Hírhozó, 1996 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1996. január-február / 1-2. szám

VI. évfolyam 1-2. szám 1996. január-február A XVII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Demszky Gábor főpolgármester összefoglalója Budapest 1996. évi feladatairól A tavalyi év a Főváros számára egyszer­re jelentette a várostörténeti jelentőségű fejlesztéseket és a kormányzati stabili­záció első évét. A Főváros gazdálkodása 1996-ban Már az elmúlt évben is abból indultunk ki, hogy a Főváros költségvetési lehető­ségei erőteljesen meghatározottak. Ma már látható, hogy a helyzet 1996-ban sem változik. Elvünk, hogy ahogyan ed­dig sem, úgy a jövőben sem veszünk fel hitelt működésre. A főváros gazdasági életének kerete­it az éves költségvetés határozza meg. Az állami költségvetés az eddigiektől el­térő módon biztosítja az önkormányza­tok állami támogatását és csökkentette a személyi jövedelemadóból az önkor­mányzatoknak direkt visszajuttatott há­nyadát. Tovább folytatódik az államháztartás reformja, az önkormányzatoknál ez azt jelenti, hogy 1996. január 1-től működik a kincstár és ez a nettó finanszírozási rendszer életbelépését is jelenti. A Fővárosi Közgyűlés 1996. január 1- től emelte a helyi adók mértékét. Idén közel 28 milliárd Ft adóbevételt terve­zünk. Idegenforgalmi adóból várhatóan 380 millió Ft bevétel származik. Az épít­mény és telekadózás jelenleg kerületi hatáskörben van. A gépjárműadó mér­tékét a Fővárosi Közgyűlés határozza meg, de az adót a kerületek szedik be (ez mintegy 2 milliárd Ft bevételt jelent).­Az 1996-os év egyik legfontosabb fel­adata a racionális intézménystruktúra ki­alakításának előkészítése, ezért intéz­ményracionalizálási alapot kívánunk lét­rehozni. A Főgáz Rt. tavalyi sikeres privatizá­ciója után folytatjuk a fővárosi vállalatok privatizációját. 1996 első félévében le­zárul a patikaprivatizáció, a Pharma- fontana privatizációja is. Terveink között szerepel a Vízművek, a Csatornázási Művek, a Főkert privatizációja. Előké­szítjük az FKFV átalakítását és a Távfű­tő Művek privatizációját is. A BKV összesen 12,5 milliárd Ft tá­mogatást kap a Fővárosi önkormány­zattól. Fejlesztések a biztonságos működés jegyében Budapest vezetése továbbra is alapve­tő feladatának tekinti a város biztonsá­gos működtetését, fejlesztési lehetősé­geink kb. 22 milliárd forintban maxima- lizálhatóak. Fejlesztések ágazatok szerint Közlekedés: Folytatódik a Lágymányo­si híd budai csomópontjának kiépítése, a Hungária körút korszerűsítésének B szakasza. A járdák felújításával, az ut­cabútorok kihelyezésével befejeződik az Andrássy út teljes rekonstrukciója. Csatornázás, szennyvíztisztítás: A fő­városban a csatornázottság 88%-os, azonban korántsem egyenletes. A szennyvízcsatorna-hálózat építésének ösztönzésére a Fővárosi Közgyűlés ta­valy szeptemberben rendeletet alkotott, mely az 1996. évre átmeneti jelleggel, egy évre kiírt pályázatok alapján benyúj­tott igényeket támogat mintegy 1 milli­árd Ft értékben. Egészségügy: Tovább folytatódik a Fő­városi Önkormányzat tulajdonában levő fekvőbeteg-ellátó egészségügyi intéz­mények struktúrájának átalakítása. A szükségleteknek megfelelően változtat­juk az aktív és a krónikus ágyak arányát. Befejeződik a Bajcsy-Zsilinszky Kór­ház közműrekonstrukciója, a Termé­szetgyógyász Kórház építése. Millecentenáris ünnepségek A Főváros méltóképpen felkészül a Millecentenáris ünnepségsorozatra. Az események jelentős része Budapesten zajlik. Folytatódik a korábban megkezdett felújítási munkálatok anyagi támogatá­sa. Ezek közé tartozik a Halászbástya rekonstrukciója, a margitszigeti kolostor­rom állagmegóvása. Az év első felében befejeződik a címerek cseréje a Lánc­hídon. Történelmi emlékeink megóvása ér­dekében a főváros együttműködik a kerületekkel és a kormányzattal a Vár­bazár sor, a Podmaniczky-kastély és Budafok belvárosának helyreállítá­sában. Városfejlesztés, városrendezés Várhatóan óv végére a Fővárosi Önkor­mányzat elkészíti új Általános Rendezé­si Tervét. Megvalósul a főváros városfej­lesztési és rehabilitációs programjának I. üteme. Megindul a budapesti agglome­ráció rendezési tervének összeállítása az új területfejlesztési törvény alapján. Környezetvédelem Folytatódik a légszennyezés állandó el­lenőrzése. Vizsgálatok kezdődnek a közlekedési légszennyezés csökkenté­se érdekében. A hulladékgazdálkodási koncepció célja a lakossági veszélyes hulladékok gyűjtési rendszerének kidolgozása. Fokozottabb gondot fordítunk a fővá­rosi kezelésben lévő faállomány megvé­désére, a parkok tisztántartására. Közbiztonság Rendezzük a kerületi önkormányzatok által működtetett közterület-felügyelői csoportok helyzetét. Ennek érdekében a főváros kerületi alközpontokat alakít ki, ha a kerületek igénylik. A nemrégi­ben létrehozott Budapest Közbizton­ságáért Alapítvány év elején pályázato­kat ír ki társadalmi szervezetek számá­ra olyan programokra, amelyek a lakos­ság önvédelmi képességének javítá­sát szolgálják. jg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom