XIII. Kerületi Hírnök, 2002 (8. évfolyam, 1-20. szám)

2002-05-16 / 9. szám

2002. május fAerületünkben sok érdekes Sm alkatú, jeles személyiség, művész, tudós, tanár él. Föl­des Imre zenetudós, egyetemi tanár a legérdekesebbek egyi­ke. Kiterjedt tevékenységében elképesztően precíz, magán­emberként - ahogy mondani szokták - „a fene se gondol­ná”, hogy tudóssal van dolga. Beszélgetésében ráérős idő­milliomosnak vélnéd, kedélye humoristákéval vetekszik. Ép­pen e szokatlan kettőssége ré­vén ideális ismeretterjesztő - no, de erről majd később ki­csit többet. Sokoldalú tudását gyer­mekkorától növesztette kivé­telessé - már ifjúkora baráti körében szenvedélyesen ter­jesztette akkori zenei és vele összefüggő irodalmi, képző- művészeti felkészültségének anyagát. Fogékonyságát, a művészetek iránti vonzalmat anyai ágon örökölte. (Fura esetlegesség, a Nemzetközi Nőnapon, március 8-án szüle­tett.) Édesanyja magas fokon, akadémiai szinten zongorá­zott. Nagynénje iparművé­szettel foglalkozott. Nagy­bátyja, Földes Péter, József Attila-díjas író, a magyar ős­történet kutatója (A delfin lo­vasa, A karvalyos zászló, Szót kémek az ó'sidó'k tanúi). Egy generációval feljebb, édes­anyjának apja, a tanár úr nagyapja, az azonos nevű, nagy sikerű színműíró Földes Imre, a Hivatalos urak, A csá­szár katonái szerzője, és a vi­lágszerte játszott Ábrahám Pál-operettek, a Viktória és a Hawaii rózsája szövegírója. Földes Imre, az ideális ismeretterjesztő Ki gondolnái, hogy tudóssal van dolga? Lajos, Ujfalussy József, Szőllősy András.- Szőllősy Andrásnak kö­szönhetem, hogy elkezdhet­tem előadásokat, ponto­sabban: előadás-soroza­tokat tartani a Tudomá­nyos Ismeretterjesztő' Társulat keretében a Jó­zsef Attila Szabadegye­temen. Nekem adta át a stafétabotot, amit immár negyvenkettedik éve tar­tok a kezemben... De hálával tartozom neki azért is, mert a Zeneaka­démián is őt követhet­tem, előbb a 20. század zenéje, majd az egyete­mes zenetörténet tanítá­sában is utódja lehettem - meséli a tanár úr. De ne fussunk a dol­gok elébe! Főiskolai tanulmá­nyait befejezve eldöntötte, hogy nem a zene írásával, ha­nem tanításával, terjesztésével fog foglalkozni. Tizennégy éven át az Iparművészeti Fő­iskolán oktatott zenetörténe­tet, keresve a kapcsolatot a ze­ne és a vizuális művészetek között. Ezzel egy időben a Konzervatóriumban kezdett szolfézst, zeneelméletet, ze­neirodalom-ismeretet, zene- történetet tanítani, többek kö­zött olyan rendkívüli tehetsé­gű gyerekeknek, mint amilyen Kocsis Zoltán volt, vagy a két, karmesterré lett Fischer fiú: Adám és Iván. bi területen alkotta meg élete fő művét. Hazánk ma élő ze­nekedvelői - köztük a zenei­leg képzetlenebbek is - sok­Kemenes Andrással és Szokolay Balázzsal a Magyar Rádióban - a hetve­nes évek második felében - a Mindenki zeneiskolája felvétele közben (És az elődök után az utód: le­ánya, Judit régizene-együtte- sekben játszó brácsaművész lett.) Földes Imre tehetsége, átla­gon felüli zongorajátéka, imp­rovizációs készsége, adottsá­ga a komponáláshoz már a há­nyatott háborús években, a Goldmark Zeneiskolában ki­tűnt (tanára Bérezel Vera volt). A háború alatt - amed­dig tehették - és aztán a hábo­rú után is kiváló tanárok taní­tottak itt, a költészet világá­ban és a zenetörténetben egy­aránt jártas dr. László Zsig- mond igazgatta intézmény­ben, köztük Kadosa Pál, Sán­dor Renée, Kelen Hugó, Fraknói Károly, Szelényi Ist­ván. Tizenöt éves, amikor mű­veit ismerve Széchenyi Ist­ván, aki ekkor a budapesti Állami Zenei Gimnázium ze­neszerzés-tanára, igazgatója volt, fölvette tanítványai kö­zé. Elvégezvén a Zenei Gim­náziumot és az Erkel Ferenc Zeneművészeti Szakiskolát, a Zeneakadémiára került, ahol Viski Jánosnál folytatta és fejezte be zeneszerzés-ta­nulmányait. Diplomamunká­ját - az időközben elhunyt Viski János után - Farkas Fe­rencnél védte meg. Más, nagyszerű mesterek is taní­tották a főiskolán: Bárdos 1966 óta egyetemi tanára a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola (ma már Egyetem) művész- és tanárképzőjének. Zenetörténetet, szolfézst, ze­neelméletet tanít, és szinte évenként újabb és újabb spe­ciális kollégiumokat talál ki, amelyeknek tárgyköre eltér a megszokottaktól. Volt, amikor teljes éven át Gustav Mahler­ről, más évben Igor Sztra­vinszkij életművéről beszélt. Egy ízben Komédiások cím­mel Chaplintől Woody Allenig, Kabos Gyulától Latabár Kálmánig állított össze filmsorozatot. Művész­portrék cím alatt a televízió­ban játszott nagy művészek beszélgetéseit mutatta meg, és a zeneakadémistákkal együtt igyekezett belőle tanulságokat levonni: vajon milyen taná­csokat adott a jövő muzsiku­sainak Szvjatoszlav Richter és Schijf András, Yeduhi Menuhin és Kovács Dénes, Dietrich Fischer-Dieskau és Solti György, vagy egy-egy al­kalommal a tudós Roska Ta­más és a pszichológus Polcz Alain? Nem egyszer tartott speciális kollégiumot a zenei ismeretterjesztés iránt érdek­lődő muzsikus fiataloknak. Ismeretterjesztés! Azt hi­szem, nem tévedek nagyot, ha azt mondom: tanári, tudomá­nyos eredményein túl ez utób­sok örömöt köszönhet­nek neki, kedélyes, együttgondolkodó, a ze­ne titkaiba bevezető órá­kat. A jeles muzsikusok közül Leonard Bern­stein tudta rengeteg lai­kus érdeklődését ilyen, szinte észrevétlen úton- módon a zene felé fordí­tani. És Öveges profesz- szor a bámulatos fizika felé. Földes Imre nem fe­lejti a jó húsz esztendő­vel ezelőtt készült rádió­sorozatának, a Mindenki zeneiskolájának résztve­vőit, az akkor hetvenegy éves, nyugdíjas Pick Lászlót, a közgazdász Kühnle Máriát - aki ma is rendszeres hallgatója a szabadegyetemi előadásoknak - és az eszter­gályos Szegedi Benedeket, aki a legcsekélyebb zenei kép­zettség nélkül járt be Pestre, az előadásokra, ahonnan ro- hanvást kellett távoznia, hogy még elérje az utolsó péceii buszt. Közben kiviláglott, hogy őseredeti érzéke van a hangok világához, a zenéhez. Egyébként a Mindenki zeneis­kolája a hetvenes-nyolcvanas évek egyik leghallgatottabb műsorfajtája volt. Ahogy na­gyon sokan követik figyelem­mel a madárfüttytől a rene­szánsz hangszeres zenéig ívelő most folyó Zenetörténet min­denkinek rádiós sorozatot is.- Az ismeretterjesztéssel kapcsolatban hadd mondjam el az ars poeticámat! Hiszek abban, hogy minden ember fogékony a zenére, sőt, egyál­talán nem biztos, hogy azok a legfogékonyabbak rá, akik ta­nultak zenét. Nem! Számos olyan emberrel kerültem kap­csolatba, akik soha nem ját­szottak hangszeren, mégis bá­mulatos zenei érzékenység­gel, stílusismerettel rendel­keztek, a zene titkaira kíván­csi operalátogatók, hangver­senyre járó zenehallgatók let­tek. Velük találkozni, heten­ként eléjük állni rendkívüli és inspiráló élmény. Nekik kö­szönhetem - hiszen meg akar­tam tartani őket! hogy évről évre újabb előadás-sorozato­hagyom ki!” Hogy erre mit feleltem, arra már nem, de hogy könny szökött a sze­membe, arra jól emlékszem. Hát van ennél szebb pá­lya? Hogy a professzor számára nincs cezúra múlt és jelen között, elő­adásai, munkái, könyvei is bizonyítják. Zeneszer­ző kortársaival folytatott és megjelent beszélgeté­seinek címe, a Harmin­casok, az akkor még harmincas, ma már hat­vanas-hetvenes években járó generáció megjelö­lésére szolgál a magyar zenetörténet-irodalom­ban. Johann Sebastian Bachról szóló tanköny­ve három kiadást meg­Tárt karokkal a hallgatók előtt kát kellett kitalálnom: Ó- és újtestamentumi történetek a zeneirodalomban, Görög és római mitológiai történetek a zeneirodalomban, Szentek élete - zenében (és képen, szobron), Festmények, szob­rok és zenék, Kis hangzó zenei szótár, Hangszerek - hangsze­relés, Beethoven összes vo­nósnégyese, A zenei formák világa és legutóbb a Faust és Mefisztó - a zeneirodalomban - hadd ne folytassam. 42 év, 42 sorozat! Mikor kiléptem a főiskola kapuján, fogalmam sem volt arról, hogy mi min­den tartozik, tartozhat a zenei ismeretterjesztés körébe, ám tudtam, milyen világok nyíl­nak majd ki előttem. És azt se tudtam, hogy a magunk gaz­dagításánál csak az nagysze­rűbb, ha azért gazdagodunk, hogy másokat gazdagíthas­sunk. Különösen azokat, akik ezt várják. Erről jut eszembe! Néhány évvel ezelőtt az akkori Marx téren (ma Nyugati tér) fehér bottal a kezében egy vak asz- szony készült átkelni a túlol­dalra. „Átkísérhetem?” - kér­deztem. Visszakérdezett: „Ugye, tanár úr?” - „Igen, ta­nár vagyok” - válaszoltam. „Ön vezeti a rádióban a Min­denki zeneiskoláját - mondta magabiztosan. - Soha nem ért. Csak azért nem járult hoz­zá a negyedikhez, mert az adatokat fel kellene frissíte­nie. Lenne kedve hozzá, csak hát - ahogy mondja - az idő­vel hadilábon áll. Beszélgetésünk után, távo­zóban váratlan meglepetés ér. Mint a szobájában a könyves­polcok koszorúja, az előszo­bában a fiókos állványok ugyancsak szinte mennyeze­tig érő egymásutánja fogad. Bizonyára kották, partitúrák - vélem. - Dehogyis - húzza ki az egyik fiókot. Benne tökéle­tes rendezettségben, megszá­mozva vagy kétszáz diapozi­tív. A közel ötvenezerből, amelyet (eddig) készített! Mikor volt ideje rá? Nem kérdeztem - úgy sem értem. Születnek emberek, akiknek a teljesítőképessége, adottságai, IQ-ja (intelligenciaszintje) a végtelent juttatja az ember eszébe. Ez szerencse. Rossz lenne nélkülük. Rajk András Intézményvezetői megbízások Az önkormányzati képviselő- testület úgy döntött, hogy dr. Treiber Pálnénak, a Herman Ottó Általános Iskola igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát nyugdíjba vonulá­sa miatt közös megegyezéssel 2002. december 31-ei hatállyal megszüntette. Szeptember Fjé­től mentesítette a munkavégzés alól, egyben köszönetét fejezte ki 36 éven át végzett eredmé­nyes pedagógusi munkájáért - melyből 31 évet a kerületben végzett - és 21 éves vezető tevé­kenységéért. Á képviselő-testület Bencze Erzsébetet megbízta a Herman Ottó Általános Iskola (Radnóti Miklós utca 35.) igazgatójának 2002. augusztus 1-jétől 2007. július 31-éig; Polgár Andrásáét megbízta a 3. Sz. Összevont Napközi Otthonos Óvoda (Gogol utca 32.) vezetőjének harmadik ciklusra; Lippai Müller Annát meg­bízta a 6. Sz. Napközi Otthonos Óvoda (Karikás Frigyes utca 12.) vezetőjének második cik­lusban; Meggyes Jánosnét megbízta a Madarász Viktor Napközi Ott­honos Óvoda (Madarász Viktor utca 3.) vezetőjének harmadik ciklusban; Lévai Sándort megbízta a Számítástechnikai Általános Is­kola (Gyöngyösi sétány 7.) igazgatójának második ciklus­ban; Szathmáry Józsefet megbíz­ta a Hunyadi Mátyás Általános Iskola (Karikás Frigyes utca 3.) igazgatójának harmadik ciklus­ban; Kézy Ágnest megbízta a Tömöri Pál Általános Iskola (Tömöri utca 2.) igazgatójának második ciklusban; Somogyi Lászlót megbízta a Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatójának második ciklus­ban; Látni Pált megbízta a Né­meth László Gimnázium igaz­gatójának második ciklusban 2002. szeptember 1-jétől 2007. július 31-ig. Szegedi Enikó't megbízta á XIII. Kerületi Zeneiskolában határozott idejű beosztással 2002. szeptember 1-jétől 2004. július 31-ig. Hegedűsné Tóth Mariannt megbízta a II. Sz. Napközi Ott­honos Óvoda Pannónia utca 77-79. vezetőjének 2002. szep­tember 1-jétől 2003. július 31- ig­Rapi Istvánt megbízta az Iránytű Ifjúsági Információs és Tanácsadó igazgatójának 2002. december 1-jétől 2007. novem­ber 30-ig, Bernát Zoltánt megbízta a Sport- és Szabadidő Központ igazgatójának 2002. október 1- jétöl 2007. szeptember 30-ig. AntennaBank: Új bevételi lehetőség Az AntennaBank® segítségével a társasházak, lakásszövet­kezetek és más ingatlanok tulajdonosai jelentős jövedelem­hez juthatnak az ingatlanok egyébként hasznosíthatatlan részeinek - tetők, tetőterek, tűzfalak, homlokzatok, föld­területek stb. - távközlési célokra történő bérbeadásával. Hazánkban a rendszerváltás óta magánkézbe került ingatlanállomány jelentős része súlyos forráshiánnyal küszködik. Ezeknek a lakóingatlanoknak a több­sége elavult, korszerűsítésre szorulna. Mivel a közös költség drasztikus emelése komoly terheket róna a lakókra, a társasházak jelentős része a közös területek hasznosításából szeretné fenntartását finanszírozni. Megfelelő, hosszú távon jól fizető bérlőt találni azonban korántsem egyszerű feladat. Az AntennaBank* az ingatlanokban*rejlő új lehetőségek kiaknázására kínál merőben új alternatívát. Az AntennaBank® a távközlési társaságok terjesz­kedését kihasználva segíti a tulajdonosokat az ingatlanok legjobb feltételekkel történő hasznosításában. Egy átlagos társasház vagy lakásszövetkezet kasszájában a távközlési hasznosítással elérhető, és évekre előre biztosított bérleti díj igen jelentős tételt képvisel. Sőt, ha az adott ingatlan több távközlési cég tetszését is elnyeri, az említett díjak többszörösére számíthat a ház. A SINDEQ-Spitzer szakemberei egyedileg kialakított konstmkciókkal állnak a lakóközösségek rendelkezése, hogy azok a bemutatott lehetőség szerint mielőbb részeseivé válhassanak az AntennaBank* kínálta előnyöknek. Antenna Rank SINDEQ-Spitzer Telecom Solutions Kft. Imperial Krisztina Plaza Irodaház *1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B Tel.: (06-1) 225-2510 • Fax: (06-1) 225-2511 e-mail: info@sindeq-spitzer.hu • vwvw.sindeq-spitzer.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom