Hírhozó, 1993 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1993-01-01 / 1. szám

HÍRHOZÓ o 1993. JANUÁR 1. SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI 1095 BUDAPEST, MESTER U. 56-58. SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TEL.: 133-4140 Tovább tanulni vágyók figyelmébe! A képzési idő 4 illetve 5 év. A negyedik év érettségi - képesítő vizs­gával zárul Képesített könyvelő, pénzügyi ügyinté­ző szakképesítést szereznek a diákok, amelynek birtokában a végzett fiatalok el­helyezkedhetnek a különböző pénzintéze­teknél (elsősorban bankok, biztosítók, ta­karékszövetkezetek, stb.) A vállalkozásoknál betölthetnek minden olyan ügyviteli-pénzügyi-számviteli munka­kört, amely középiskolai végzettséget igé­nyel Vállalhatnak munkát az önkormány­zatok, költségvetési intézmények igazga­tási, gazdálkodási területén Számítástechnikai tanulmányuk alalp- ján betölthetnek olyan munkaköröket, amelyek adatfeldolgozást igényelnek (adatrögzítés, szövegszerkesztés, stb ) Az érettségi képesítő vizsga után azok, akik nem tanulnak tovább, beiratkozhat­nak a speciális pénzügyi szakképesítést nyújtó .ötödik" évfolyamunkra, amelyek évente a felhasználók tényleges munka­erő iránti igényeinek megfelelően szerve­ződnek Ezek lehetnek banki, biztosítási, vámkezelői, vállalkozói szakok, attól füg­gően, hogy mely pénzügyi szakterület jelzi munkaerő iránti igényét A képzés vizsgá­val zárul és speciális szakképesítést ad. A tanulók 4 éves tanulmányaik során megismerkednek a családi gazdálkodás­sal, a vállalkozás alapjaival az adózás el­méletével és gyakorlatával, a pénzgazdál­kodás és pénzforgalom szabályaival Megtanulják a könyvvitel alapjait és a korszerű irodatechnikát. A tanulók a négy év során elsajátítják a számítástechnika alapismereteit és megis­merkednek a felhasználói programok gya­korlati alkalmazásával. Az iskola rendelkezik azzal a jogosult­sággal, hogy a négy év alatt szerzett számítástechnikai ismereteket érettségi után kiegészítse, vizsgáztasson és a tan­folyam résztvevőinek személyi számító­gép, szoftver üzemeltető képesítést ad­jon Idegen nyelvet (angol, német és más nyugati nyelvet) szintén négy évig tanul­nak, Előrehozott nyelvvizsga esetén lehe­tőség nyílik egy másik idegen nyelv tanu­lására. Alapfokú nyelvvizsga letétele a II. év után kötelező. Egy osztályban emelt szintű matemati­ka, számítástechnika és idegen nyelv ok­tatása folyik A magas idegennyelvi órák száma miatt (angol, német vagy francia) módjuk van a tanulóknak középfokú nyelvvizsgára felké­szülni. A közismereti tárgyakat komplex jelleg­gel tanulják, A természettudományi blokk keretében a kémia, a biológia és a fizika tantárgya­kat sajátítják el. A művészeti blokk keretében pedig az irodalom és a nyelvtan mellett a képzőmű­vészettel és zenetörténettel is megismer­kednek . Az iskola folyamatosan lehetőséget biz­tosít gépjárművezetői tanfolyam elvégzé­sére. Továbbtanulásra elsősorban a Buda­pesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, a Pénzügyi és Számviteli, Külkereskedelmi Főiskolákon nyílik lehetőség. Az iskola alapítványa a jó tanulókat, a nyelvvizsgát letevőket jutalmazza. A szociálisan rászorulókat anyagilag támo­gatja Az épületben lévő konyha lehetővé te­szi a diákok étkeztetését. Mód nyílik a ta­nulmányok során külföldi csereutakra. Testvériskoláink: Lindenberg, Pforzheim (Németország), OLBIA (Olaszország), Bécs, LUND (Svédország). Sokféle sprotolási lehetőséget vehet­nek igénybe a diákok: labdarúgás, kosár­labda, asztalitenisz, atlétika, tollas- és ké­zilabda. Végzőseink képesítésének megneve­zése: pénzügyi ügyintéző, képesített könyvelő Ezen kívül az iskolában meg­szerezhető (V. évfolyamon) speciális pénzügyi, számítástechnikai, gépírási, ide­gennyelvi, gépjárművezetői képesítések­kel elhelyezkedési esélyeik bővülnek Az iskola saját kollégiummal rendelke­zik. A tágas iskolépület helyet biztosít a fel­nőtt képzésnek. A négy éves felnőttoktatás és az érett­ségizettek kiegészítő szakmát adó képzé­se egyaránt megtalálható. A Rákoskerti Klub januári programajánlata Állandó programjaink: AEROBIC minden kedden és csütörtökön 18 órától. Részvételi díj: 100 Ft/alkalom. Havi bérlet: 700 Ft. Vezeti: Bártfai Barbara KISMAMA AEROBIC: minden szerdán és pénteken 10 órától. Míg a mama tornázik, a gyermekekkel szakképzett óvónő foglalkozik Részvételi díj: 100 Ft/alkalom + gyermekfelüqyeleti díj. Havi díj: 700 Ft. Vezeti: Murányi Zsófia SAKK-KÖR minden szerdán 17 órától. Tagsági dij: 50 Ft/hó. A kört Kállai Tibor és Babos László vezeti. Az ULTIZÓK kedd délutánonként találkoznak. Minden hónap harmadik csütörtökén 18 órától KERTBARÁT KÖR, melynek vezetője: Kóbor Mónika. Tagsági díj: 50 Ft/hó. REFORMÁTUS ISTENTISZTELET minden hónap második vasárnapján lőporakor a Klub nagytermében. A TWISZTELT HÁZ ajánlata: Január 8-tól kéthetenként pénteken 19 órától BLUES CAFÉ. Házigazda a Brown Bag Blues Band. Szombaton esténként is kellemes hangulattal, zenével várja vendégeit a Twisztelt Ház. GYEREKDÉLELŐTT január 24-én 10 órától. Játszóház: játékkészítés természetes anyagokból. Gyerektáncház élő muzsikával. Házigazda: Hajlikázó Táncegyüttes Január végén nyit az RMK VARIETÉ. Figyelje plakátjainkat! 1171 Bp Rákoskert sugárút 66. Tel.: 1-384—423 A Polgármesteri Hivatal Sportcsoportja 35 év feletti öregfiúk részére TEREMLABDARÚGÓ TORNÁT rendez az Újlak utcai iskola tornatermében 1993. február 21-én. Nevezési határidő: 1993. február 10-ig, a Bakancsos u, 5 sz alatti irodában. Nevezési díj: 1 OOO.-Ft. A Polgármesteri Hivatal Sportcsoportja é$ a Lakóhelyi SE kerületi ASZTALITENISZ VERSENYT rendez a Pesti út 80. sz. alatti iskola tornatermében fiúk, lányok és felnőttek részére 1993. március 6-án 8.30-tól. Nevezni a helyszínen lehet 1993. március 6-án 8.30-ig. A különböző korcsoportokban az l-lll. helyezett tiszteletdíjazásban részesül

Next

/
Oldalképek
Tartalom