XIII. Kerületi Hírnök, 2002 (8. évfolyam, 1-20. szám)

2002-05-30 / 10. szám

Kora reggel érkezem a Honvéd Tüzér utcai vívóter- mébe.Két, csak két leány van talpon a teremben, de nem baj, mert pont az egyikük az, akit keresek. Jeszenszky Szil­via ő, akinek nevét, reméljük, hamarosan az egész ország megismeri. A 19 éves tőrvívó­nő már büszkélkedhet világ- versenyeken elért helyezé­sekkel, 2000-ben a vb-n és az Eb-n is második lett csoport­ban, 2001-ben pedig az Eb-n harmadik egyéniben.- Csoportban versenyezni, felelősnek lenni mások ered­ményéért nem tud néha túl nagy teher lenni?- Sokkal inkább segít, ha vannak mellettem, ha együtt vagyunk. Én mindig nagyon jó csapatok tagja voltam, a csapattársak biztatása pedig erőt ad. Vívni is majdnem- hogy ezért kezdtem. 11 éves koromban jártam először ví­vóteremben, és azonnal azt láttam, mennyire jó a társa­ság. Előtte úsztam, így hát na­gyon tetszett, hogy ezt a spor­tot nem egyedül kell végezni.- Hogyan, min gondolkodik egy vívó játék közben ?- A vívás fizikai és techni­kai sport is egyaránt, ezért na­gyon nagy koncentrációt igé­nyel. Mi az edzéseken főleg különböző akciókat gyakoro­lunk, vívás közben ezeket kell alkalmazni, de nagyon átgon­doltan. Versenyen csak biztos­ra lehet menni.- Honnan tudod, hogy az adott ellenfél ellen mit kell és mit nem szabad bevetni?- Egy vívót sohasem lehet kiismerni teljesen. Hiába vív­tam is akár már vele, nem tud­hatom, hogy hogyan válto­zott. Figyelni kell őket, hogy mással hogyan játszanak, és eszerint kell velük versenybe szállni. A versenyek előtt van, hogy hergelem magam a nye­résre, van, hogy zenét hallga­tok, de mikor ott állok az el­lenféllel szemben, csak arra gondolok, hogy találatot sze­rezzek.- Melyik volt eddigi pálya­futásod legjobb pillanata?- Még egészen az elején, egyszer megnyertem egy gye­rekversenyt. Ez nagyon fontos pillanat volt, mert én azért akartam sportoló lenni, hogy egyszer legyen egy érmem, és ezzel lett is. Persze nem álltam meg ennél az egy éremnél, és az azóta elért minden helyezé­semet nagyon szeretem.- A nagyobb versenyeken, ahol összejön számos nemzet vívócsapata, hogyan tekinte­nek egymásra a sportolók, mint ellenfélre, vagy esetleg mint kollégára?- Igazából az ellenfél addig ellenfél, amíg versenyzünk el­lene. Ezzel kapcsolatban tör­tént is egyszer egy jó eset. Az Eb-n a lengyelekkel vívtunk, és a verseny előtt nem a ha­gyományos „hajrá magya­rok!” biztatást kiabáltuk, ha­nem a Tequila című szám egy sorát. Sajnos a lengyelek megvertek minket, de aznap este a győzelmüket ünneplő buliban kaptunk tőlük sok-sok tequilát, úgyhogy nem hi­szem, hogy akkor is ellenfelek lettünk volna. Persze veszteni nagyon rossz dolog, de én hi­szek abban, hogy a vesztést nyerés követi. Eddig mindig bejött. Szilvia 2008-ban már sze­retne kijutni az olimpiára, de addig sem tétlenkedik. Amel­lett, hogy minden nap edz, a Szent István Egyetem keres­kedelmi és vállalkozó karán tanul. Reméljük, még sokáig nem kell hasznosítania az egyetemen tanultakat, hanem marad a vívásnál és nyer. Amit csak lehet. (lami) Latin IíarneváI Budapest legtáncosabb rendezvénye a