Hírhozó, 1991 (1. évfolyam, 1-8. szám)

1991-05-15 / 1. szám

I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1991. MÁJUS 15. A XVII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTESÍTŐJE SZŰKÖS LEHETŐSÉGEINKHEZ MÉRTEN TISZTELT OLVASÓINK! Önök a XVII. Kerületi Önkormányzat lapja, a Hírhozó e\sö számát tartják a kezükben. Újságunkat azért jelentet­tük meg, s jelentetjük meg havonta a jövőben is, hogy ezúton is közelebb kerüljünk Önökhöz. Szeretnénk kiala­kítani az információáramlás egy olyan formáját, amely lehetővé teszi, hogy figyelemmel kísérhessék mi történik a Városházán, milyen határozatokat hoz a képviselő-testület, s mi is jobban tá­jékozódhassunk az Önök igényeiről. E fórumon szeretnénk beszámolni mun­kánkról, határozatainkról, közreadni minden olyan információt, mely közér­deklődésre tarthat számot. Hangsúlyozni szeretnénk lapunk pártsemlegességét! Nem a képviselő­testületben tevékenykedő pártfrakci­óknak, hanem az egységes, az egész kerület érdekében tevékenykedő kép­viselő-testületnek kívánunk fórumot te­remteni. Önkormányzatunk meglehetősen nehéz helyzetben van, hiszen alapve­tő törvények hiányoznak megfelelő működéséhez, és szűkös anyagi vi­szonyainkat tovább nehezíti vagyoni helyzetünk rendezetlensége. Az ön- kormányzat létrejöttével egy minőségi­leg más struktúra kialakításának igé­nye lép fel, melynek működtetését ne­künk kell megteremtenünk. Ám akár­milyenek is a körülmények, amelyek között dolgozunk, cselekednünk kell! Legfontosabb feladataink közé tartozik az iskolák megfelelő szinten történő működésének biztosítása. Terveink szerint önállóan gazdálkodnak majd a rendelkezésükre álló pénzzel, s a GA- MESZ, mint szolgáltató intézmény bérmunkában végzi korábbi teendői­nek egy részét. Jogi oldalról előrelé­pést jelenthet az iskolaszékek felállítá­sa, melyek átveszik majd az önkor­mányzat által gyakorolt jogok jelentős hányadát. Szeretnénk bővíteni a 14 éven felüli oktatás lehetőségeit. Ennek érdeké­ben felmerült a Körösi Csorna Általá­nos Iskola 12 osztályossá történő át­alakítása. A Péceliúti, jelenleg kihasz­nálatlan iskolaépületben is szeretnénk beindítani középiskolai jellegű okta­tást. Az iskolai étkeztetés eddigi rend­szerén is célszerű lenne változtatni, ki­használva egy-egy intézményben tör­ténő főzési lehetőséget. Ésszerűbb hasznosítással olcsóbbá tehetnénk a gyermekélelmezést. Különböző kósza hírek terjedtek el a Dózsa Művelődési Központhoz tartozó egységek különválasztásáról. Biztosít­hatjuk Önöket, hogy egyetlen művelő­dési intézményből nem lesz masz- százs-szalon, sem egyéb célú magán- vállalkozás. A művelődési házak to­vábbra is a lakosság szolgálatában állnak, és az önkormányzat intézmé­nyei maradnak. Az Erdős Renée-ház helytörténeti jellegű állandó és idősza­ki kiállításaival szintén közművelődési célokat szolgál, otthont adva a kerület művészeinek és a művészet iránt ér­deklődő közönségnek. Az Önkormányzati Törvény az egészségügyi alapellátást az önkor­mányzatok egyik alapfeladatául szab­ta meg. Már régóta várat magára az egészségügy teljesen új rendszerét megteremtő törvény, mely várhatóan a 1ÍENS2£El/Ác"nA3 AUX.NE2Er8cÜL lEI®s' jóiiSF aái»B*

Next

/
Oldalképek
Tartalom