Hírhozó, 1993 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1993-01-01 / 1. szám

1993. JANUÁR 1 HÍRHOZÓ Szemelvények az 1992. december 4-én a Rákosligeti Közösségi Ház tartott lakossági Fórumon készült Emlékeztetőből Jelen voltak: Dód József polgármester, Kátai Péter alpolgármester, Gém Judit, dr. Révész Szilárd, Szabó István, Dombóvári Csaba képviselő, Perlaki László csoportvezető, Fejér Gyula csoportvezető és kb 40 lakó. Szabó István: Tekintettel arra, hogy a csatornaépítés a legnagyobb probléma Rákosligeten és Rákoscsa- ba—Újtelepen, először e témában mondják el kérdé­seiket a résztvevők. Szirotny László, Dallamos u. 80, (A Micsurin út és környéke, 4, sz építőközösség intéző bizottságának tagja.) A kivitelezés során észlelt hibákról szol. Fe­szült viszony alakult ki az építőközösség és az Önkor­mányzat között. A hátráltatott kifizetések miatt csőd előtt áll a kivitelező. Megegyzi, hogy az ő részükön egy kis szakasz kivételével ]ó állapotban vannak az utcák a csatornázás után. Szávai Sándor (kivitelező): Elmondja, hogy a csator­naépítés korrekt módon indult, egy idő után romlott el a viszony Periaki László és köztük. A csatornaépítést igyekeztek a legjobban megoldani. A kisebb hibákat es kötbér jogosságát elismerik. A Harsona és a Dallamos u. kivételével leadták a mun­kákat a CSM felé, a kamerás vizsgálat megtörtént. A kisebb hibákat kijavították. Dóci József: Válaszolja, hogy a végszámlát akkor nem fizetik ki, ha nem veszik át a csatornát. Szmolka Sándor: (Ignác u. 39.) Levelet írt a polgár- mesternek 1992. VI 9-én. Erre választ nem kapott. Problémája, hogy az utca lejtése megváltozott, a víz hozzájuk és a szomszédokhoz folyik. Nem jó helyre töltötték a sódert. Hengerezni kellene az utcát. Szintén jelezték, hogy a Bártfa utca több helyen be van szakadva. Dóci József: A hivatalban utánanéznek a levélnek, dr. Újvári Gábor: (I. u. 40.) Problémaként jelzi, hogy nem lehet bejutni a polgármesterhez. Kérése, hogy a jövőben a közműépítéseknél 1-1 utca legyen egy építőközösség. A lakossági hozzájárulással épített csatornát a CSM tulajdonába veszi. A befizetett összeget kapják vissza az állampolgárok oly módon, hogy addig ne fi­zessenek csatornahasználati díjat, amíg az összeg le nem telik. Az I.-VII.-IX.-XI.-XIII. utcák csatornaépítésének 1990. XI. 30-ig el kellett volna készülnie, de csak 1992. szeptemberre készült el. A lakosság pénze ez idő alatt nem kamatozott. Levelet irt ez ügyben, hogy a Polgármesten Hivatal, mint a Tanács jogutódja fi­zesse meg a kamatot. 60 nap már eltelt, de választ nem kapott. A lakók felbontották a Makay Kft-vel a szerződést. Kéri, hogy intézkedjen a hivatal, hogy a pénz vissza­kerüljön a számlájulóa. A polgármestertől van egy levele, mely szerint IX. 15- ig minden utcában megtörtént az átadás. A szerző­dést XI. 15-re módosították és kötbért kötöttek ki, na­pi 25 eFt-ot. Ezt a szerződést kérték Perlaki Lászlótól, de még nem kapták meg, Dóci József: Fizikai korlátái vannak annak, hogy fogadóidején túl személyesen tudja fogadni a hozzá forctulókat. Tudomása szerint Újvári Gábor 4-5 hete választ kapott levelórp. Perlaki László: Az Ujván úr által említett szerződés megvan, de ha nincs kikötve kötbér, akkor is jár. A hi­vatal addig nem fizet, amig a kivitelező nem végezte el a munkát, amíg a CSM áltál kiállított átadás-átvéteí jegyzőkönyvet nem mutatja be. Kefiesl István: (XIII. u. 31.) Kérdezi Perlaki Lászlótól, honnan tudja, hogy gerincvezetékre való rákötés megfelelően van-e elvégezve. Perlaki László: Az átadás-átvétel és azután a nyo­máspróba megtörténik, majd elvégzik a kamerás vizs­gálatot. A CSM a XIII. utcai csatornát átvette. Kékesi István: Makay még akkor is sok munkát ka­pott, amikor ezt elkövette. Az építőközösségtől nem lehet azt kívánni, hogy szakemberek legyenek. Leg­alább el kellene ismerni, hogy a hivataltan egy kolle­ga elrontotta a dolgot. Dóci József: Amikor Makay megbízást kapott, az a tanács utolsó és az önkormányzat első napjaiban tör­tént. Levonták a következtetéseket. Kékesi István: Kérdezi, hogy a kertes házaknál a vizdájnál van-e kedvezmény. Kátéi Péter: A hatósági ármegállapítás a minisztéri­um hatásköre. Kátai Péter: Felhívja a figyelmet az EPT közleményé­re. A kerületben megjelentek olyan szélhámosok, akik az EPT nevében megpróbálnak szerelési díjat felven­ni. Szabó Sándor: (Robogó u.) Véleménye, hogy a köz­műépítési munkák jogszabályi oldala a régi megszo­kott tanácsi szokások szerint bonyolódik. Műszalu el­lenőrzést nem tapasztaltak. Ha a beruházásról a kivi­telezési, ill. építési naplót vezetnék, akkor nem lenné­nek problémák. A Robogó utcai csatornaépítésnél az utat tönkretették. Németh Béla: (NIVO GMK ügyvezetője) Elmondja, hogy XI. 15-én a Robogó u. helyreállítását megren­delek. Perlaki László: A Közműcsoport munkatársai 1991. november, ill, 1992. január óta dolgoznak a hivatal­ban, többségük kerületi lakos. Az elődöktől örökölték a problémát. A régi szerződésekben szerepeltek olyan kikötések, amelyek kedveztek a kivitelezők­nek. Tavaly december óta próbálják megváltoztatni ezeket a szerződési tonnákat. A jövőben igyekeznek rendet tartani és elemi azt, hogy az Önkormenyzat ér­dekeinek megfelelően történjen a munkák elvégzése. Radzó Rudolfné: (Bertótí u. 16. Túra 2. építőközös­ség) Kérdezi, hogy mikorra várható a csatorna elké­szülése. Kamerás vizsgálatot már végeztek. Szeret­ték volna, ha ezen ott lett volna valaki az építőközös­ségtől, meri tudomásukra jutott, hogy néhányan feke­tén próbáltak rákötni. Perlaki László: A kamerás vizsgálat során azt nem tudják megállapítani, hogy kik kötöttek be feketén. A CSM majd tételesen megnevezi, hogy mely beköté­sek készültek el és ezt egyeztetik a befizetésekkel, dr. Újvári Gábor: A piros 76-os autóbusz valamikor gyorsjárat volt. Kérése, hogy a BKV-val egyezzen meg az Önkormányzat, hogy járjon gyorsjáratként, R. ligeten minden megállóban megálljpn, de a Hungaro- camiontól csak az őrs vezér téren. Állítsanak be emel­lett fekete 76-ost is.Javasolja a 198-as busz sűrítését. A Kasztéi A. utca és Ferihegyi út kereszteződésénél lévő .Balra kanyarodni tilos'jelzőtáblát sokan nem ve­szik figyelembe. A rákoskeresztúri Posta és OTP előtt, a Fenhegyi úton lévő .Megállni tilos' tábla elle­nére sokan parkolnak. Kéri, hogy a hivatal hívja fel a rendőrség figyelmét az általa elmondottakra. Dóci József: A közlekedésrendészeti szabályok be­tartásába nincs beleszólása az önkormányzatnak, de a felvetéseket továbbítani fogják a rendőrségnek. A BKV-val is felveszik a kapcsolatot. Kátéi Péter: Elmondja, hogy az OTP-nél a .Megállni tilos" tábla biztonsági okokból került vissza, mivel megszaporodtak a ra&ások. Dombóvári Csaba: A 76-os, 198-as ós 80-as buszjá­ratokra vonatkozó javaslatokat a Kóoviselőtestulet Közlekedési Bizottsága tárgyalta, továbbítani fogják a BKV-hoz. Rácz Tibor: (I. u. 39.) Rákosligeten nem látnak rend­őrt. Az útfelbontásoknál sok fát tönkretettek. Szabályozni kellene, hogy az utcai fák pótlása kinek a feladata. A Liszt F. utcában az átereszek falevéllel eltömődnek és a víz az úttestre folyik. A Liget soron sok a huppanó. Intézkedni kellene Dombóvári Csaba: Egy fővárosi tanácsrendelet előír­ja, hogy a lakosok kötelesek a saját házuk előtti terü­letet rendben tartam. Képviselőtársaival együtt javasolta, hogy állítsanak fel a kerületben Közterület Felügyeletet. E javaslatuk­kal az 1993. évi költségvetés összeállításakor is élni fognak. Szeles Mária: (Piski u. 72-74.) Kérdezi, hogy a Diadal utcai iskolában rendezett lakossági fórum óta lépett-e az Önkormányzat a bánya ügyével kapcsolatban. Dóci József: Elmondja, dr. Bérces György orvossal megállapodást kötnek arra, hogy megvizsgálja, be­tegséget okoz-e a bánya. Amennyiben a szennyezés mértékére, típusára vonatkozó adatokat megkapja, III. 1-jei határidővel vállalja ezt a megbízást. Az orvosi vizsgálat fogja igazolni, vagy megcáfolni, hogy a bá­nya egészségkárosodást okoz. A következő lépést az eredmények ismeretében tudják megtenni. Dr. Révész Szilárd: A két héttel ezelőtti lakossági fó­rum visszhangját már lehet látni. A fórum után az FKFV vezérigazgatója is eljött a kerületbe. Wagner Endre: (IV. u. 8.) Kérdezi, hogy veszélyes hulladékot szállitottak-e a bánya területére. Majd az EXPO-val, az MO-ás körgyűrűvel és a Kasztéi A. utca meghosszabbításával kapcsolatban kérdez. A Rákos-patak mentén telekszéljeiző karók láthatók. Kérdezi, hogy a hivatal képviselői tudják-e, hogy mi­lyen célból és kik rakták oda. Dóci József: Tudomása szerint bizonyos mennyiségű veszélyes hulladék került a bányába. Az MO-ás szakaszt nem építik meg a világkiállítás ide­jére, az újpesti szakasz megépítését 1996-ra tervezik. Szerinte nem fognak a kerületben egyhamar metrót építeni, de kezdeményezni kell, ez a feladatuk. A metró csak magas jegyarak mellett lenne nyereséges, a gyorsvillamos, elővárosi vasút olcsóbb. Fejér Gyula: A Rákos-patak a CSM kezelésében van, az említett karók elhelyezéséről nincs tudomásuk. Szabó István: A Hősök terei építkezés ügyében megkereste a polgármesteri és kérte, hogy addig füg­gesszék fel, amíg a tér rendezési tervét a főépítész el nem készíti, azt lakossági fórumon meg nem vitatják. Dombóvári Csaba: Tájékoztatást ad egy önszerve­ződő társadalmi egyesület, a Csaba - Liget Polgári Kör megalakulásáról és ismerteti célját. Rákosíget