pesti alsó rakparton (XIII. kerület, Dráva utca) június 8-án 16 órakor A színpadon 16.00: Barsy Laura flamencotánc-iskolája 16.40: Avocaldo 18.00: Caribeat 19.30: Ritmo Tropical brazil táncshow 19.30: Caribeat (a Karib-szigetek varázsa) 20.00: Patricio Baeza és együttesének karneváli műsora A belépés ingyenes! Nyáresti koncertek újra a Szent István parkban Június 9-én, este 19 órakor A XIII. kerületi Zeneiskola növendékei adnak koncertet. A belépés díjtalan! A XIII. Kerületi Napok keretében a XIII. Kerületi Önkor­mányzat, a JAMK és az Angyalföldért Egyesület szervezésében június 2-án vasárnap, 16 órakor a Tömöri utca 25.-ben a Tömöri és a Berettyó utca által határolt négyemeletes lakótelep udvarán Szereplők: Sáfár Mónika operettprimadonna, Malek Andrea musi­calénekes, Pa or Csilla sanzonénekes, Vágó Zsuzsanna musi­calénekes, Farkas Erzsébet operetténekes, Szigetvári Gabriella énekes, Ayala humorista, Galamb Zoltán musi­calénekes, Baranyai Beáta énekes, Tornai Ildikó szinkron­színész, Tóth Anita táncdalénekes, Bartis Róbert versmondó. A műsor háziasszonya: Szigetvári Gabriella. Művészeti vezető: Sík Olga. Technikai vezető: Boldizsár Endre. Színpadtechnikus: Hídvégi László. AZ ELŐADÁS DÍJTALAN! Eső esetén az előadást a XIII., Gyöngyösi sétány 7.-ben, a Számítástechnikai Általános Iskolában tartják meg. Várkonyi Zoltán 90. születésnapján Várkonyiné Szemere Vera 1984-ben férje emlékének meg­őrzésére emlékérmet készítte­tett, amelynek egyik oldalán a Vígszínház homlokzata, a má­sikon Várkonyi Zoltán aláírása látható. Az emlékérmet a Víg­színháznak az a fizikai vagy ad­minisztratív dolgozója kaphat­ja, aki az emlékérem átadásá­nak időpontjában legalább tíz éve folyamatosan a Vígszínház tagja és munkájával, magatartá­sával, a színház iránti hűségével azt kiérdemelte. Az emlékérem minden év május 13-án Várkonyi Zoltán születésnap­ján, a műszak- és adminisztra­tív dolgozók titkos szavazása alapján nyerhető el. Ebben az évben ezt az elismerést Máj zik Mária, a színház főpénztárosa kapta. A díjátadásra a II. kerület Nagyajtai utca 10. számú ház előtt kerül sor, ahol a Vígszín­ház Várkonyi Zoltán születésé­nek 90. évfordulója alkalmából emléktáblát avatott. Negyedszázados Stella-jubileum Baráz József A számukra gondoskodó hajlékot jelentő Láng Műve­lődési Központban tartotta fennállásának 25. jubileumát a nemzetközi hírű Stella Ka­marakórus. A rendkívül ünne­pélyes, mégis családias ren­dezvényen a kórus bemutatta repertoárjának válogatott gyöngyszemeit a finom hu­morú, rokonszenves és főként impozáns szakértelmű kar­nagy, Baráz József vezényle­tével. A jubileum fokozatosan a közös éneklés örömünnepévé vált, mivel az ugyancsak Baráz karnagy vezetésével működő Fóti Zenebarátok Kórusa és a Stella régi tagjai­nak és barátainak is pódiumot kínáló zenetanár-karnagy fel­lépésére szólított szinte min­denkit, aki a Láng színházter­mében megjelent. A rendez­vénynek külföldi vendége is volt Don Igino Gardían püspök, a kórus olasz vendégszereplései alkalmával önzetlen szállásadójuk szemé­lyében. A járöró'ző őr becsülete Mint régi kerületi, aki 50 év ottlakás után