XIII. Kerületi Hírnök, 1996 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1996. október / 10. szám

[6 <°Ü3M°XE>t? A /(étajtós versesí(ötet A tehetség eget /(ér A műhelyben magunk közt csak Glázer Bozsónak hívtuk, pedig volt tisztességes, szép neve is. Verseket írt, így ra­gadt rá a Bozsó név, bár a fő­nökök odafent (mert a hírek mindenhova eljutnak) csak művésznek titulálták. Amikor hozzánk került, csendes, visszahúzódó, olyan magának való embert ismertünk meg benne. A nyugdíjba vonult Mándi bácsi helyére vették fel, így lett a munkatársunk. A mű­hely sarkában egy téglafallal leválasztott rész lett a birodal­ma, ami azért egy ember szá­mára kimondottan tágas terü­letnek számított. A munkagé­pen kívül egy kétajtós faszek­rény (amely egyben öltöző- szekrény gyanánt is szolgált), két szék, munkaasztal és pol­cok alkották a berendezést. Ahogy az lenni szokott egy ilyen több éve együtt dolgozó közösségnél, szép lassan min­denki majdnem mindent tu­dott a másikról, annak család­járól, egyszóval nem volt semmi különös titok egymás előtt. Csak Bozsó maradt rej­tély számunkra. Hozzá nem jöttek ismerősök, gyerekek, Bozsót soha senki nem keres­te. Telefonon is csak nagy rit­kán egy számunkra titokzatos, de kellemes női hang. Ilyen­kor láthatóan megváltozott, elmerengőbb lett arckifejezé­se és a szokásosnál is keve­sebbet beszélt. Hogy versírással foglalko­zik, azt is csak véletlenül tud­tuk meg. Igaz, sokszor feltűnt, ha benéztünk kuckójának nyi­tott ajtaján, hogy egy papírlap fölé hajolva, gépének zúgásá­ba belefeledkezve valamit íro­gatott. Egyik reggel az a kol­légánk, aki egy heti képeslap­ra rendszeresen előfizetett, iz­gatottan mutatta nekünk az irodalmi részt, ahol Bozsó fényképe volt látható, alatta egy szép szerelmes vers. Ezek után is bizonyos időközön­ként megjelentek versei kü­lönféle lapokban. Olykor a verse rólunk szólt, a műhely­ről, a munkánkról. Ez mind­annyiunknak tetszett. Mi ta­gadás, büszkék voltunk arra, hogy általa egy újságba beke­rültünk. Erre úgy jöttünk rá, hogy kifigyeltük, minden ki­nyomtatott írását kivágta és rá­ragasztotta a szekrénye ajtajára. Ebben is különbözött tő­lünk, mert addig, amíg a mi szekrényünk telis-tele volt pu- cérabbnál pucérabb nőkkel, addig nála csak a kivágott versek voltak találhatók. So­kat ugrattuk is emiatt, de nemigen vette ezeket a tréfá­kat zokon. A háta mögött jó kis szaftos történeteket talál­tunk ki róla meg a titokzatos női telefonhangról. Aztán az egyik nap nem jött be. Amióta csak ismertük, so­ha semmilyen kifogással nem maradt otthon. Amikor már több mint egy hete nem je­lentkezett, elhatároztuk, hogy felkeressük és megnézzük, mi történt vele. Azt tudtuk, hogy albérlő egy idős házaspárnál, akik viszont csak annyit mondtak, hogy Bozsó össze­csomagolta legszükségesebb dolgait azzal a megjegyzéssel, hogy el kell utaznia sürgősen egy bizonyos ügyben. Érthe­tetlenül néztünk egymásra, és elkezdtünk nyomozni. így ju­tott tudomásunkra, hogy Bo­zsó a kellemes női hang tulaj­donosát ismeretlen helyre megszöktette a férjétől. Távozása után a főnökség több változtatást rendelt el. Ezek közé tartozott megviselt szekrényének leselejtezése is. Ez az utasítás nem kis vihart kavart, mivel mi ettől a bútor­darabtól a ráragasztott versek miatt nem voltunk hajlandók megválni. Végül az ügy végé­re az tett pontot, hogy megvá­sároltuk a szekrényt, hogy ereklyeként megőrizzük, és büszkék lehessünk arra, hogy valószínűleg csak nekünk van olyan verseskötetünk, ami mindössze egy kétajtós szek­rényből áll. Rédei Miklós Futár u. 9. Ő, aí(it nagyon várna/j A két idős ember már ké­szülődik. Nemsokára megjön. Igen, már kilenc óra, és tizen­egyre biztosan ideér, hiszen ma van a napja. Kicsit felhős az idő, senkivel sem lehet be­szélgetni, a gangról mind be­húzódtak a lakásukba. A néni megszólal: Papa, menj már át az Ist­vánhoz, szóljál neki! S a Papa át is megy. Hosszan csönget, kicsit lepo­rolja a cipőjét, és várakozás­teljesen áll az ajtóban. Boros­tás arcú, nagydarab férfi nyit ajtót. Még pizsamában van. Szerbusz, Istvánkám mondja az öreg. Csak azért jöttem, mert tudod, ma van ugye tizenhetedike, és tizen­egykor... Tudom, Gábor bácsi, tu­dom, már tegnapelőtt tetszett szólni, minden rendben ha­darja István, s gyorsan be­csukja az ajtót. Azután a Papa felmegy Szécsiékhez, Misihez, meg Petriékhez, majd nemes fel­adatát bevégezve hazatér. Azután kiállanak a gangra. Néha egymásra néznek, a Ma­ma szól egy-két szót, azután hallgatnak. Mit tudnak mon­dani egymásnak ötven év után? Azután melléjük áll Gi- zus néni is, akinek az élettör­ténetét az egész ház ismeri. A drága jó Béláról bármely ház­béli tökéletes személyleírást tud adni, habár sohasem látták. Nagy sokára törik meg a csendet. A Papa az óráját né­zegeti, a Mama az István ab­lakán át próbál bekukucskál­ni, hátha megtudja, mit regge­lizik, Gizus néni pedig a drá­ga jó Bélára gondol. Végre a Papa megszólal: Megkérdezem én az Ist­vánt, hogy biztosan nem megy-e el otthonról mondja, majd elcsoszog. De István nem szándékozik elmenni otthonról. Mint kide­rül, Szécsiék sem. Meg a Misi sem. Petriék pláne. A Papa visszacsoszog s megszólal: Hol lehet? Bezzeg az én drágajóbé- lám sosem késett mondja Gizus néni, s csendben elmé­lázik. Azután nyílik a kapu, s az ódon bérház udvarára belép 0. Régi ismerősként üdvöz- lik, elmondják neki, ki nincs itt, majd visszabújnak a saját kis lakásukba. Ülnek. Ülnek és várják, hogy csöngessen. Ülnek. Végre csönget. Kinyit­ják az ajtót. Ő barátságosan mosolyog és csak annyit mond: Nos, lássuk, mit mutat a villanyóra? Felírja és elmegy. O, akit nagyon várnak. „Titkos” jelige Leó bácsi nyúlszívű nyug­díjas. Csak a bozontos, rőt sö­rénye emlékeztet oroszlánra. Gyönyörűen énekel otthon a konyhában. Saját dalai min­dig felhangolják. Jól kiáriázza magát ez felér egy fél üveg pezsgő hatásával. Elégedett. Igaz, a szomszédoknak nem tetszik a hangja. Ez nem szá­mít. Itt senkinek nincs zenei műveltsége. Meg hátha csak irigylik Leó bácsi kivételes te­hetségét. Mert az van neki. A kántor úr is megmondta ötven éve, amikor ministrálni járt. Azóta dédelgeti a vágyát. Ér­vényesülni akar az Operaház­ban. Eddig nem volt lehetősé­ge, dolgozni kellett. Most ment nyugdíjba. Független ember. Mások magányosnak látják. Nahát, nem kell törőd­ni a rosszkedvű jólelkekkel. O biztos magában. Számít a sze­rencséjére. Igaza van. Az in­gyenes reklámújságban bön­gészi az álláshirdetést. Itt van. Fehéren fekete. A Magyar Ál­lami Operaház nyugdíjasokat keres esti elfoglaltsággal. Megvan. Fortuna egyengeti a karrierjét. A váratlan örömtől felmegy Leó vérnyomása. Gyorsan a tablettákat. Előké­szíti a sötét öltönyt. Előveszi az esküvői cipőjét. Harminc­hat éve csak hatszor volt rajta, mindig szorított. Következik a hosszas lábápolás. Pedikűr, manikűr. Mert fontos az első jó benyomás. Éjszaka ábrán­dozik. Hajnal felé nyomja el az álom. Majdnem elalszik. Almát eszik reggelire, ettől szép a férfihang. Ragyogó napfényben ballag az Ánd- rássy úton. A Hajós utcai mű­vészbejáratnál toporog. Mi­csoda érzés. Duzzad a lelke. Mielőtt belép, körülnéz. Rá se hederít senki. A portás útbai­gazítja. Nem a direktor úr vár­ja a jelentkezőket. A munka­ügyis hölgyhöz kell menni. Páholy nyitó jegy szedőket vesznek fel. Követelmény a jó megjelenés és kulturált mo­dor. Nyelvtudás előnyben. Leó bácsi felvételt nyer. He­tenként hat előadás. Éjfél, mi­re lefekvés előtt még végig- áriázza az aznap este hallott operát. A szomszédok lassan beleőrülnek. De ez mit sem számít. Az igazi tehetség nem ismerhet időhatárokat. Halászi Mária Kassák Lajos utca 48. Jaj a mintagyereíjne/J r Szép meleg tavasz végi dél­után volt. A kisiskolások tele voltak az utolsó, döntő felelé­sek izgalmával. Másrészt a szép, nyárias napsütés bizser- gette nagy focizásokról és für­dőzésekről álmodozó kedé­lyüket. Engem ebben az év végi bi­zonyítvány előtti időszakban annyira nyugtalanított kisfiam esedékes matek felelése (az én időmben számtannak hív­ták ezt a tantárgyat), hogy elé­je mentem az iskolához. Elhangzott a csengetés és kezdett egymás hegyén-hátán kiözönleni a sok rakoncátlan kamasz. Némelyek mindjárt ott, az iskola kapujában vad verekedésbe kezdtek, csak úgy repültek a táskák, suhog­tak a vonalzók. Mielőtt még feltehettem volna csemetémnek a kérdést a felelését illetően, amely ket­tőnk közül számomra volt fontosabb, teljesen magára vonta figyelmemet egy kis csoport. A kör közepén szem­üveges, kissé félszeg fiúcska magyarázott keszeg taglejté­sekkel a pajtásának: Nincs igazad mondta , ha csúnyákat mondasz a taná­rodra. Ha megró, azzal csak a javadat akarja. Magadnak ta­nulsz, senki másnak. Egész életedben hasznát fogod ven­ni, amire itt az iskolában annyi türelemmel és jóindu­lattal oktattak. Könnyek kö­zött bánhatod meg viszont azt, amit elmulasztottál. A másik kisfiú döbbent arc­cal hallgatta, majd felkiáltott: Te marha! és teljes erő­ből hozzávágta a táskáját. Ezzel a többiek is mind ne­kiestek a mintagyereknek. Kisfiam szelíd lelkű gyerek. Tisztes távolból figyelte a vad jelenetet, majd megszólalt: Igazuk van a fiúknak, hogy ellátják a baját. Hogy is beszélhet össze ennyi szamár­ságot, aki maga is gyerek?! Marsik Lili Tátra u. 23/B Olimpikonok köszöntése A XIII. kerületi Önkormányzat ünnepségen köszöntötte azo­kat az Atlantában versenyzett sportolókat, valamint a velük uta­zott edzőket, vezetőket, akik a magyar színek mellett szűkebb pátriájukat, kerületünket is képviselték odakint. Dr. Tóth József polgármester őket köszöntő beszédében hangsúlyozta: büszkék lehetünk, hogy a kerületi illetőségű olimpikonok a magyar olim­piai csapat Atlantában elért összesített pontjainak közel egyne­gyedét, 34.12 pontot szereztek. A polgármester pénzjutalmat és díszserleget adott át az olimpián 1 6. helyezést elért sportolók­nak. Képünkön Kovács Istvánnak, az ökölvívás harmatsúlyú olimpiai bajnokának nyújtja át az Önkormányzat elismerését ki­fejező serleget és pénzt. Jövőre veletek ugyanitt! így köszöntek el egymástól augusztus közepén a polgári védelmi szaktábor résztvevői gyerekek, ifi vezetők és neve­lők. A velencei önkormányzati ifjúsági üdülőben eltöltött tíz nap tele élménnyel hamar elszaladt. A foglalkozások nem tűntek oktatásnak, a tű­zoltóságtól bérelt motoros fecskendővel való vízsugara- zás mindenki kedvence volt és osztatlan sikert aratott az agárdi vizirendészettel közö­sen motoros kishajóval bemutatott vízből mentés is. A kevésbé ideális idő ellenére egy kis „vízbedobásért” mind a 44 kis táborlakó versengett egymással. Nagy volt az izgalom a sportversenyeken, a szépség- versenyen győzött a szebbik, a ki-mit tudón a jobbik. És bi­zony többen most játszanak először történelmi városunk­ban, Székesfehérvárott. Az el­ső ízben, de hagyományte­remtő céllal megrendezett tá­borban a kerületi általános is­kolások vettek részt az ön­költségi ár egyharmadáért az Önkormányzat, a Polgári Vé­delmi Parancsnokság és az „Önerőből a Polgárok Védel­méért” Alapítvány anyagi tá­mogatásával. Nem titkolt szándék volt, hogy azok a gyerekek is részesülhessenek a nyaralásban, akiknek ezt a családi költségvetés egyéb­ként nem tenne lehetővé. De az évről évre szeptemberben megrendezett polgári védelmi ifjúsági versenynek és a tá­bornak is elsődleges célja, hogy a kerületi gyerekek íze­lítőt kapjanak a polgári védel­mi alapismeretekből, játéko­san megismerjék azokat a ten­nivalókat