutató poszter angolul írott és képi il­lusztrációkkal ellátott anyaga nagy érdeklődést váltott ki komplexitása révén, ami a tehetségesek kiválasztása, a te­hetség gondozása és fejlesztése terén iskolánk pedagógiai és oktatási programjában együttesen valósul meg. A gimnázium angolul írott pedagógiai és oktatási programját bemutató leírás megjelent a kongresszus anyagában, s ez­zel Európa hírű műhelymunkák közé juttathattuk el munkánk leírását. A kongresszuson való részvételünk alkalmat nyújtott a krea­tivitás és tehetséggondozás területén belül világhírű szakemberek, mint például Howard Gardner (USA Har- ward), Erika Landau (Izrael), Anders K. Ericsson (Florida), Hans Westmeyer (Németország), stb. tevékenységének, sokféle kutatási eredmény, módszertani megközelítés és tevékenységi forma megismerésére, valamint jó néhány ország képviselőivel történő személyes kapcsolat kialakítására, amelyek remélhetőleg a jövőben diákjaink Európa-képét is gazdagíthatják. Molnárné Duschek Eszter pedagógiai igazgatóhelyettes Tájékoztató Tisztelt Lakótársak! Budapest Főváros XVII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az 51/1996. (X.18.) számú rendeletével módosította a helyi adókról szóló 44/1995. (XI.17.) számú rendeletét. 1997. január 1 -tői az alábbi módosításokra került sor. 1. ) Magánszemélyek kommunális adója Mentesek az adó megfizetése alól azon magánszemélyek, akik olyan családban élnek, ahol az 1 főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 1 fős háztartás esetén 170 %-át, jelenleg 19.550.-Ft, 2 fős háztartás esetén 140 %-át, jelenleg 16.100.-Ft, 3, vagy több fős háztartás esetén 130 %-át, jelenleg 14.950.-Ft, nem haladja meg. A mentesség nem terjed ki a magánszemélyekre akkor, ha:- az egy háztartásban élő családtagok bármelyikének tulajdonában lévő nagyértékű ingóság értéke meghaladja a 840.000.- Ft-ot, kivéve ha az bizonyíthatóan elidegenítési tilalom alá esik, vagy- ha 500.000.- Ft forgalmi értéknél nagyobb ingatlan van saját, vagy családtagja tulajdonában és birtokában, kivéve ha az bizonyíthatóan elidegenítési tilalom alá esik, illetve haszonélvezettel terhelt. A mentesség iránti kérelmet évente január 31-ig kell benyújtani 2. ) Építményadó a. ) Az építményadó-kötelezettség kiterjed azon nem lakás céljára szolgáló építményekre is, ahol az építményre egyébként a lakás után kommunális adófizetési kötelezettség áll fenn. b. ) Mentes az építményadó alól a gépjárműtároló, amennyiben azt rendeltetésszerűen (gépjárműtárolás céljára), vagy egyéb lakáshoz tartozó helyiségként használják. 3. ) Kommunális beruházáshoz kapcsolódó mentesség a. ) Ha a magánszemély kommunális beruházást hajt végre, vagy ilyen beruházás céljára be­fizetést, illetőleg útépítési érdekeltségi hozzájárulást teljesít, akkor a saját beruházás szám­lával igazolt ellenértéke, illetőleg a befizetés támogatással csökkentett összege a beruházás befizetését követő évben levonható az adott évben esedékessé vált helyi adóból, ha a beruházás az Önkormányzat illetékességi területén valósult meg. b. ) Amennyiben az Önkormányzat illetékességi területén végzett kommunális beruházást építőközösség hajtja végre, vagy az Önkormányzat beruházásában lakossági hozzájárulással valósul meg, úgy a mentesség iránti kérelmet az építőközösség tagjai, illetve az önkor­mányzati beruházáshoz hozzájáruló magánszemélyek együttesen kérhetik. Az elbírálás ez esetben is egyedileg történik. Fentiek figyelembevételével- azon magánszemélyek, akik a megváltozott feltételek alapján 1997-ben mentesek a kom­munális adó fizetése alól, 1997. január 31 -ig erről nyilatkozatot kell benyújtaniuk,- bevallást kell benyújtani minden lakóépületben lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségről (pl. üzlet, műhely, iroda) függetlenül attól, hogy a lakás(ok) után kommunális adófizetési kötelezettség áll fenn,- hasonlóan bevallást kell adni akkor, ha a gépjárműtárolót nem gépjárműtárolás céljára, vagy nem a lakáshoz tartozó helyiségként használják (pl. üzletet létesítettek benne). A nyilatkozatokat, a bevallásokat 1997. január 31-ig a XVII. kerületi Önkormányzat Polgár- mesteri Hivatal Adócsoportjához kell eljuttatni, a szükséges nyomtatványok ugyanitt szerezhetők be. (1173 Bp., Pesti út 170/A.) Azon adóalanyoknak, akiket a változások nem érintenek bevallást ismételten nem kell benyújtaniuk, az 1997. évi adófizetési kötelezettségüknek a korábbi bevallások alapján ho­zott határozat szerint kell eleget tenniük. Amennyiben az adókötelezettség 1996-ban év közben keletkezett, úgy a határozat tartalmazta a fizetendő éves adó összegét is, ez évben az adófizetési kötelezettségüknek már e szerint kell eleget tenni. Az adót változatlanul két egyenlő részletben 1997. március 15-ig, illetve 1997. szeptember 15-ig kell megfizetniük. Felhívjuk szíve-, figyelmét egyben arra is, hogy a gépjármű adó megfizetését is hasonlóan a helyi adóhoz 1997. március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az első félévi befizetéshez átutalási postautalvány a kerületi postahivataloknál, a kerületi OTP fióknál és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint az Adócsoport hivatali helyiségében beszerezhető. Amennyiben a már beadott bevallásokban közölt adatokban változás állt be, jogszabály ren­delkezése értelmében a változás időpontjától számított 15 nafton belül azt írásban kell be­jelenteni az Adóhatóságnak. Szükség esetén felvilágosítást az Adócsoport munkatársai adnak félfogadási időben személyesen, vagy telefonon a 256-5333 telefonszámon. dr. Nagy István jegyző xoh . ni

Next

/
Oldalképek
Tartalom