elköltözött szere­tett Újlipótvárosból, ha csak te­hetem, rendszeresen visszajá­rok rokonokhoz, barátokhoz, vagy egyszerűen csak nézelőd­ni. Május 18-án, szombaton feleségemmel a Lehel Csar­nokban vásároltunk, majd a parkolóban berámoltunk a csomagtartóba, és irány a Nyugati, ahol vidékről érke­zett fiunkkal találkoztunk. Itt vettem észre, hogy nincs meg az aktatáskám. Átfutott az agyamon, hogy mi volt benne: összes iratom (mindent újra csináltatni!), pénzem (ez a legkevesebb, talán 10 000 Ft volt), 4 (!) különböző kulcs­csomó (zárcserék!), teljes szakmai telefonjegyzékem és feljegyzéseim (pótolhatatlan), a többiről már nem is beszél­ve. Lesápadtam, elöntött a ve­rejték. Irány vissza a parkoló­ba, oda, ahol álltam, hátha a nagy berakodáskor felejtettem ott, de persze nem volt ott. Le ahhoz a bolthoz, ahol utoljára vásároltam - ott sem volt. Irány a piacfelügyelőség - és ahogy beléptem, a hátsó sa­rokban, egy asztal alá állítva már megláttam a táskát. Egy pillanat alatt helyreállt a lelki egyensúlyom, amit még foko­zott, hogy minden bürokrácia nélkül, nevem ellenőrzése után már a kezemben is tart­hattam. Mint kiderült, ott hagytam, ahol utoljára vásá­roltam, és a piac egyik járőröző őre találta meg, aki azonnal leadta a felügyelősé­gen. Hát ennyi a történet. Remé­lem, a nagy nyilvánosság előtti köszönet és dicséret legalább olyan jól esik a járőrnek és a felügyelőség dolgozóinak, mint nekem esett a meglelt tás­ka. Köszönettel: Szegő András , Szentendre (ex-Újlipótváros) Képünkön a díjazott átveszi a Várkonyi-érmet Szemere Verától, mellettük virágcsokorral Marton László színigazgató Nincsen rózsa tövis nőikül még ha történetesen a Haway rózsájáról van is szó. Jogos szemre­hányást kaptunk ugyanis Földes Imre zenetudóstól, hogy előző szá­munkban a vele készült riportban Ábrahám Pál operettjének címét Hawaii rózsájára kereszteltük át, ahogyan a ma érvényes Magyar Helyesírási Szótár előírja az álmok szigetének nevét. Földes Imre viszont ezt másként értelmezi baráti hangú levelében: „...ahogy megőrizzük Petőfinél a Hornért Homérosz helyett, és az áfiumot sem javítjuk ópiumra Zrínyinél, hasonlóképpen itt is őrizzük meg az akkori helyesírást.” A sajtóhiba vírusa azonban másutt is megtámadta a cikket: Yehudi Menuhin keresztneve nem Yeduhi, és a Hivatalnok urak cí­mű színdarab sem Hivatalos urak, és főleg Szelényi István vezeték­neve (pedig a cikk egy más helyén már jól írtuk ki) nem Széchenyi, bármennyire is megtisztelő lehet a legnagyobb magyar nevével büszkélkedni. Az sem mentség, hogy a szokottnál sokkal több személynév és műcím - összeszámláltuk: összesen 72 - szerepel ebben a cikkben, Földes professzor úr gazdag életművének megfelelően, és mind egytől egyig a korrektúrázásnál gondos figyelmet követel meg. Mondhatnánk, hogy amiként abszolút hibátlan ember nincs, úgy abszolút sajtóhibátlan újság sincs. De nem mondjuk és kiváltképp nem írjuk, mert a javításokban is benne rejlenek a bakik. Ahogyan egy régi laptársunk írta: „Előző számunkba sajnálatos sújtóhuba csíszott...” Elnézést kérünk a professzor úrtól, aki különben a hibákban vét­len Rajk András riportját kiválóan sikerültnek minősíti. Szakmenedzserképzés és tan-utazási iroda A magyar ven­déglátás és ide­genforgalom vállalatai min­dig is nagy gondot fordítottak a szakmai utánpótlás nevelé­sére. Az iskolát működtető Ta­verna Oktatási Alapítvány ­mérföldkő a szakképző iskola életében, hiszen a végző hall­gatók a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Ven­déglátó és Idegenforgalmi Ka­gyakorlatot, az Alapítvány tá­mogatásával pedig nemzetkö­zi csereprogramokon vehet­nek részt. A képzési rend fo­lyamatos fejlesztésével min­ménye az ápri­lisban megnyűt tan-utazási iro­da. Az iskola az irodával együttműködve egy ideális képzési metodikát dolgoz ki, melyben a hallga­tók közvetlen szervezői, értékesítői munkát végeznek ­amint arról igazgatója. Szabó Csaba tájékoztatott - létreho­zott egy olyan komplex okta­tóbázist, amely lehetővé teszi, hogy egy épületben folyjon az elméleti, számítástechnikai, nyelvi és a tanműhelyekben a gyakorlati oktatás. 1994-től a Pannónia és Dráva utca sarkán (az egykori gátőrház helyén) működő is­kola áttért az érettségivel ren­delkezők szakács-pincér, il­letve szakács-cukrász szakpá­rosítással összekapcsolt ven- déglátómenedzser-képzési rendszerre. A turizmus fej­lődésének hatására 1998-ban indította az iskola az idegen- forgalmi tagozatát, ahol meg­kezdte a szállodaportás- és az idegenforgalmi ügyintéző­képzéssel összekapcsolt ide­genforgalmi menedzser-kép­zést. Ez a szakirány a pro- tokollügyintéző és idegenfor­galmi technikus szakmákkal bővült tovább. 2002 szeptemberétől meg­kezdődik az akkreditált felső­fokú idegenforgalmi szakme­nedzser-képzése. Ez jelentős rának felsőbb évfolyamára iratkozhatnak be. Hallgatóik a legjobb szállo­dákban, utazási irodákban, vendéglőkben szerezhetnek valódi feladatokkal és ügyfe­lekkel - megfelelő szakmai felügyelet mellett. Létrehozá­sa tovább bővítette szakmai és külföldi kapcsolatainkat. den évben a szakmai verse­nyek előkelő helyezéseit érde­melték ki hallgatóink. Az idegenforgalmi cégek­kel való szoros kapcsolat ered­ÍMH II ‘11 Értékesítő: XIU. Szent litván park Kát pátház kft. utca keiesrtezöíléíéné Bp., XÍH. kér.. most épülő 49 lakásos Victor H. u. 18-22. „ KÁRPÁT" apanmanhá (06-t) 324-7862 lakások eladók 2001 e '^/ingatlan* Újpesti Ingatlanközvetítő és Építési Iroda 1042 Bp., Árpád út 16. Telefon/fax: 369-5214, 380-4920, 370-8710 www.ingatlankulcs.hu. E-mail: ingatlankulcs@axelero.hu Nyitva tartás: h-cs: 9-18, p: 9-14 óráig Újpesten, Liszt F. u. 27-29. szám alatt tégla- építésű, liftes, belső kertes társasházban, egyedi cirkófűtéses lakások korlátozott számban, ok­tóberi átadással 244 E Ft/m2 áron ütemezett részletfizetéssel eladók. Bp. IV., Görgey A. u. 29-33. Újpest kertváro­sának szélén, az SZTK-val szemben, földszint + kétemeletes társasházban, tetőtéri, téglaépítésű, kétszintes, egyedi cirkófűtéses lakások 2002. decemberi átadással leköthetők. 3 db 95 m2-es, 4 szobás lakás eladási ára: 19 992 000 Ft/lakás, 3 db 105 m2-es, 5 szobás lakás eladási ára: 22 848 000 Ft/lakás. Keressen fel bennünket! m// / / // ••• //i //i Torvivono a jovobol

Next

/
Oldalképek
Tartalom