jobb közlekedése érdekében ez év őszén közlekedési koncepciót tagadott el a testület. Dúzs Antal: (Ananász u. 50.) Elmondja, hogy a Ma­kay Kft-vel kötöttek szerződést. A három közös képvi­selő nem fizette ki a számlát, visszatart 1.200 eFt-ot. A Polgármesteri Hivatal is kb. 600 eFt összeget. Ezt fűtési kártérítés cimón osztották ki azoknak, akik el­végeztették a belső szerelési munkát. Változó össze­gek - 6.000,-, 37.000,- Ft kerültek kiosztásra Nem érti, hogyan bízhatták erre a három hölgyre az 1.800 eFt szétosztását és kifizetését...! Zárókőzqyűlós sem volt...! Dóci József: Az említett összeg kb. 2 mFt volt. t ,2 mFt-ot az Önkormányzat fizetett ki a Makay Kft-nek. A kártérítési összeg elosztását és kifizetését az építő­közösségre bízták. Dr. Révész Szilárd: Az intéző bizottságot az építőkö­zösség váasztja. Ha váaki nem kíséri figyelemmel az építőközösség ügyeit, akkor nem reklamálhat. Záró- közgyűlést minden esetben kell tartani. Ha volt, akkor erről van jegyzőkönyv. A hivatalnak ebbe nincs bele­szólása Dúzs Antal: Felveti, hogy akinek üres telke van, az nem kapott a kártérítési összegből. Dóci József: A kártérítés azokra vonatkozott, akik a gáz hiánya miatt más, drágább tüzelőanyagot voltak kénytelenek vásárolni. A kártérítés a gáz és a tüzelő­anyag értékének különbsége. Akinek üres telke van, azt nem erte kár. Petényi Ferenc: (Delelő u. 27., Magyarhida u. és kör­nyéke ép. köz. intéző bizottságának tagja.) Javasolja, hogy minden számlaigazolás a Polgármesteri hivatal­ban történjen, ahol jelen van minden intéző bizottsági tag és a kivitelező. Levelet irt a polgármesternek, 1992. I. 6-án. Nem ka­pott választ. Felhívja a figyelmet, hogy a gázcsapokon nincs fed- lap, ha eltönk a műanyag cső, gáz nélkül marad egy nagy terület. Dr. Révész Szilárd: Ha Perlaki László nem járul hoz­zá a kifizetéshez, ezt azért teszi, hogy legyen még ütőkártya a hivatal és az építőközösség kezében. Tóthne Kovács Mária: (Káinok u. 32.) A szemétbá­nya környezetszennyezésével kapcsolatban el­mondja, hogy kipusztulhat a Cinkotai úti erdő. el­szennyeződhet a Napiás tó, a Szilas-patak. Az ége­tés kapcsán megreked a füst. Tudomása van arról, hogy a Rákos mezeje Rt szőlókivágási engedélyt nyújtott be. Kérdezi, hogy megkapják-e. A kerületben a gyermek orr-fül-gégészet együtt van a felnőtt rendeléssel. Jó lenne, ha legalább fél napos rendelés lenne külön a gyermekek számára. Dóci József: Az alapellátás 1993. január 1-től az Önkormányzathoz kerül. Szorgalmazni fogják a külön gyermekrendelós megvalósulását. A Rákos mezeje Rt még nem kapta meg a szőlőkivá- ási engedélyt. A jegyző illetékes ebben a kérdés­en. Rudnyánszkyné Sulák Irén: (Magyarhida u. 12.) Két idős személyt említ, aki fenyegető levelet kapott a Makay Kft-tol, melyben szerelési munkák megfizeté­sét kéri. Perlaki László: A Makay Kft-vel egyösszegű, átalány­díjas szerződéseket kötöttek. A lakoknak használható gázcsonkot kellett kapniuk. A Makay Kft. most próbál­ja elérni a lakókat, hogy fizessék meg azt a pénzt, amit az építőközösségtől nem kapott meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom