Ferencváros, 2008 (18. évfolyam, 1-50. szám)

2008-07-18 / 28. szám

PROGRAMAJÁNLÓ 9 Ferencváros 2008. július 18. Szeptember húszadikáig lehet az elkészített referenciákat beadni a 2008. október 3-5 között megrendezendő Magyar UFF-ra, a Magyar Utcaszínházak Ferencvárosi Fesztiváljára, amely a vásári színjátszás, az utcaszínház régi hagyományát szeretné újjáéleszteni a Ráday utcai „mini Broadway"-n, ahol a profik mellett az amatőr színjátszók is megmutathatják tehetségüket. KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS-TEMPLOM hónap második vasárnap­ján, 18.00 órakor tarta­nak zenés istentiszteletet a templomban. Gyülekezeti Bibliaórák: hétfő, 18.00, Báthory terem, kedd, 18.00, Kálvin terem, szerda, 18.00, Kálvin terem Ifjúsági Bibliaórák: hétfő, 17.30, csütörtök, 18.00 A Lelkészi Hivatal ügyeleti rendje: Kálvin tér 7., 217-6769 vagy 215-4362 hétfő: 10.00-13.00, Vasárnapi istentiszteletek: 10.00, 11.30 és 18.00 óra Zenés istentiszteletek: A Kálvin Téri Zenei Esték keretében minden kedd: 9.00-13.00 és 17.00-17.30, csütörtök: 9.00-13.00 és 17.00-17.30, péntek: 9.00-13.00 SZENT KERESZT PLÉBÁNIA Üllői út 145., telefon: 378-03-56, fax: 378-03-56, e-mail: info@szentkeresztplebania.hu Miserend júliusban és augusztusban: Vasár- és ünnepnapokon: 7.00: csendes, olvasott mise 8.00: orgonás, népénekes mise 9.00: orgonás vagy gitáros diák - ifjúsági mise 10.00: csendes, olvasott mise 11.30: énekes vagy ünnepé­lyes plébániai nagymise 18.00: orgonás, népénekes mise hétköznap: 7.30: csendes, olvasott mise 18.00: orgonás, népénekes mise Gyóntatás: vasárnap a mi­sék alatt PROGRAMOK július 28.-augusztus 3. Balinka 2. hét Szabára János (282-36-73) augusztus 11-17. Balinka 3. hét Auffenberg Rezső (284-50-08) hétfő, 14.00: Nyugdíjas klub kedd, 16.30-17.30: könyvtár 19.00: Szent Kereszt Énekkar próbája szerda, 9.30: Baba-Mama klub minden hónap első péntekén, 19.00: „Péntek esti be­szélgetések” ÖRÖKIMÁDÁS-TEMPLOM SZENT FERENC PLÉBÁNIA Üllői út 75-77., 06 30 520-5233 Miserend: hétköznap: 8.00 és 18.00, vasárnap: 9.00, 11.00 és 18.00 óra A buzdítást Hatházi Róbert atya tartja! Augusztus 14-ig a templom miserendje megváltozik. Ebben az időszakban hét­köznap elmaradnak a reg­gel 8.00 órai szentmisék. A szentségimádás és az esti, illetve vasárnapi szentmisék rendje változatlan marad! A Sant’ Egidio közösség nemzetközi ifjúsági zarán­doklatot szervez Auschwitz­ba és Krakkóba szeptember 11. és 13. között. Az út célja - II. János Pál pápa nyomá­ban - emlékezni az európai történelem mélypontjára, egy önmagának és a világ­nak egységet és megbékélést kínáló Európa érdekében. Az út iránt érdeklődők hétfő esténként érdeklődhetnek a Sant’ Egidio közösség ima­óráján, a hatórás szentmi­se után. A Szent Egyed Közösség idén nyáron is szeretné közös nyaralással meg­ajándékozni idős barátait, akiket év közben hűsége­sen látogatnak az idősek otthonában. A közösség a templomban minden hét­főn, a szentmise után együtt imádkozik a szegényekért. A mise után jótékonysági vá­sárt tartanak, melynek be­vételét a nyári táborozásra gyűjtik. Amennyiben vala­ki személyesen is szeretné segíteni a szervezést, a kö­zösség tagjaival a templom bejáratánál találkozhat. A jövő héten is folytatódnak a templom felújítási munkái. Július végéig bádogos és vil­lanyszerelési munkákat vé­geznek az épületben. Ez idő alatt a szentségimádás egész nap a Szent József kápolná­ban lesz. A szentmisék helye továbbra is a templom. Bakáts tér 13., telefon: 217-0214 Fogadóórák a plébánia irodájában: hétfő: 10.00-11.30, kedd: 10.00-11.30, szerda: 15.00­17.00, péntek: 14.00-16.00 Keresztelés, házasságkö­tés ügyében a plébánossal előzetesen egyeztessenek. Temetési szertartás kérése hivatali időben lehetséges. Miserend: vasárnap: 9.00, 11.00 és 17.30, hétfő: 7.00, kedd: 7.00, szerda: 17.30, péntek: 17.30, szombat: 17.30 A templom csak szentmi­sék, litániák és liturgikus szertartások ideje alatt tart nyitva. Csütörtökön szent­mise bemutatása nincs! NAGYVÁRAD TÉRI REFORMÁTUS-TEMPLOM SZENT VINCE PLÉBÁNIA 1089 Budapest, Üllői út 88-92. Telefon: 210-4459 Az altemplomban augusztus 25. és 28. között 8.00-16.00 óráig napközis hittantábor lesz 5-14 éves korú gyerme­kek számára. A programban közös éneklés, bibliai tör­ténet, játékos feladatlapok, ebéd, sportos játékok, kéz­műves foglalkozás, színdarab szerepelnek. A részvétel díjta­lan s nem akadály, ha valaki korábban nem járt hittanra. Jelentkezni augusztus 10-ig lehet a lelkészi hivatalban személyesen vagy telefonon PROGRAMAJÁNLAT A HÍVEKNEK július 19., szombat, 17.00: Pascal titkai - Csong- rád, Szentháromság tér 12., Csemegi Károly Könyvtár Blaise Pascal a 17. száza­di francia csodagyerek már tizenévesen az egyetemi tanárokat megszégyenítő könnyedséggel oldott meg a matematikapéldákat. Szá­mológépet szerkesztett, és hozzájárult a barométer fel­találásához. Egész Francia­ország csodálta, a világ a lábai előtt hevert, és a ter­mészettudományok mellett az irodalomban is mara­dandót alkotott. Mi az oka, hogy mégis puritán egysze­rűségben és áldozatos éle­tet élt? Ismerjük meg egy zseni lelkének mélységeit, nyilvánvalóvá lett titkait! Előadó: Vágvölgyi Zoltán, a részvétel ingyenes. július 19., szombat, 19.30: „Musica Sacra” - Ba­rokk koncert Sukorón, a Re­formátus Templomban A belépés ingyenes! Az idei második nyári zenés este műsorán: J.S.Bach: C-dúr Prelúdium és Fuga BWV 545; J.S.Bach: G-moll gamba szo­náta BWV 1029; G.F. Händel: „Salve Regina” kantáta; J.S.Bach: Triószonáta „Musikalisches Opfer” BWV 1079; J.S.Bach: „Mein Herze schwimmt im Blut” kantáta BWV 199. július 26., szombat, 10.00-18.00: Parakletos or­szágos bibliai játéktúra és családi nap - Kisvárda Koncertek: Kormorán, Kalá­ka, Vörös Rébék Színházi előadások: Kinizsi, a temesi Oroszlán - zenés családi színház, Az élet és a halál vize - zenés családi bábszínház Kiállítások: Család: áldás, vagy átok?! - a Magyar Bib­liatársulat Bibliakiállítása Az én Bibliám - a Kisvárdai Református Gyülekezet Bibliakiállítása Biblia a kortárs képzőművé­szetben 21.00: Koltay Gergely-Szűts István-Kormorán: A Megfe­szített - rockopera két felvo­násban (Kisvárda, Várkert) A Megfeszített című rock­opera a magyar színházi élet igazi csemegéje. A szim­bólumokban, eredeti bibli­ai szövegekben és a magyar irodalom nagyjainak tollár ból származó idézetekben gazdag színpadi játékban a nép egy extatikus áldoza­ti ünnepen a vezért isteníti, aki egy különös, titokzatos boldogságpótlékot: a szert kínálja az embereknek. A nép a vezér lábai előtt he­ver, aki akarat nélküli bábok­ként mozgatja őket, mert a szer vakká, gondolat nélkü­livé tesz, eltörli az emléke­zetet, feledést hoz a kínra, s mindenkinek azt adja, amire szíve mélyén - sokszor titok­ban - leginkább vágyik: a testi örömöt keresőnek a kéj illúzióját, a vagyonra vágyó­nak a pénz mámorát, a hata­lomra éhesnek az uralkodás talmi érzetét. Jól megy az üzlet, a recept bevált: a nép a vezért - rabszolgatartó­ját - imádja. Ám egy napon megjelenik a mester, aki a szerrel szemben a szeretet hatalmát hozza el. 1096 Budapest, Haller u. 19-21., 215-5913, www.szentvince.hu, hirlevél@szentvince.hu Irodai fogadóóra: hétfő 9.00-12.00, kedd 16.00-17.00, szerda 9.00-12.00 és 16.00-17.00, csütörtök 16.00-17.00, péntek 9-12.00 Miserend: hétfő 18.00, kedd 7.00, szerda 18.00, csütörtök 7.00, péntek 18.00, szombat 18.00, vasárnap 9.00,11.00,18.00, szombaton 15.00 órakor a Szent Borbála kápolnában (Hentes u. 17.) és 17.00 órakor a Gát utcai templomban. EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 1096 Budapest, Haller u. 19-21. HÉTKÖZNAPI PROGRAMJAINK: Vasárnap 11.00 órakor is­tentisztelet (a hónap 1. és 3. vasárnapján énekes litur­gia, a 2. és 4. vasárnapon hagyományos liturgia) a Gát utca 4. szám alatt lévő templomban. Természete­sen mindig van úrvacsora. Az istentisztelet után han­gulatos beszélgetésre várja az érdeklődőket. Minden hónap első vasár­napján, 19.00: Vespera. A vespera esti énekes litur­gia a gyülekezet tagjainak közös szogálatával. Kedden 19.00: ifjúsági bib­liaóra. Az utóbbi időben főképp Dino Buzzati novel­láiról beszélgetnek. Csütörtökön 17.00: Biblióra A programok helyszíne a Haller utca 19-21.-ben lévő római katolikus plébánia épületének első emeleti ter­me. Közéleti klub A Ferencvárosi Evangélikus Közéleti Klub célja a min­denkit érintő társadalmi, közéleti kérdések konstruk­tív megvitatása, a közös­ségteremtés és az építő párbeszéd. A klub minden hónap utolsó vasárnapján, 17.00 órakor látogatható, korra, nemre, felekezeti ho­vatartozásra tekintet nél­kül. Helyszíne a Haller utca 19-21. szám alatt található gyülekezeti helyiség. Ferencváros újság ügyfélszolgálati irodája 1094 Budapest, Ferenc tér 11. Tel • 299-0492 Fax: 299-0493 Nyitvátartás: H—P 9—17 Óráig Értékesítés: Tel: 323-1238 Fax: 323-1314 a Ferencváros Újság hirdetési felületeinek értékesítéséhez munkatársat keresünk azonnali kezdéssel! Amit kínálunk: »bejelentett, stabil alapfizetés + jutalék • megbízható cégháttér •kellemes munkakörnyezet •dinamikus, összetartó csapat •előrelépési lehetőség Elvárásaink: •min. középfokú végzettség felhasználói szintű számítógépes ismeretek •határozott fellépés •kreatív gondolkodás •jó kommunikációs készség •Humorérzék Várjuk az önéletrajzát és rövid motivációs levelét a ferencvaros. uszi@maraton. pit. hu címre!

Next

/
Oldalképek
Tartalom