melyekre talán még szükségük lehet életük során. Megszoknak egy másfajta fe­gyelmet, a közös cél elérése fontossá válik számukra és az együvé tartozás jó érzésével térhet haza, aki ezt igényli és fontosnak tartja. Széphalmi Ildikó Képünkön a polgári védelmi táborozok Székesfehérvárott (Gondolom, így kell írni a fő- szerkesztőt, hiszen ha a vezetőt, a vezetőséget manapság már csak vezetés-nek írják, mondják, akkor nyilvánvaló, hogy a szerkesztő: szerkesztés, a rendező: rende­zés, a rádióbemonáó: bemondás, stb...) Szóval, tisztelt főszerkesztés úr, a XIII. kerületi Hírnök sem mentes a manapság divatozó, nyelvi hibáktól. Csak néhányat említek: Lehetőséget biztosít holott a lehetőséget legföljebb nyújtani, megteremteni lehet. Mert a lehetőség még nem bizony osság. A vezetés bonyolította... holott a vezetőség /ebonyolította... így igaz holott egyáltalán nem úgy igaz... Sok helyütt hiányzik a rámutató „a” betű, ezáltal félreérthetők a mondatok. Az épület nagy múlttal rendelkezik ezek szerint az épület egy önálló akaratú élőlény? Nem egyszerűbb: nagy múltú épület? Nem folytatom, mert a Hírnök még mindig sokkal, de sokkal olvashatóbb, mint sok más sajtótermék, nem is beszélve a tévé­ről és a rádióról. Most voltaképpen a „Van még mit feltárni a múltból” c. cikkhez szólok hozzá. Angyalföld nevéről valamikor, valahol azt olvastam, hogy er­refelé az átlagosnál is több volt az „angyalcsináló”, azaz az olyan nő, aki pénzért vállalta a nemkívánatos újszülött eltünte­tését. Angyalföld egyébként eredetileg nem a Szt. István (=Li- pót) krt.-nál kezdődött, hiszen ez a terület az V. ker.-hez, a Li­pótvároshoz tartozott (úgy is hívták, sőt ma is így emlegetik: Újlipótváros). Akkor csatolták ezt a részt Angyalföldhöz, ami­kor a 30-as években Budapestet az addig 10 kerület helyett 14 kerületre osztották fel. Angyalföld sokkal kíjebb kezdődött és Újpest szab. kir. városig tartott. Későn fejlődő terület volt ez, gyárakkal, raktárakkal, ócska kunyhókkal, rosszhírű házakkal. Lehetséges, hogy Angyalföld Engl Istvánról kapta a nevét, azon­Tisztelt Főszerkesztés Úr! ban nem világos, hogyan kapcso­lódik ez így a Hatvani kapuhoz, ami a mai Ástoria mellett állott, a Kossuth Lajos u. (volt Hatvani ut­ca) torkolatában!? Pest északi kapuja a Váci kapu volt, ami azonban Angyalföldtől szintén eléggé távol feküdt, a Váci u. és Vörösmarty tér találkozásánál. Nem vagyok szakértő, csak leírtam, amit hallottam, vagy ami­re nem tudok magyarázatot adni. Ha már írok, leírok néhány érdekességet, ami a kerületünkre vonatkozik. A Hegedűs Gyula u. és Victor Hugo u. sarkán van egy üres telek. Néhány éve lebontottak itt egy földszintes épületet, ami furcsán, átlósan feküdt a telek közepén. A múlt század első fe­lében készült térképekről kiderül, hogy valamikor ezen a vidé­ken, a földeken át, több út is haladt a későbbi Ferdinánd híd irányába. Ezek utolsó maradványa volt az említett, lebontott ház. A térkép alapján úgy sejtem, ebben annak idején kocsma működhetett. Sajnálatos, hogy az új, ún. Kárpát u.-i lakótelep építésekor, teljesen indokolatlanul, lebontották a Pozsonyi út páratlan olda­lán állott, emeletes, oromfalas, villaszerű, szép, régi épületet. Megérdemelte volna a védelmet, márcsak azért is, mert szere­pelt a műemlékek jegyzékében. Lebontották az Elektromos Mű­vek épületeit is, csak a cikkben is említett, monumentális kapu­zat maradt meg. Elpusztítottak egy érdekes, régi kerek épületet is. Megemlítem, hogy a Kárpát u.-i lakótelep számozása egészen elképesztő. A Pozsonyi úton, a 67. szám után, a Kárpát u. 14. következik. De Kárpát u. olvasható a keresztutcákban is. Erről és a nyelvi anomáliákról elkövettem már néhány cikket. Ha szükséges, küldhetek ezekből másolatot. Tisztelettel köszönti: Bogárdi Mihály * !%

Next

/
Oldalképek
Tartalom