Hírhozó, 1994 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1994-01-15 / 1. szám

IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1994. JANUÁR 15. IRHOZO A XVII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTESÍTŐJE SZAKMAI SEGÍTSÉG vállalkozási ötletek megvalósításához Az Életpálya Alapítvány 1993. júliusában jött létre a Shell és az Ezredforduló Alapítvány anyagi támogatá­sával. Fő célja, hogy a 18-30 éves Korosztály arra fo­gékony tagjainak ingyenes szakmai segítséget nyújt­son a vállalkozás, mint önálló munkalehetőség jobb megértéséhez, esetleg megvalósításához. Az Alapítvány céljai között szerepel a vállalkozási al­ternatíva népszerűsítése a fiatalok körében; a vállal­kozóvá válás útján felmerülő döntések meghozatalá­hoz tanácsot adni; szakmai segítséget nyújtani a fel­merülő ötletek vállalkozás formájában történő megva­lósításához és működtetéséhez, valamint tapasztalat- cserére alkalmat adó vetélkedők, találkozók szervezé­se. Ezt a tevékenységet a Nagy Britanniában igen si­keres, több mint tíz éve működő szervezet, a „Livewi- re" módszereinek hazai adaptálásával és anyagainak felhasználásával folytatja. A tanácsadási tevékenység hátterét biztosító hálózat, általános közgazdasági, illetve speciális témakörök­ben jártas, az üzleti élet ismert személyiségeiből áll. Ők azok, akik anyagi ellenszolgáltatás nélkül, társa­dalmi munkában vállaták azt, hogy az Alapítványhoz bejelentkező fiataloknak szakmai segítséget nyújta­nak ötletük kidolgozásához és üzleti tervük elkészíté­séhez. Azok a fiatalok, akik elkészítik üzleti tervüket, az Élet­pálya Alapítvány évenként megrendezésre kerülő ve­télkedősorozatán vehetnek részt, amelyen szakértőkből álló bizottság bírálja el a benyújtott tervpályázatokat. A vetélkedő helyezettjei értékes pénzdíjakban, valamint egyéb felajánlott támogatás­ban részesülnek, továbbá publicitáshoz juthatnak, amely hozzájárulhat vállalkozásuk sikeréhez. Napjainkban egyre nő a pályakezdő munkanélküliek száma, ezért az Alapítvány a felvállalt tevékenységgel kíván valós alternatívát kínálni ezen fiatalok számára, és valamiképpen hozzájárulni a vállalkozási kultúra ter­jesztésén keresztül a gazdaság fellendüléséhez. Érdeklődésükre választ kaphatnak és jelentkezni lehet az alábbi címen: ÉLETPÁLYA ALAPÍTVÁNY 1037 Budapest, Bojtár u. 66. Tel.: 250-2453 2oU \ ÖRÖM AZ ÜRÖMBEN Akik az ünnepek előtt utcai árusoknál vásároltak aján­dékokat, most bajban vannak, ha az árut szeretnék ki­cserélni, mert nem tudják hová forduljanak, hisz az árusoknak sok esetben nyoma veszett. Némi reményt keltett Mester Tibor elnök egy közelmúlt­ban tartott sajtótájékoztatón, ahol beszámolt a Keres­kedők, Vállalkozók Budapesti Szervezetének érdek- képviseleti tevékenységéről. Itt hangzott el, hogy a szervezet nemcsak a kereskedők és vállalkozók érde­keit védi, hanem a vásárlóknak is segít megtalálni pa­naszaik orvoslására a járható utat, legyen az garan­cia, szavatosság, reklamáció stb. A KVBSZ Székhelye: Bp. VI., Andrássy u. 43., I. em. Tel.: 142-0981, fax: 122-4657 Pályázati felhívás A MÁV Rt. Budapesti Üzletigazgatósága a Budapest Keleti pályaudvar - Újszász - Szolnok fővonalon fek­vő Rákoskert (Budapest XVII. kér.) vasúti megállóhely jelenleg üzemen kívüli 70 m2 alapterületű épületét a hozzá tartozó 1022 m2 szabadterülettel együtt keres­kedelmi, vendéglátói, szolgáltatói és egyéb körben bérbeadásra meghirdeti. A részletes feltételeket a Személyfuvarozási Osztálynál lehet átvenni. (Józsa Gyula szóig, csoportvezetőtől Bp. Vili., Kerepesi út 3. II. em. 218. szoba, tel.: 113-8832) A pályázatra való jelentkezés határideje 1994. janu­ár 30. A pályázat benyújtásának helye: MÁV Rt. Üz­letigazgatóság Személyfuvarozási Osztály, 1087 Bu­dapest, Kerepesi út 3. .-. ... ... K M MÁV Rt. Uzletigazgatosaga Budapest Tisztelt Rákoscsaba-Újtelepiek! 1994-től sűrűbben tartok fogadóórát, melynek helye és ideje is megváltozik. A fogadóórák a Diadal úti Ál­talános Iskola könyvtárában lesznek minden páros hét szerdáján 17°°-1745-ig. Az első két fogadóóra te­hát januárban 12-én illetve 26-án lesz a jelzett helyen és időben. Várom Önöket! Dr. Révész Szilárd képviselő (15. választókörzet) 15.

Next

/
Oldalképek
Tartalom