XIII. Kerületi Hírnök, 2013 (19. évfolyam, 1-24. szám)

2013-07-04 / 13-14. szám

Aktuális 2013. július 4. ## Xlll. kerületi hírnök ..........................................................w------­M argitsziget-ügy Az AB-n múlik a földnyelv sorsa Teret nyert a „politikai cinizmus” Mostantól az Alkotmánybíróságon múlik a Margitsziget sorsa: ha elmeszeli a földnyelv elcsatolásáról szóló, so­kak által közigazgatási nonszensznek ítélt törvényt, az­zal gátat szabhat az önkormányzatok területi egységét veszélyeztető kormányzati törekvéseknek. A XIII. kerület azt kéri Áder János köztársasági elnöktől, küldje meg az Alkotmánybíró­ságnak a Margitsziget elcsatolá- sáról szóló, az államfő által is több ponton aggályosnak ítélt tör­vényt. Dr. Tóth József polgár- mester azután küldte meg levelét Áder Jánosnak, hogy a parlament múlt szerdán változatlan tarta­lommal ismét elfogadta a jogsza­bályt. Ráadásul annak ellenére tette ezt, hogy azt az államfő júni­us 21-én visszaküldte a parla­mentnek. Érvei felsorolása mel­lett levelét azzal zárta: a törvény­nyel nem ért egyet, és kéri az Or­szággyűlést, hogy azt észrevételei alapos megfontolása után fogad­ja el ismét. (A jogszabályt először június 10-én szavazta meg a Ház - a szerk.). Ehhez a kormánytöbbségnek mindössze három munkanap is elegendő volt, s minden jogi el­lenérvet sutba vágva, az államfői intelmeknek is fittyet hányva, akaratát most is a tőle megszokott rekordgyorsasággal vitte át a tör­vényhozáson, hogy eleget tegyen a sziget elcsatolását kezdeménye­ző Tarlós István főpolgármester akaratának. Minden marad tehát az eredeti formájában: az eddig a kerület közigazgatása alá tartozó földnyelvet a Fővárosi Önkor­mányzat közvetlen irányítása alá vonja, s egyebek mellett rögzíti a XIII. kerület megváltozott hatá­rát. Mindössze a hatályba léptető rendelkezés módosult: a jogsza­bály nem június 30-án, hanem a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Az elcsatolás példátlan köz- igazgatási lépés, hiszen a főváros­nak korábban nem volt közvetle­nül irányított közigazgatási terü­lete, s a Margitszigeten kívül ez­után sem lesz - legalábbis egyelő­re. A kerület azonban nem adja fel, hiszen - sokak, így a Telepü­lési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) szak­mai egyetértésével - súlyos jog­csorbításnak tartja a döntést. Dr. Tóth József már a kezdetektől a közigazgatás „példátlan feldúlá- sának” és ésszerűtlennek nevezte a döntést, ami ráadásul veszélyes precedenst teremt, hiszen innen­től kezdve bármely önkormány­zatot érhet hasonló területelcsa- tolás. Miután a polgármester kérése ellenére a kerületeket tömörítő Budapesti Önkormányzati Szö­vetség (BŐSZ) semmilyen for­mában nem foglalt állást a kér­désben, a kerület képviselő-tes- tülete múlt csütörtökön döntött a BÖSZ-ből való kilépésről. Az Áder Jánoshoz intézett alkot­mánybírósági kérvény mellett a városrész maga is beadvánnyal fordul a taláros testülethez, így bárhogy is dönt az államfő, a Mar­gitsziget sorsa mostantól az AB kezében van. Ha elmeszeli a föld­nyelv elcsatolásáról szóló tör­vényt, azzal gátat szabhat az ön­kormányzatok területi egységét veszélyeztető - a bírálók szerint átlátszó indokokkal alátámasz­tott - kormányzati törekvésnek. Ha elutasítja a beadványt vagy helyben hagyja a törvényt, azzal utat nyithat az újabb és újabb te­rületcsorbítások előtt, amelyek onnantól bármely magyar telepü­lést fenyegethetik. A polgármester lapunknak el­mondta, a kormánytöbbség is­mét tanúbizonyságot tett politi­kai cinizmusáról. Ezért amellett, hogy az ombudsmantól is állás- foglalást kér a kerület, már vizs­gálják azt is, milyen nemzetközi fórumokhoz fordulhatnak az ügyben, azt is tudva, az európai testületek állásfoglalásának nincs valós jogi relevanciája. En­nek ellenére szóba jöhet a Velen- cei Bizottság, az Európai Bizott­ság vagy valamely más uniós vagy európai szervezet. Kérdésünkre dr. Tóth József úgy vélte, meg­vizsgálják a lehetőségét, de egy­előre úgy tűnik, a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz várható­an nem fordulhatnak, mivel an­nak jogköre ilyen ügyekre nem terjed ki. Kálmán Attila Elismerés a szorgalmas diákoknak Folytatódik a hagyomány Kitűnőre érettségizettek Illetékes válaszol Tizenharmadik alkalommal kö­szöntötték a tizenharmadik kerü­letben azokat a tanulókat, akik ki­tűnő érettségi vizsgát tettek és vá­rosrészünkben laknak, tanulnak. Dr. Tóth József polgármester el­mondta: 2001-ben, a tehetség- gondozás jegyében útjára indított kezdeményezéséből az eltelt több mint 10 év alatt a diákok, pedagó­gusok és a szülők körében is elis­mert hagyomány lett. Az első években az önkormányzati fenn­tartású intézmények eredményeit vették figyelembe a köszöntéskor, 2004 óta azokat a XIII. kerületi lakosú, kitűnőre érettségizett diá­kokat is jutalmazták, akik a kerü­letünkben működő fővárosi fenn­tartású vagy alapítványi középis­kolákban tanultak. Azonban a közoktatási rendszer átalakítása miatt idén szerényebb ünnepsé­get szerveztek a kimagasló ered­ményeket elért diákoknak és hoz­zátartozóiknak. Az iskolák álla­mosítása után úgy döntött a kép­viselő-testület, hogy e nemes ha­gyományt tovább folytatja, vi­szont immáron csak a városrész­ben lakó és tanuló érettségizőket jutalmazzák. Ez alkalomból június 28-án három intézményből - a Berzsenyi Dániel és a Németh László Gimnáziumból, valamint a Károlyi Mihály Két Tanítási Nyel­vű Közgazdasági Szakközépiskolá­ból tizenegy növedék vehette át az elismerő oklevelet és tárgyjutalmat. A polgármester kiemelte: a telje­sítmény csapatmunka eredménye, melyben szükséges volt a fiatalok kitartása, szorgalma, tehetsége, a szülői ház gondoskodó együttmű­ködése, a tanárok, osztályfőnökök, az iskolavezetés magas szintű szak­mai tudása, valamint az önkor­mányzat támogatása. Tisztelt Ügyintézők! Azzal a javaslattal szeretnék önökhöz fordulni, hogy a XIII. kerületben a Huba utca-Kassák Lajos utca között zebrát kellene felfesteni. A templomhoz és a nyugdíjasklubhoz átvezető for- galmas úton sehol nincs gyalo- gosátkelő, amin biztonságosan át lehetne kelni az út másik oldalá­ra! Az én gyerekem is arra fog is­kolába járni, és a boltnál hiába megy arra, nincs zebra sehol. Megtisztelő válaszukat előre is köszönöm. Tisztelt Varga Renáta! A Kassák Lajos és Huba utca kereszteződésébe javasolt gyalog- átkelőhely kijelölése hosszadal­mas hatósági eljárás. A kialakítá­sával egyetértünk és a tervezését megrendeljük. A hatósági enge­délyezés a forgalomszámlálás adataitól függ. Kérem kísérje fi­gyelemmel a helyi médiákat, ahol beszámolunk az eredményes for­galomtechnikai fejlesztéseinkről. Tisztelettel: Juhász Csaba Közútkezelői Ágazatvezető Varga Renáta

Next

/
Oldalképek
Tartalom